Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 januari 1999
gepubliceerd op 20 mei 1999

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de financiering en organisatie van vakopleidingen

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998013040
pub.
20/05/1999
prom.
11/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/11/1998013040/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANUARI 1999. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de financiering en organisatie van vakopleidingen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1976, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 4 oktober 1976, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de financiering en organisatie van vakopleidingen.

Art. 2.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 4 oktober 1976, Belgisch Staatsblad van 30 oktober 1976.

Bijlage Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997 Financiering en organisatie van vakopleidingen (Overeenkomst geregistreerd op 16 september 1997 onder het nummer 45078/CO/132) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werklieden en werksters, hierna werklieden genoemd, tewerkgesteld in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken ressorteren en op hun werkgevers. HOOFDSTUK II. - Organisatie van de vakopleiding

Art. 2.In toepassing van artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1976, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 4 oktober 1976, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 1976, kunnen de sociale partners vertegenwoordigd in het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken" cursussen sociaal-economische vorming en veiligheid ten bate van de in artikel 1 bedoelde werknemers organiseren. HOOFDSTUK III. - Deelname aan de cursussen

Art. 3.De werklieden hebben recht de in artikel 2 bedoelde cursussen bij te wonen met betaling ten laste van hun werkgever van hun normaal loon en de opgelopen verplaatsingskosten. Het loon wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen. HOOFDSTUK IV Terugbetaling van de door de werkgever opgelopen kosten

Art. 4.De inrichter van de in artikel 2 bedoelde cursussen kan de terugbetaling bekomen van de organisatiekosten volgens de door de raad van bestuur van het sociaal fonds te bepalen modaliteiten.

Art. 5.In toepassing van artikel 6, d) van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in hetzelfde paritair comité, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1976 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, betaalt het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken" aan de werkgever de krachtens artikel 3 gemaakte kosten terug op voorlegging van de nodige bewijsstukken. De raad van bestuur van het fonds stelt de praktische modaliteiten vast met betrekking tot de uitvoering van dit artikel. HOOFDSTUK V. - Algemene bepalingen

Art. 6.Al de betwistingen betreffende de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden voorgelegd aan het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken.

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1997 en is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd mits een opzegging van ten minste drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 januari 1999.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET

^