Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 maart 2023
gepubliceerd op 28 april 2023

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de aanvullende vergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2023200866
pub.
28/04/2023
prom.
12/03/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAART 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 16 december 2021Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/12/2021 pub. 22/09/2022 numac 2022015186 bron ministerie van de franse gemeenschap Beslissing van de WBE-Raad tot goedkeuring van het studiereglement voor het gespecialiseerd basisonderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap type overeenkomst prom. 16/12/2021 pub. 22/09/2022 numac 2022015185 bron ministerie van de franse gemeenschap Beslissing van de WBE-Raad tot goedkeuring van het studiereglement voor het gespecialiseerd secundair onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap type overeenkomst prom. 16/12/2021 pub. 22/09/2022 numac 2022015184 bron ministerie van de franse gemeenschap Beslissing van de WBE-Raad tot goedkeuring van het studiereglement voor het gewoon secundair onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de aanvullende vergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 16 december 2021Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/12/2021 pub. 22/09/2022 numac 2022015186 bron ministerie van de franse gemeenschap Beslissing van de WBE-Raad tot goedkeuring van het studiereglement voor het gespecialiseerd basisonderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap type overeenkomst prom. 16/12/2021 pub. 22/09/2022 numac 2022015185 bron ministerie van de franse gemeenschap Beslissing van de WBE-Raad tot goedkeuring van het studiereglement voor het gespecialiseerd secundair onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap type overeenkomst prom. 16/12/2021 pub. 22/09/2022 numac 2022015184 bron ministerie van de franse gemeenschap Beslissing van de WBE-Raad tot goedkeuring van het studiereglement voor het gewoon secundair onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de aanvullende vergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 maart 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Collectieve arbeids overeenkomst van 16 december 2021Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/12/2021 pub. 22/09/2022 numac 2022015186 bron ministerie van de franse gemeenschap Beslissing van de WBE-Raad tot goedkeuring van het studiereglement voor het gespecialiseerd basisonderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap type overeenkomst prom. 16/12/2021 pub. 22/09/2022 numac 2022015185 bron ministerie van de franse gemeenschap Beslissing van de WBE-Raad tot goedkeuring van het studiereglement voor het gespecialiseerd secundair onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap type overeenkomst prom. 16/12/2021 pub. 22/09/2022 numac 2022015184 bron ministerie van de franse gemeenschap Beslissing van de WBE-Raad tot goedkeuring van het studiereglement voor het gewoon secundair onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap sluiten Aanvullende vergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen (Overeenkomst geregistreerd op 14 oktober 2022 onder het nummer 175924/CO/130)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf.

Zij geldt niet voor de werknemers en werkgevers die onder de toepassing vallen van de collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten op 18 oktober 2007 in het voornoemd paritair comité, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de dagbladpers ( koninklijk besluit van 1 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008012909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008022380 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten - Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2008), met registratienummer 85853/CO/130 (gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2009).

Onder "werknemers" worden zowel werknemers als werkneemsters verstaan.

Art. 2.Bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, mag de uitvoering van de individuele arbeidsovereenkomst geschorst worden op voorwaarde dat zij geldt voor een ononderbroken periode van volledige werkloosheid van minimum 1 tot maximum 2 weken, die ingaat op de eerste werkdag van de week en waarna een verplichte werkweek volgt.

De werkgever betaalt in dit geval een aanvullende vergoeding van 7,00 EUR per werkloosheidsdag gedurende de eerste 40 dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen van het kalenderjaar. Voor de volgende dagen : 2,00 EUR per werkloosheidsdag.

Deze modaliteiten zijn van toepassing op de werknemers die ten minste genieten van het volledig minimumloon van hun functieklasse en verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst. Voor de werknemers die niet het hierboven bedoeld minimumloon ontvangen, bedraagt deze vergoeding 2,48 EUR per dag.

Bij terugroeping in de loop van de week is de werkgever een aanvullende vergoeding verschuldigd gelijk aan 7,00 EUR verhoogd met één bruto uurloon (inclusief ploegentoeslag) per werkloosheidsdag voor alle dagen tijdelijke werkloosheid in de week waarin zich een terugroeping heeft voorgedaan.

Art. 3.In afwijking op het principe dat ingeschreven is in artikel 2 hierboven, zijn er twee systemen van gedeeltelijke werkloosheid toegestaan, de genaamde grote en kleine schorsing. Beide systemen kunnen ingevoerd worden voor maximum 3 maanden, waarna een verplichte werkweek volgt, alvorens een nieuwe gedeeltelijke regeling kan worden aangevraagd.

De werkgever betaalt in dit geval een aanvullende vergoeding van 7,00 EUR verhoogd met één bruto uurloon (inclusief ploegentoeslag) per werkloosheidsdag zonder beperking.

Art. 4.Het geheel van de vergoedingen (inbegrepen de werkloosheidsvergoedingen) is steeds beperkt tot het netto dagloon van de werknemer.

In het geval zoals beschreven in artikel 2, lid 4 en in de gevallen zoals beschreven in artikel 3 van deze overeenkomst, worden alle werkloosheidsdagen van de week gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie en worden niet afgetrokken van het krediet van 40 dagen zoals voorzien in artikel 2 van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 5.De aanvullende werkloosheidsvergoeding is verschuldigd door de werkgever van de werknemers die tijdelijk werkloos zijn gesteld conform aan het koninklijk besluit van (datum nog ongekend) dat voor de bedrijven die vallen onder het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf (uitgezonderd dagblad), de voorwaarden vastlegt waarin het gebrek aan werk omwille van economische redenen de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schorst.

De uitbetaling van deze aanvullende werkloosheidsvergoeding geschiedt samen met de eerste loonbetaling welke volgt op de periode van tijdelijke werkloosheid die aanleiding geeft tot de betaling van de aanvullende vergoeding.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt voor wat haar toepassingsgebied betreft de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2011 betreffende de aanvullende vergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid (registratienummer : 107063/CO/130). Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 14 april 2022 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Ze kan enkel opgezegd worden door één van de ondertekenende partijen mits in acht name van een vooropzeg van drie maanden, betekend door een bij de post aangetekend schrijven, geadresseerd aan de voorzitter van het Paritair Comité van de drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf en aan de andere ondertekenende organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 maart 2023.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^