Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 september 2016
gepubliceerd op 27 september 2016

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, A, II, 24, § 1, 32, § 2, en 33bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016022372
pub.
27/09/2016
prom.
11/09/2016
ELI
eli/besluit/2016/09/11/2016022372/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, A, II, 24, § 1, 32, § 2, en 33bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 3 juni 2014;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 3 juni 2014;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 14 september 2015;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 30 september 2015;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 26 oktober 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 maart 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 28 juni 2016;

Gelet op advies 60.003/2/V van de Raad van State, gegeven op 31 augustus 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 3, § 1, A, II, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 augustus 2010, in de rubriek 7/HEMATOLOGIE, wordt de verstrekking 123174-123185 opgeheven.

Art. 2.In het artikel 24, § 1, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016022299 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016022297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B, e), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de rubriek 7/HEMATOLOGIE, a) worden de verstrekkingen 553011-553022 en 553173-553184 opgeheven;b) in de verstrekking 553033-553044 worden de woorden "(Maximum 5)" door de woorden "(Maximum 3) vervangen;2° in de rubriek 8/COAGULATIE & HEMOSTASE, a) wordt de verstrekking 554212-554223 opgeheven;b) in de verstrekking 554072-554083, 1) in de omschrijving worden de woorden "(minimum drie testen)" door de woorden "(minimum twee testsystemen)";2) worden de woorden "(Diagnoseregel 106)" na de woorden "(Maximum 1)" toegevoegd;3) wordt de betrekkelijke waarde "B 350" door "B 800" vervangen;c) in de omschrijving van de verstrekkingen 554094-554105 en 554116-554120 worden de woorden "antithrombine III" telkens vervangen door de woorden "antitrombine";d) in de verstrekking 554374-554385, 1) in de omschrijving wordt het woord "Opzoeken" door het woord "Doseren" vervangen;2) wordt de betrekkelijke waarde "B 40" door "B 350" vervangen;e) in de verstrekking 554433-554444, 1) wordt de omschrijving door de woorden "(IgG of IgM)" aangevuld;2) worden de woorden "(Maximum 1)" door de woorden "(Maximum 2) (Diagnoseregel 106) vervangen";f) wordt de rubriek als volgt aangevuld : "553291-553302 Bepalen van anti-bèta2-glycoproteïne antistoffen (IgG of IgM) .. . . . B 700 (Maximum 2) (Diagnoseregel 106) 553313-553324 Bepaling van anti Xa activiteit voor monitoring van een behandeling met anticoagulantia . . . . . B 1000 (Maximum 1) (Diagnoseregel 107)"; 3° in de rubriek 9/IMMUNO-HEMATOLOGIE & NIET INF.SEROLOGIE, a) worden de verstrekkingen 555273-555284, 555590-555601, 555796-555800, 555811-555822, 555833-555844, 555855-555866 en 555892-555903 opgeheven;b) in de omschrijving van de verstrekking 556496-556500 wordt het woord "beschikking" door het woord "bepaling" vervangen;c) in de verstrekking 555774-555785, 1) wordt in de omschrijving de woorden "Het eerste" opgeheven;2) worden de woorden "(Maximum 1)" door de woorden "(Maximum 4)" vervangen;3) wordt de betrekkelijke waarde "B 800" door "B 400" vervangen;d) in de verstrekking 555870-555881, 1) worden de omschrijving en de betrekkelijke waarde als volgt vervangen : "Evaluatie van de oxidatieve burst .. . . . B 800"; 2) worden de woorden "(Diagnoseregel 118)" na de woorden "(Maximum 1)" toegevoegd;e) in de verstrekking 555914-555925 worden de woorden "(Diagnoseregel 117)" na de woorden "(Maximum 1)" toegevoegd;f) in de omschrijving van de verstrekking 556032-556043 worden de woorden "(maximum vier)" door de woorden "(maximum vijf)" vervangen;g) in de omschrijving van de verstrekking 556054-556065 worden de woorden "door immunoblotting," door de woorden "met een immunoblot of immunodot techniek," vervangen;h) wordt de omschrijving van de verstrekking 556076-556080 als volgt vervangen : "Doseren van anti-thyroglobuline antistoffen";i) wordt de omschrijving van de verstrekking 556091-556102 als volgt vervangen : "Doseren van anti-thyroperoxidase antistoffen";j) worden de omschrijving en de betrekkelijke waarde van de verstrekking 556135-556146 als volgt vervangen : "Doseren van specifiek IgG tegen antigenen die extrinsieke allergische alveolitis veroorzaken of bij aspergilloseve .. . . . B 500 k) in de verstrekking 556194-556205, 1) worden de omschrijving en de betrekkelijke waarde als volgt vervangen : "Doseren van individuele complement factoren complément .. . . . B 1000"; 2) worden de woorden "(Maximum 1)" door de woorden "(Maximum 5)" vervangen;l) in de omschrijving van de verstrekking 556231-556242 worden de woorden "Opzoeken van anti-gliadine antistoffen," door de woorden "Opzoeken van anti-gedeamineerd gliadine antistoffen," vervangen;m) worden de volgende verstrekkingen ingevoegd na de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 556275-556286 : "553335-553346 Onderscheid tussen IgG en IgM onregelmatige antistoffen tegen rode bloedcellen door middel van DTT behandeling .. . . . B 1000 (Maximum 1) (Diagnoseregel 108) 553350-553361 Identificatie van onregelmatige antistoffen tegen hoogfrequente antigenen van rode bloedcellen . . . . . B 1000 (Maximum 20) (Diagnoseregel 109) 553372-553383 Uitgebreide ABO bloedgroepbepaling na ABO discordante stamcellentransplantatie . . . . . B 500 (Maximum 1) (Cumulregel 339) 553394-553405 Opsporen van antistoffen tegen glomerulaire basale membraan . . . . .

B 450 (Maximum 1) (Diagnoseregel 110) 553416-553420 Identificatie van antistoffen tegen neuronale intracellulaire antigenen, minimum 6 antigenen . . . . . B 1500 (Maximum 1) (Diagnoseregel 111) 553431-553442 Evaluatie van de specifieke antistofrespons tegen eiwitantigenen . . . . . B 600 (Maximum 1) (Diagnoseregel 112) 553453-553464 Doseren van factor H of factor I . . . . . B 1200 (Maximum 2) (Diagnoseregel 113) 553475-553486 Identificatie van een receptor, een membraan-, een cytoplasmatisch of een nucleair antigeen van hemopoïetische cellen, na stimulatie van de cellen door een antigeen, mitogeen of ligand, de eerste stimulatie . . . . . B 2000 (Maximum 1) (Cumulregel B) (Diagnoseregel 114) 553490-553501 Identificatie van een receptor, een membraan-, een cytoplasmatisch of een nucleair antigeen van hemopoïetische cellen, na stimulatie van de cellen door een antigeen, mitogeen of ligand, de volgende stimulaties . . . . . B 400 (Maximum 3) (Cumulregel 340) (Diagnoseregel 114) 553512-553523 Doseren van cytokines na stimulatie van hemopoïetische cellen door een antigeen, mitogeen of ligand, de eerste stimulatie . . . . . B 2000 (Maximum 1) (Cumulregel 340) (Diagnoseregel 114) 553534-553545 Doseren van cytokines na stimulatie van hemopoïetische cellen door een antigeen, mitogeen of ligand, de volgende stimulaties . . . . . B 400 (Maximum 3) (Cumulregel 340) (Diagnoseregel 114) 553556-553560 Doseren van IL-10 . . . . . B 700 (Maximum 1) (Diagnoseregel 115) 553571-553582 Doseren van Fas Ligand . . . . . B 700 (Maximum 1) (Diagnoseregel 115) 553593-553604 Evaluatie van de alternatieve complementpathway . . . . . B 700 (Maximum 1) (Diagnoseregel 116)"; 4° in de rubriek "Cumulregels", a) in de regel 100 worden de rangnummers "123174-123185" opgeheven;b) in de regel 102 worden de rangnummers "553011-553022" opgeheven;c) worden de volgende regels toegevoegd : "339 De verstrekking 553372-553383 mag aangerekend worden aan de ZIV maximaal 2 x per jaar en enkel het eerste jaar na transplantatie. 340 De verstrekkingen 553475-553486 en 553490-553501 mogen niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 553512-553523 en 553534-553545."; 5° in de rubriek "Diagnoseregels", a) worden de regels 25 en 30 opgeheven;b) worden in de regel 18 de rangnummers "554212-554223" opgeheven; c) worden in de regel 69 de woorden "en follow-up van hematologische maligniteiten en voor diagnose van congenitale immuno-deficiënties." vervangen door de woorden "en follow-up van hematologische maligniteiten en van congenitale immunodeficiënties."; d) worden de volgende regels toegevoegd : "106 De verstrekkingen 553291-553302, 554072-554083, 554433-554444 mogen alleen worden aangerekend aan de ZIV in geval van aanwezigheid van klinische criteria voor antifosfolipidensyndroom (vasculaire trombose en/of miskraam) of systemische lupus erythematodes. 107 De verstrekking 553313-553324 mag alleen worden aangerekend aan de ZIV in geval van een behandeling met heparine of factor Xa-inhibitoren bij een zwangere vrouw, een kind van minder dan 7 jaar, een patiënt met nierinsufficiëntie, een patiënt met BMI hoger dan 30 of lager dan 18, of bij hemorragische diathese. 108 De verstrekking 553335-553346 mag alleen aangerekend worden aan de ZIV indien de screening op irreguliere antistoffen positief is in het kader van zwangerschap, bij aanwezigheid van koude agglutininen nog reactief bij 37° C en transfusienood, bij ABO discordante transplantatie. 109 De verstrekking 553350-553361 mag alleen aangerekend worden aan de ZIV bij patiënten met alloantistoffen met een brede specificiteit die reageren met alle panelcellen. 110 De verstrekking 553394-553405 mag enkel aangerekend worden aan de ZIV voor de diagnose en de opvolging van het syndroom van Goodpasture. 111 De verstrekking 553416-553420 mag alleen aangerekend worden aan de ZIV als het opzoeken van antineuronale antistoffen positief is. 112 De verstrekking 553431-553442 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV in geval van ernstige en recidiverende infecties. 113 De verstrekking 553453-553464 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV voor de diagnose van atypisch hemolytisch-uremisch syndroom. 114 De verstrekkingen 553475-553486, 553490-553501, 553512-553523 en 553534-553545 mogen slechts worden aangerekend aan de ZIV voor de diagnose van een congenitale immuundeficiëntie. 115 De verstrekkingen 553556-553560 en 553571-553582 mogen slechts worden aangerekend aan de ZIV voor de diagnose van een autoimmuun lymfoproliferatief syndroom. 116 De verstrekking 553593-553604 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV na herhaalde pyogene invasieve infecties en na uitsluiten van een humoraal defect in de klassieke complementpathway. 117 De verstrekking 555914-555925 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV bij patiënten met herhaalde of persisterende bacteriële of schimmelinfecties én een normale oxidatieve burst én een normale expressie van LAD receptoren. 118 De verstrekking 555870-555881 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV in geval van vermoeden van chronische granulomateuse ziekte.".

Art. 3.In het artikel 32, § 2, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999022605 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 13/08/1999 numac 1999022522 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van een organieke regeling en de normen waaraan de diensten voor niet-dringend, liggend ziekenvervoer moeten voldoen om erkend te worden als medisch-technische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 sluiten, worden de rangnummers "553011-553022" opgeheven.

Art. 4.In het artikel 33bis van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2011 pub. 30/03/2011 numac 2011022120 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 33bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, a) wordt de verstrekking 589691-589702 opgeheven;b) in de verstrekking 588431-588442, 1) wordt de omschrijving als volgt vervangen : "Opsporen van verworven chromosoom of genafwijkingen (met uitsluiting van immuunglobulinegenherschikking of een T-celreceptorgenherschikking), door middel van een moleculair biologische methode : in de diagnostische investigatiefase van een acute lymphoblastische leukemie, inclusief Burkitt's lymfoom of T- of B- lymfoblastisch lymfoom";2) worden de woorden "(Maximum 5)" vóór de woorden "(Diagnoseregel 1, 5)" ingevoegd;c) in de omschrijving van de verstrekking 588490-588501 worden de woorden "of refractaire anemie met blastenoverproductie (AREB)" opgeheven;d) in de verstrekking 588512-588523, 1) worden in de omschrijving de woorden "chronische myeloïde leukemie" door de woorden "chronische myeloproliferatieve neoplasie" vervangen;2) wordt de betrekkelijke waarde "B 3000" door "B 3500" vervangen;3) worden de woorden "(Diagnoseregel 1, 13)" door de woorden "(Diagnoseregel 1, 8) vervangen";e) worden in de verstrekking 588814-588825 de woorden "(Cumulregel 3)" tussen de woorden "(Maximum 1)" en de woorden "(Diagnoseregel 11)" ingevoegd;f) wordt § 1 als volgt aangevuld : "587775-587786 Bepalen van andere erythrocyten antigenen dan ABO en Rh door middel van een moleculair biologische methode, minimum 14 antigenen .. . . .

B 4500 (Maximum 1) (Diagnoseregel 15) 587790-587801 Bepalen van zwakke D door middel van een moleculair biologische methode . . . . . B 2500 (Maximum 1) (Diagnoseregel 16) 587812-587823 Bepalen van D variant door middel van een moleculair biologische methode . . . . . B 3000 (Maximum 1) (Diagnoseregel 17) 587834-587845 Bepalen van de hypermutatiestatus en VH-gebruik van het productieve immuunglobuline zware keten gen in de diagnostische investigatiefase van een chronische lymfatische leukemie . . . . . B 8000 (Maximum 1) (Cumulregel 2) (Diagnoseregel 18) 587856-587860 Opvolging van chimerismestatus van geselecteerde T-cellen na een allogene stamceltransplantatie door middel van een moleculair biologische methode . . . . . B 5000 (Maximum 1) (Cumulregel 3) (Diagnoseregel 11) 587871-587882 Opsporen van submicroscopische genafwijkingen door middel van een complexe genoomwijde moleculair biologische methode in de diagnostische investigatiefase van een chronische lymfatische leukemie of een multiple myeloom . . . . . B 20000 (Maximum 1) (Diagnoseregel 19) 587893-587904 Opsporen van verworven chromosoom of genafwijkingen (met uitsluiting van een immuunglobulinegenherschikking of een T-celreceptorgenherschikking), door middel van een moleculair biologische methode : in de diagnostische investigatiefase van een acute myeloblastische leukemie of refractaire anemie met blastenoverproductie (RAEB-2) . . . . . B 3000 (Maximum 8) (Diagnoseregel 1, 20)"; 2° in § 5, a) wordt de bepaling onder 3° als volgt vervangen : "3° De verstrekkingen moeten uitgevoerd zijn in een laboratorium dat een ISO 15189 accreditatie of een accreditatie volgens een gelijkwaardige laboratoriumnorm bezit voor de uitgevoerde verstrekkingen;"; b) wordt de bepaling onder 6° opgeheven;3° de rubriek "Cumulregels" wordt aangevuld als volgt : "2.De verstrekking 587834-587845 mag slechts 1 maal worden aangerekend aan de ZIV per patiënt. 3. De verstrekkingen 588814-588825 en 587856-587860 mogen onderling niet worden gecumuleerd."; 4° in de rubriek "Diagnoseregels", a) worden in de regel 1 de woorden "588556-588560 en 589691-589702," door de woorden "588556-588560 en 587893-587904," vervangen;b) wordt de regel 5 als volgt vervangen : "5.De verstrekkingen 588431-588442 en 587893-587904 mogen maximaal 5 maal per diagnostische investigatiefase worden aangerekend."; c) wordt de regel 8 als volgt vervangen : "8.De verstrekkingen 588534-588545 en 588512-588523 mogen maximaal 2 maal per diagnostische investigatiefase worden aangerekend."; d) wordt de regel 11 vervangen als volgt : "11.De verstrekkingen 588814-588825 en 587856-587860 mogen samen maximaal 6 maal in het eerste jaar follow-up na allogene hematopoïetische stamceltransplantatie en nadien maximaal 4 maal per jaar tot vijf jaar na de transplantatie aan de ZIV worden aangerekend."; e) wordt de regel 13 als volgt vervangen : "13.De verstrekking 588556-588560 mag maximaal één maal per diagnostische investigatiefase worden aangerekend."; f) worden de volgende regels toegevoegd : "15.De verstrekking 587775-587786 mag alleen aangerekend worden aan de ZIV in geval van chronische transfusienood bij patiënten met auto-antistoffen, met congenitale hemolytische aandoeningen, met aplastische anemie of met allo-antistoffen na transfusie. 16. De verstrekking 587790-587801 mag alleen aangerekend worden aan de ZIV bij het voorkomen van een serologische zwakke D bij vrouwen van minder dan 50 jaar of pediatrische patiënten indien transfusienood, bij zwangere vrouwen, bij patiënten met aandoeningen die chronische tranfusies vergen, of bij rhesus D positieve patiënten met anti-D.17. De verstrekking 587812-587823 mag alleen aangerekend worden aan de ZIV bij serologische zwakke D die niet kon worden aangetoond met een moleculair biologische methode.18. De verstrekking 587834-587845 mag alleen worden aangerekend aan de ZIV bij patiënten van minder dan 65 jaar.19. De verstrekking 587871-587882 mag maximaal één maal per diagnostische investigatiefase worden aangerekend bij patiënten jonger dan 65 jaar met chronische lymfatische leukemie of multiple myeloom. 20. De verstrekking 587893-587904 mag maximaal 8 maal per diagnostische investigatiefase worden aangerekend.".

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 september 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK

^