Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 januari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999022119 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot regeling van de exploitatie van zonnecentra

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/01/1999 pub. 20/05/1999 numac 1998013038 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 augustus 1972 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 11/01/1999 pub. 28/08/1999 numac 1998013039 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de toekenning van een bijkomende vakantiedag in functie van de anciënniteit type koninklijk besluit prom. 11/01/1999 pub. 20/05/1999 numac 1998013040 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de financiering en organisatie van vakopleidingen type koninklijk besluit prom. 11/01/1999 pub. 24/02/1999 numac 1998013044 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 11/01/1999 pub. 03/02/1999 numac 1998013043 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die ceramiektegels en -bekleding vervaardigen in de streek van Welkenraedt en die onder het Paritair Subcomité voor de ondernemingen voor ceramiekbekleding en vloertegels ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 11/01/1999 pub. 24/02/1999 numac 1998013045 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 18 september 1998 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 mei 1999, 15 augustus 1999 en 25 december 1999 type koninklijk besluit prom. 11/01/1999 pub. 09/02/1999 numac 1998013060 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43octies van 23 november 1998 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen, gewijzigd en aangevuld door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 43bis van 16 mei 1989, nr. 43ter van 19 december 1989, nr. 43quater van 26 maart 1991, nr. 43quinquies van 13 juli 1993, nr. 43sexies van 5 oktober 1993 en nr. 43septies van 2 juli 1996 type koninklijk besluit prom. 11/01/1999 pub. 13/02/1999 numac 1999002007 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 november 1982 tot uitvoering van de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 11/01/1999 pub. 23/02/1999 numac 1999012012 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 11/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999014019 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de overdracht van de personeelsleden van de bij Belgacom opgerichte dienst « ombudsman » naar het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 11/01/1999 pub. 22/01/1999 numac 1999022007 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de wijze van verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging georganiseerd door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 11/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999022042 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten type koninklijk besluit prom. 11/01/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999022064 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot intrekking op verzoek van de naamloze verzekeringsmaatschappij « La Brabançonne » van de machtiging voor de verzekering tegen arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 11/01/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999022063 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van "De Familie" Kinderbijslagfonds type koninklijk besluit prom. 11/01/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999022074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1996 houdende benoeming van de leden van de overlegstructuur tussen ziekenhuisbeheerders, geneesheren en verzekeringsinstellingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999000030 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 augustus 1994 tot vaststelling van de nomenclatuur van het materiaal dat in aanmerking komt voor de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten voor de uitrusting van hun politiekorps type ministerieel besluit prom. 11/01/1999 pub. 16/02/1999 numac 1999000059 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de tegemoetkoming in de wedde van de leden van de gemeentepolitie die deelnemen aan de wettelijk verplicht gestelde beroepsopleidingen die met periodes van actieve dienst worden gelijkgesteld type ministerieel besluit prom. 11/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999014015 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor Onderzoek van Rijnschepen type ministerieel besluit prom. 11/01/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999014026 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 oktober 1991 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan houders van militaire brevetten van piloot dienen te voldoen voor het verkrijgen van de burgerlijke vergunning van lijnbestuurder van vliegtuigen type ministerieel besluit prom. 11/01/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999014025 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 1991 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan houders van militaire brevetten van piloot dienen te voldoen voor het bekomen van burgerlijke vergunningen en bevoegdverklaringen van bestuurder van vliegtuigen type ministerieel besluit prom. 11/01/1999 pub. 22/01/1999 numac 1999022006 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het jaar 1995, van het correctiebedrag en het aantal rechthebbenden per ziekenfonds, ter verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging ingericht door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen voor de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen die vrijwillig zijn toegetreden tot deze dienst voor de andere geneeskundige verstrekkingen dan die voorzien bij de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging welke op hen van toepassing zijn
^