Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 maart 2023
gepubliceerd op 28 april 2023

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de overdracht van middelen voor de verhoging van bijzondere compensatietoeslag

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2023200700
pub.
28/04/2023
prom.
12/03/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAART 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de overdracht van middelen voor de verhoging van bijzondere compensatietoeslag (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de overdracht van middelen voor de verhoging van bijzondere compensatietoeslag.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 maart 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2022 Overdracht van middelen voor de verhoging van bijzondere compensatietoeslag (Overeenkomst geregistreerd op 4 juli 2022 onder het nummer 173804/CO/111)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, werklieden en werksters van de ondernemingen welke onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren.

Art. 2.Toekenningsmodaliteiten § 1. In uitvoering van de artikelen 3, § 1, 4° en 26ter van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid" wordt eenmalig een bedrag van 1 000 000 EUR in het 4de kwartaal van 2021 en van 2 250 000 EUR in het 2de kwartaal 2022 overgemaakt aan de representatieve vakbonden.

De overdracht van deze middelen gebeurt door : - aanwending van het saldo van de bijdrage bepaald in artikel 2, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2017 inzake overdracht van middelen voor de verhoging van de bijzondere compensatietoeslag (registratienummer 141966/CO/111) zoals verschuldigd over de periode 2019-2020 en dat een plafond van 1 500 000 EUR overschrijdt; - en voor het overige deel vanuit de algemene middelen van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid". § 2. Die bedragen worden onderling verdeeld volgens de gebruikelijke verdeelsleutel.

Art. 3.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 december 2021 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2022.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan opgezegd worden mits een aangetekend schrijven aan de voorzitter van het paritair comité waarvoor een opzegtermijn van 6 maanden geldt.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds, en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde, notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 maart 2023.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^