Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 juli 2006
gepubliceerd op 07 augustus 2006

Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de uitvoeringsdiensten waarvan de zetel in Brussel-Hoofdstad gevestigd is en waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt van de Federale Overheidsdienst Justitie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009572
pub.
07/08/2006
prom.
11/07/2006
ELI
eli/besluit/2006/07/11/2006009572/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 JULI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de uitvoeringsdiensten waarvan de zetel in Brussel-Hoofdstad gevestigd is en waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt van de Federale Overheidsdienst Justitie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43ter §4, ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 september 2005 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, die een zelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het personeelsplan 2005 van het Directoraat General Uitvoering van Straffen en Maatregelen, Buitendiensten en het veiligheidskorps, goedgekeurd op 17 februari 2006 door de bevoegde autoriteiten;

Overwegende dat voldaan werd aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid van de voormelde wetten;

Gelet op het advies nr. 38.089 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 1 juni 2006;

Overwegende dat de Federale Overheidsdienst Justitie over een taalkader moet beschikken, om in de uitvoeringsdiensten waarvan de zetel in Brussel-Hoofdstad gevestigd is en waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt de actieplannen die zijn opgenomen in zijn personeelsplannen, in werking te laten treden;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de uitvoeringsdiensten waarvan de zetel in Brussel-Hoofdstad gevestigd is en waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt, worden de betrekkingen in elke trap van de hiërarchie die in de personeelsplannen van de Federale Overheidsdienst Justitie zijn opgenomen, verdeeld tussen het Franse en het Nederlandse taalkader volgens de verhoudingen die in de bij dit besluit gevoegde tabel zijn bepaald.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX

Bijlage bij het koninklijk besluit van 11 juli 2006 tot vaststelling van de taalkaders voor de uitvoeringsdiensten waarvan de zetel in Brussel-Hoofdstad gevestigd is en waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt van de Federale Overheidsdienst Justitie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 1. - Strafinrichting Vorst - Strafinrichting Sintt-Gillis - Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht - Centrale Garage Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2.- Veiligheidskorps Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 11 juli 2006 tot vaststelling van de taalkaders voor de uitvoeringsdiensten waarvan de zetel in Brussel-Hoofdstad gevestigd is en waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt van de Federale Overheidsdienst Justitie.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX

^