Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 mei 2014
gepubliceerd op 04 augustus 2014

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van de eindejaarspremie door het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de begrafenisondernemingen", opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2013

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014202222
pub.
04/08/2014
prom.
12/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MEI 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van de eindejaarspremie door het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de begrafenisondernemingen", opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2013 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van de eindejaarspremie door het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de begrafenisondernemingen", opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2013.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 mei 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2013 Vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van de eindejaarspremie door het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de begrafenisondernemingen", opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2013 (Overeenkomst geregistreerd op 11 oktober 2013 onder het nummer 117354/CO/320) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan : de mannelijke en de vrouwelijke bedienden, de mannelijke en vrouwelijke arbeid(st)ers.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "fonds" verstaan : het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de begrafenisondernemingen". HOOFDSTUK II. - Eindejaarspremie

Art. 2.Bij toepassing van artikel 6 van de statuten vastgesteld bij de beslissing van 7 mei 2013 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten wordt ten laste van het fonds, een eindejaarspremie toegekend.

Deze eindejaarspremie wordt toegekend aan de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen.

Art. 3.Een eindejaarspremie wordt toegekend aan de werknemers die tijdens de referteperiode tewerkgesteld waren in één of meer ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen.

Art. 4.Onder "referteperiode" wordt verstaan : de periode vanaf 1 juli van het voorafgaand kalenderjaar tot en met 30 juni van het lopende jaar.

Art. 5.Het bedrag van de eindejaarspremie is gelijk aan : § 1. Voor de arbeid(st)ers : 8,33 pct. van de onbegrensde brutolonen aan 108 pct. verdiend tijdens de referteperiode en vermeld op de driemaandelijkse aangifte voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. § 2. Voor de mannelijke en vrouwelijke bedienden : 8,33 pct. van de onbegrensde brutolonen aan 100 pct. verdiend tijdens de referteperiode en vermeld op de driemaandelijkse aangifte voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. § 3. De eerste dertig dagen zonder loon, het is te zeggen wegens ziekte, beroepsziekte, arbeidsongeval van gemeen recht, bevallingsrust en vaderschapsverlof worden gelijkgesteld in de berekening van de eindejaarspremie.

Art. 6.Het minimumbedrag per betalingsmandaat is vastgesteld op 50 EUR netto. Wanneer de eindejaarspremie de 50 EUR netto niet bereikt, wordt er geen betalingsmandaat opgemaakt.

Art. 7.Volgende rechthebbenden ontvangen eveneens een eindejaarspremie als zij in het lopende jaar de sector verlieten : - bruggepensioneerde of gepensioneerde werknemers; - werknemers die zelf de onderneming op rechtmatige wijze verlaten; - ontslagen werknemers, behalve om dringende redenen; - rechthebbenden van de overleden werknemers.

Art. 8.Voor iedere rechthebbende maakt het fonds een persoonlijke titel op. De titels worden vóór 1 december van het lopende jaar aan de rechthebbenden verstuurd. Deze titels vermelden de onbegrensde brutolonen, die de werknemer in de referteperiode verdiende bij de betrokken werkgevers van de sector.

Art. 9.De eindejaarspremie is in beginsel uitbetaalbaar vanaf 15 december van het lopende jaar. De effectieve uitbetalingsdatum wordt vóór 15 november van elk lopend jaar vastgelegd door de raad van beheer van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de begrafenisondernemingen".

Art. 10.De rechthebbenden die lid zijn van één van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties die op nationaal niveau zijn verbonden en die in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen zijn vertegenwoordigd, leggen hun titel ter betaling voor aan hun werknemersorganisatie. De andere rechthebbenden dienen hun titel rechtstreeks bij het fonds in.

Art. 11.De titel blijft geldig gedurende 5 jaar. De titels die ter betaling worden aangeboden na 15 december van het vijfde jaar dat volgt op het lopende jaar waarop de titel slaat, zijn niet meer geldig. HOOFDSTUK III. - Geldigheidsduur

Art. 12.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd gesloten en treedt in werking op 1 januari 2014. De algemeenverbindendverklaring wordt aangevraagd.

Zij kan door één der partijen worden opgezegd mits een opzegging van 12 maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen.

De organisatie die het initiatief van opzegging neemt, verbindt er zich toe de reden ervan bekend te maken.

Art. 13.De bepalingen uit deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn niet van toepassing op de werknemers die ten laatste op 31 december 2013 de sector verlaten hebben. Zij kunnen evenwel recht hebben op een eindejaarpremie op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst 106908 van 21 oktober 2011, artikel 8.

Art. 14.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt het artikel 8 (hoofdstuk III, punt E) van de collectieve arbeidsovereenkomst loon- en arbeidsvoorwaarden van 21 oktober 2011 (registratienummer 106908/CO/320), koninklijk besluit van 21 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 23/04/2013 numac 2012206990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de vorming in 2012-2013 sluiten, gepubliceerd in Belgisch Staatsblad van 3 mei 2013. Ze annuleert en vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst 115023 van 7 mei 2013.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 mei 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^