Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 oktober 2015
gepubliceerd op 11 januari 2016

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 2006 tot oprichting van en tot vastlegging van de samenstelling en de werkingsregelen van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011392
pub.
11/01/2016
prom.
11/10/2015
ELI
eli/besluit/2015/10/11/2015011392/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006011078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van en tot vastlegging van de samenstelling en de werkingsregelen van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan sluiten tot oprichting van en tot vastlegging van de samenstelling en de werkingsregelen van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel III.43;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006011078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van en tot vastlegging van de samenstelling en de werkingsregelen van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan sluiten tot oprichting van en tot vastlegging van de samenstelling en de werkingsregelen van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 17/07/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013206041 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt sluiten tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt, artikel 19, § 3, derde lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 april 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 18 mei 2015;

Overwegende dat, krachtens artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, dit besluit van een regelgevingsimpactanalyse vrijgesteld is, omdat het bepalingen van autoregulering betreft;

Gelet op het advies 58.051/1van de Raad van State, gegeven op 16 september 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het opschrift van het koninklijk besluit van 13 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006011078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van en tot vastlegging van de samenstelling en de werkingsregelen van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan sluiten tot oprichting van en tot vastlegging van de samenstelling en de werkingsregelen van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan, wordt vervangen als volgt : "Koninklijk besluit tot vastlegging van de opdrachten, de samenstelling en de werkingsregelen van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen".

Art. 2.In artikel 1 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt opgeheven;2° in het tweede lid, wordt het woord "Comité" vervangen door de woorden "strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen, hierna "het Comité" genoemd,";3° in het tweede lid, 1°, worden de woorden "en/of interfederale" ingevoegd tussen het woord "interdepartementale" en het woord "draagwijdte";4° in het tweede lid, 2°, worden de woorden ", in functie van de bevoegdheidsdomeinen en de verantwoordelijkheid van eenieder" opgeheven; 5° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende : "Het comité is eveneens belast met het geven van advies over de ontwerpen van koninklijke besluiten genomen in uitvoering van het artikel III.19 van het Wetboek van economisch recht.".

Art. 3.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de bepalingen onder 1°, 2° en 3° worden vervangen als volgt : "1° één vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Financiën;2° één vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Justitie; 3° één vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;"; b) het enige lid wordt aangevuld met de bepalingen onder 4° tot 19° luidende : "4° één vertegenwoordiger van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels; 5° één vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; 6° één vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken;7° één vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie;8° één vertegenwoordiger van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;9° één vertegenwoordiger van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging;10° één vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken;11° één vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap;12° één vertegenwoordiger van de Franse Gemeenschap;13° één vertegenwoordiger van de Duitstalige Gemeenschap;14° één vertegenwoordiger van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;15° één vertegenwoordiger van het Vlaamse Gewest;16° één vertegenwoordiger van het Waalse Gewest;17° één vertegenwoordiger van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;18° één vertegenwoordiger van de Franse Gemeenschapscommissie; 19° twee vertegenwoordigers van de lokale en provinciale besturen.".

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt het artikel 3/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 3/1.Uitgezonderd de voorzitter telt het comité evenveel Nederlandstalige als Franstalige effectieve leden, alsook evenveel Nederlandstalige als Franstalige plaatsvervangende leden.

De effectieve leden, bedoeld in artikel 2, 14° en 17° mogen niet tot dezelfde taalgroep behoren. Hetzelfde geldt voor de plaatsvervangende leden.

De effectieve leden, bedoeld in artikel 2, 19°, mogen niet tot dezelfde taalgroep behoren. Hetzelfde geldt voor de plaatsvervangende leden."

Art. 5.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 6.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 8.De leidende ambtenaar van de beheersdienst van de Kruispuntbank van de Ondernemingen woont de vergaderingen van het comité bij.

De directeur van de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, woont de vergaderingen van het comité bij na daartoe te zijn opgeroepen."

Art. 7.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden "en van het bureau" opgeheven.

Art. 8.In artikel 10 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen als volgt : "

Art. 10.De door het comité genomen maatregelen, bedoeld in het eerste lid van artikel 1, worden door middel van aanbevelingen overgemaakt aan de betrokken diensten, zoals gedefinieerd in het artikel I.4, 2°, van het Wetboek van economisch recht.".

Art. 9.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 oktober 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS

^