Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 maart 2023
gepubliceerd op 28 april 2023

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de toekenning van bijkomende dagen extralegale vakantie voor de instellingen die door ONE worden gesubsidieerd en onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité 329.02 voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2023200695
pub.
28/04/2023
prom.
12/03/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAART 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de toekenning van bijkomende dagen extralegale vakantie voor de instellingen die door ONE worden gesubsidieerd en onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité 329.02 voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de toekenning van bijkomende dagen extralegale vakantie voor de instellingen die door ONE worden gesubsidieerd en onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité 329.02 voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 maart 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2022 Toekenning van bijkomende dagen extralegale vakantie voor de instellingen die door ONE worden gesubsidieerd en onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité 329.02 voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest (Overeenkomst geregistreerd op 12 augustus 2022 onder het nummer 174452/CO/329.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Werkgevers Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die cumulatief voldoen aan de volgende voorwaarden : - deel uitmaken van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest; - een subsidie van het type 2 ontvangen die wordt toegekend door het Office de la Naissance et de l'Enfance voor de tenuitvoerlegging van één of meerdere opvangprojecten op basis van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 20 december 2017 tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2003 tot vastlegging van de toepassingsmodaliteiten van het Decreet van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang (hierna "besluit").

Art. 2.Werknemers Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders en bedienden die door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn aan de werkgever en voor hun volledige of gedeeltelijke arbeidstijd toegewezen worden aan een project voor buitenschoolse opvang van het type 2 dat wordt gesubsidieerd door de ONE met toepassing van het besluit. HOOFDSTUK II. - Extralegale vakantie

Art. 3.Algemene principes § 1. De partijen komen overeen om jaarlijks toe te kennen, met ingang van het jaar 2021 : - 1 bijkomende, extralegale verlofdag, in een arbeidsregeling van 5 dagen per week, bovenop de 20 jaarlijkse wettelijke vakantiedagen en de 4 bijkomende extralegale verlofdagen waarin voorzien is door de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018 (146846); - 1 bijkomende, extralegale verlofdag voor de werknemers van 45 jaar en ouder bovenop de verlofdagen waarin is voorzien in het eerste streepje. § 2. In geval van deeltijdse tewerkstelling wordt het recht op het uurvolume dat overeenstemt met 1 verlofdag, proportioneel berekend op basis van de arbeidsregeling.

Art. 4.Huidige toestand § 1. Het in artikel 3, eerste paragraaf, 1ste streepje vastgestelde extra verlof kan niet worden gecumuleerd met de extra dagen die reeds in de instelling of de dienst zijn toegekend voor zover het totale aantal verlofdagen toegekend aan een voltijdse werknemer ten minste 25 dagen bedraagt : 1. Indien de werkgever in totaal minder dan 25 verlofdagen toekent voor een voltijdse werknemer, verhoogt hij dit aantal tot het aantal verlofdagen dat wordt bedoeld in artikel 3, eerste paragraaf is bereikt;2. Indien de werkgever reeds minstens 25 dagen vakantie toekent, aantal dat overeenkomt met het in artikel 3, eerste paragraaf bedoelde aantal, de 20 wettelijke verlofdagen, de 4 sectorale verlofdagen waarin wordt voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018 (146846) en de extralegale dagen die eigen zijn aan de instelling of de dienst, blijft hij op dit aantal dagen. In het tweede geval wordt een sociaal overleg gepleegd binnen de overlegorganen van de instelling of, bij ontstentenis, met de werknemers om de financiële middelen voor de financiering van de "verlofmaatregel" toe te wijzen aan een maatregel die tot doel heeft de impact van de arbeidstensiteit te verminderen, de toegang tot opleiding te verbeteren en maatregelen te ondersteunen om het welzijn van de werknemers op het werk te bevorderen. § 2. Het in artikel 3, eerste paragraaf, 2de streepje vastgestelde extra verlof kan niet worden gecumuleerd met extra dagen die reeds in de instelling of de dienst zijn toegekend voor zover het totale aantal verlofdagen toegekend aan een voltijdse werknemer ouder dan 45 jaar ten minste 26 dagen bedraagt : 1. Indien hij in totaal minder dan 26 verlofdagen toekent voor een voltijdse werknemer die ouder is dan 45, verhoogt hij dit aantal tot het in artikel 3, eerste paragraaf bedoelde aantal verlofdagen is bereikt.2. Indien de werkgever reeds minstens 26 dagen vakantie toekent, aantal dat overeenkomt met het in artikel 3, eerste paragraaf bedoelde aantal, de 20 wettelijke verlofdagen, de 4 sectorale verlofdagen waarin is voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018 (146846) en de extralegale dagen die eigen zijn aan de instelling of de dienst, blijft hij op dit aantal dagen; In het eerste geval wordt een sociaal overleg gepleegd binnen de overlegorganen van de instelling of, bij ontstentenis, met de werknemers om de financiële middelen voor de financiering van de "verlofmaatregel" toe te wijzen aan een maatregel die tot doel heeft de impact van de arbeidstensiteit te verminderen, de toegang tot de opleiding te verbeteren en maatregelen te ondersteunen om het welzijn van de werknemers op het werk te bevorderen.

Art. 5.Voorschriften § 1. Wat de bijkomende extralegale verlofdag betreft die wordt toegekend aan de werknemers, zoals bedoeld in artikel 3, § 1, eerste streepje, deze wordt toegekend volgens dezelfde modaliteiten als die welke opgenomen zijn in de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018 tot bepaling van de arbeidsvoorwaarden voor de instellingen die gesubsidieerd zijn door het ONE en die ressorteren onder het Paritair Subcomité 329.02 voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. § 2. Wat de in artikel 3, eerste paragraaf, tweede streepje, bedoelde bijkomende extralegale verlofdag voor werknemers betreft, deze wordt toegekend aan de werknemers die ervoor in aanmerking komen in het jaar waarin ze de leeftijd van 45 jaar hebben bereiken. § 3. De volgens de modaliteiten van artikel 4 in 2021 verworven verlofdagen kunnen worden opgenomen tot 31 december 2022. HOOFDSTUK III. - Compenserende aanwerving

Art. 6.Compenserende aanwerving Om het bijkomende verlofvolume dat wordt bedoeld in artikel 3 te financieren, wordt er voorzien in een compenserende subsidie die wordt gestort door het Office de la Naissance et de l'Enfance, met het oog op een compenserende aanwerving indien dit mogelijk is.

Voor het jaar 2021 worden, gezien de late ondertekening van deze overeenkomst, de compenserende aanwervingen geacht te zijn voltooid. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2021.

Ze wordt gesloten voor onbepaalde duur en kan worden opgezegd door elk van de partijen mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 12 maanden die via een bij de post aangetekend schrijven wordt betekend en gericht wordt aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 maart 2023.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^