Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 november 2013
gepubliceerd op 10 december 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de opleiding van de risicogroepen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012255
pub.
10/12/2013
prom.
11/11/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de opleiding van de risicogroepen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de opleiding van de risicogroepen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 november 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2013 Opleiding van de risicogroepen (Overeenkomst geregistreerd op 26 maart 2013 onder het nummer 114266/CO/102.07) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik.

Onder "werknemers" verstaat men : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders. HOOFDSTUK II. - Bepalingen

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt enerzijds gesloten in toepassing van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen, in het bijzonder hoofdstuk VIII, afdelingen 1 en 2 van deze en anderzijds het koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 189, 4e lid, van dezelfde wet.

Art. 3.Er wordt overeengekomen 0,15 pct. van de loonmassa die wordt aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in 2013 en 0,15 pct. in 2014 te besteden aan opleidingsacties ten gunste van personen die deel uitmaken van risicogroepen.

Art. 4.Vanaf 1 januari 2013 zullen de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, globaal 0,20 pct. per jaar van de loonmassa die wordt aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, besteden aan initiatieven op het vlak van opleiding en werkgelegenheid.

Art. 5.Het sociaal fonds " Sociaal Fonds van het bedrijf der kalksteengroeven en kalkoven in de omgeving van Doornik", opgericht door de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 1971 (geregistreerd onder het nummer 627/CO/102.07), int bovengenoemde bijdragen volgens de voorwaarden en de termijnen die zijn bepaald door het beheerscomité van het fonds. Het fonds beheert en gebruikt deze bijdragen voor specifieke opleidingen op het vlak van de beroepen van de sector.

Art. 6.De acties inzake risicogroepen moeten gericht zijn op de aanwerving en/of opleiding van personen die behoren tot de volgende doelgroepen : a) werkzoekenden en personen met een beperkte arbeidsgeschiktheid;b) jongeren die laag of onvoldoende gekwalificeerd zijn;c) jongeren met gedeeltelijke leerplicht, in het kader van het industriële leerlingwezen, individuele beroepsopleiding en/of alternerend leren;d) laag of onvoldoende gekwalificeerde werknemers;e) werknemers die zijn tewerkgesteld in ondernemingen die worden getroffen door economische werkloosheid. Ten minste de helft van de inspanningen inzake risicogroepen moeten worden voorbehouden aan personen die deel uitmaken van de volgende groepen : a) de werknemers die ten minste 50 jaar oud zijn;b) de werknemers die ten minste 40 jaar oud zijn en het risico lopen te worden ontslagen : 1.hetzij omdat er een einde werd gebracht aan hun arbeidsovereenkomst door middel van een opzeggingstermijn die reeds van start is gegaan; 2. hetzij omdat ze zijn tewerkgesteld in een onderneming die wordt erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering;3. hetzij omdat ze zijn tewerkgesteld in een onderneming waar een collectief ontslag is aangekondigd;c) de personen die niet zijn tewerkgesteld en de personen die sedert minder dan een jaar werken en die niet tewerkgesteld waren op het moment van hun indiensttreding.Onder personen die niet zijn tewerkgesteld, verstaat men : 1. de langdurig werkzoekenden, namelijk de personen die in het bezit zijn van een werkkaart bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden;2. de uitkeringsgerechtigde werklozen;3. de laag- of zeer laaggeschoolde werkzoekenden in de zin van artikel 24 van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten ter bevordering van de tewerkstelling;4. de personen die de arbeidsmarkt opnieuw betreden na een onderbreking van ten minste 1 jaar;5. de personen die recht hebben op maatschappelijke integratie in toepassing van de wet van 26 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie sluiten betreffende het recht op maatschappelijke integratie, de personen die recht hebben op maatschappelijke dienstverlening in toepassing van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;6. de werknemers die in het bezit zijn van een "verminderingskaart herstructureringen" in de zin van het koninklijk besluit van 9 maart 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/03/2006 pub. 31/03/2006 numac 2006200961 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het activerend beleid bij herstructureringen sluiten betreffende het activerende beleid bij herstructureringen;7. de werkzoekende van vreemde oorsprong die niet in het bezit zijn van de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie of van wie tenminste één ouder deze nationaliteit niet bezit of deze niet bezat op het moment van zijn/haar overlijden of van wie tenminste twee grootouders deze nationaliteit niet bezitten of bezaten op het moment van hun overlijden;d) de personen met een beperkte arbeidsgeschiktheid, dit wil zeggen : 1.de personen die voldoen aan de voorwaarden om te worden ingeschreven in een gewestelijk agentschap voor personen met een handicap; 2. de personen met een definitieve arbeidsongeschiktheid van tenminste 33 pct.; 3. de personen die voldoen aan de medische voorwaarden om een vervangingsinkomen te ontvangen of een integratietegemoetkoming krachtens de wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten betreffende de tegemoetkomingen voor personen met een handicap;4. de personen die als werknemers van de doelgroep tewerkgesteld zijn of waren bij een werkgever die onder het toepassingsgebied valt van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen; 5. de persoon met een handicap die recht heeft op verhoogde kinderbijslag op basis van een fysieke of mentale arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 pct.; 6. de personen die in het bezit zijn van een attest dat werd uitgereikt door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor de toekenning van de sociale en fiscale voordelen;7. de persoon die een invaliditeitsuitkering krijgt of een uitkering voor een arbeidsongeval of beroepsziekte in het kader van programma's voor de hervatting van het werk;e) de jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn en die een opleiding volgen, hetzij in het kader van alternerend leren, hetzij in het kader van een individuele beroepsopleiding in de onderneming zoals bedoeld in artikel 27, 6° van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel III type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel IV sluiten houdende de werkloosheidsreglementering, hetzij in het kader van een instapstage bedoeld in artikel 36quater van hetzelfde koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel III type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel IV sluiten. De inspanningen bedoeld in het vorige lid zullen ten minste voor de helft worden besteed aan initiatieven ten gunste van één of meerdere van de volgende groepen : a) de jongeren zoals bepaald in punt c) van het vorige lid;b) de personen bedoeld in punt c) van hetzelfde lid en die de leeftijd van 26 jaar nog niet hebben bereikt.

Art. 7.Het beheersorgaan van het "Sociaal Fonds van het bedrijf der kalksteengroeven en kalkovens in de omgeving van Doornik" besteed globaal een bedrag dat maximaal overeenstemt met het totaal van de werkgeversbijdragen bepaald in artikel 4 aan initiatieven inzake werkgelegenheid en opleiding. Het besteedt meer specifiek een bedrag dat ten minste overeenstemt met het totaal van de werkgeversbijdragen die zijn bepaald in artikel 3, aan acties ten voordele van risicogroepen.

Art. 8.De financiële tussenkomst per uur van het fonds in de opleidingskosten is gelijk aan het geplafonneerde bruto-uurloon dat van toepassing is inzake het educatief verlof.

Art. 9.De aanvraagdossiers worden verstuurd aan het "Sociaal Fonds van het bedrijf der kalksteengroeven en kalkovens in de omgeving van Doornik", Hoogstraat 26-28 te 1000 Brussel of naar het adres dat wordt bepaald door het beheerscomité. Voor de indiening van de aanvraag tot interventie licht de werkgever de ondernemingsraad in of - indien deze niet bestaat - het CPBW of - indien dit niet bestaat - de vakbondsafvaardiging of - indien deze niet bestaat - de secretarissen van de representatieve vakbondsorganisaties die hun akkoord zullen bekendmaken in het dossier dat wordt ingediend bij dit fonds.

Art. 10.Indien er een overschot is, kan het beheerscomité van dit Fonds beslissen dit de besteden aan andere projecten inzake werkgelegenheid/opleiding of meer projecten te gaan beheren dan in het afgelopen jaar.

Art. 11.De bedoelde projecten zijn de opleidingen die worden verstrekt door een externe opleider en de opleidingen die intern worden georganiseerd door een werkgever, zoals bij wijze van voorbeeld : - de opleiding die bij de aanwerving wordt verstrekt door of bij een werkgever die bijdraagt tot de financiering van het "Sociaal Fonds van het bedrijf der kalksteengroeven en kalkovens in de omgeving van Doornik"; - de opleiding die wordt verstrekt door of bij een werkgever die bijdraagt tot de financiering van het het "Sociaal Fonds van het bedrijf der kalksteengroeven en kalkovens in de omgeving van Doornik" bij de installatie van een nieuwe machine of bij de wijziging van de bestaande installaties in zijn onderneming; - de opleiding die wordt verstrekt door of bij een werkgever die bijdraagt tot de financiering van het bovengenoemde fonds bij de invoering van nieuwe technologieën of bij een reorganisatie van het werk; - de opleiding die wordt verstrekt door of bij een werkgever die bijdraagt tot de financiering van het bovengenoemde fonds en die de verbetering van de kennis tot doel heeft (bijvoorbeeld in geval van herstructurering, investering, wijziging van de arbeidsomstandigheden, enz.).

Alle opleidingen die in aanmerking kunnen komen voor een tussenkomst van het fonds, zullen voor goedkeuring worden voorgelegd aan het beheerscomité.

Art. 12.Zijn als bewijsstukken toegelaten inzake opleidingskosten : - een factuur van een gespecialiseerd organisme buiten de onderneming; - alle andere gedetailleerde financiële documenten en verslagen die tenminste de naam van de opleider vermelden, alsook het soort opleiding (benaming en korte beschrijving), het aantal uren dat werd besteed aan deze opleiding en de identiteit van de personen die ze volgen (naam en functie).

Het beheerscomité zal een typedocument voorstellen dat in deze zin moet worden gebruikt.

Art. 13.Na de opleiding zal de werkgever de werknemer(s) die deze opleiding heeft (hebben) genoten in dienst houden, ten minste gedurende een periode die gelijk is aan de opleiding.

Art. 14.Er zal jaarlijks een evaluatieverslag en een financieel overzicht van de uitvoering van de verplichte inspanning ten voordele van de risicogroepen worden opgemaakt door het "Sociaal Fonds van het bedrijf der kalksteengroeven en kalkovens in de omgeving van Doornik", conform de modellen die werden voorgeschreven door de reglementering ter zake.

Het evaluatieverslag en het financieel overzicht zullen worden voorgelegd aan het paritair subcomité om te worden neergelegd bij de Griffie van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, uiterlijk op 1 juli van het jaar dat volgt op datgene waarop ze betrekking hebben. HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 15.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Ze kan door elke partij worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 6 maanden die bij aangetekend schrijven wordt betekend aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 november 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^