Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 mei 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken type wet prom. 07/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999021236 bron diensten van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van artikel 32 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van belangenconflicten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 20/05/1999 numac 1998013034 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de uurlonen van de werklieden die technische slagerij-, spekslagerij- en penserijfuncties uitoefenen type koninklijk besluit prom. 11/01/1999 pub. 20/05/1999 numac 1998013038 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 augustus 1972 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 11/01/1999 pub. 20/05/1999 numac 1998013040 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de financiering en organisatie van vakopleidingen type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999000345 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de onmiddellijke inning van een geldsom ingevoerd bij de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/1999 numac 1999009501 bron ministerie van justitie Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 19 april 1999 wordt erkend de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum Algemeen welzijnswerk De Mare », met zetel te 2020 Antwerpen, Karel Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt de erkenning van de V.Z.W. « Ambulant Polyvalent Centrum - D(...) type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009543 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het presentiegeld toe te kennen aan de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009556 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de verloven en de afwezigheden van de gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009579 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/1999 numac 1999009585 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Addendum Bij koninklijk besluit van 19 april 1999 is de heer Somers, G., rechter in de rechtbank van koophandel te Turnhout, gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbanken van koophandel te Antwerpen en te Mechelen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/1999 numac 1999009584 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 december 1998, dat in werking treedt op 4 juni 1999, is de heer Vandewal, F., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen la Bij koninklijk besluit van 11 april 1999, dat in werking treedt op 4 juni 1999, is Mevr. Delesi(...) type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999012183 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1967 ter uitvoering van artikel 6 van de wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999012184 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de nachtarbeid van jeugdige werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999012215 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/05/1999 numac 1999012346 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 28 april 1999 is de N.V. Dockx Verbo, Turnhoutsebaan 358, te 2140 Antwerpen, erkend geworden voor (...) (...) type ministerieel besluit prom. 21/04/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999027382 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw

beschikking

type beschikking prom. 15/12/1998 pub. 20/05/1999 numac 1998031571 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 1998

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999029231 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 september 1994 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van de dienst voor inspectie en pedagogisch beheer van het onderwijs voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 18/01/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999022391 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische Raad voor Implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/1999 numac 1999016133 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 20 april 1999 wordt Mej. Sohy, Françoise, met ingang van 16 december 1998, in vast verband benoemd tot adjunct-adviseur in het Frans taalkader bij de centrale diensten van het Mi (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/05/1999 numac 1999009586 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen : 1. De eerste aanwijzing van deze toegevoegd rechter zal de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt zijn; - ondervoo - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt : 1; - rechter in de rechtbank van eers(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/05/1999 numac 1999022413 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ombudsdienst Pensioenen Medewerkers voor de Ombudsdienst Pensioenen Oproep tot de kandidaten Ter uitvoering van de taken van de Ombudsdienst Pensioenen worden aan die dienst ter beschikking gesteld : - 4 ambtenaren van niveau 1; - Enkel de ambtenaren van de overheidsdiensten behorende tot het federaal administratief Openbaar Amb(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/05/1999 numac 1999027385 bron ministerie van het waalse gewest Oprichting van de "Conseil supérieur du Logement" Oproep tot gegadigden Overeenkomstig artikel 200 van de Waalse Huisvestingscode zal de Waalse Regering eerstdaags de leden van de "Conseil supérieur du Logement" aanwijzen. Deze Raad zal bestaan uit o.a. : 1° één gewoon en één plaatsvervangend lid ter vertegenwoordigin(...)

document

type document prom. 18/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999000432 bron ministerie van binnenlandse zaken Gelijktijdige verkiezingen van 13 juni 1999 voor het Europees Parlement, de federale Wetgevende Kamers en de Gewest- en Gemeenschapsraden. - Lijstenvereniging
^