Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 februari 2008
gepubliceerd op 28 februari 2008

Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen van het artikel 22, I en II, a), 1°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2008022105
pub.
28/02/2008
prom.
10/02/2008
ELI
eli/besluit/2008/02/10/2008022105/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEBRUARI 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen van het artikel 22, I en II, a), 1°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, en § 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 10 augustus 2001, en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op artikel 22, I, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 januari 1991 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 juli 1992, 12 augustus 1994, 9 oktober 1998, 8 december 2000, 22 augustus 2002, 27 maart 2003, 22 april 2003 en 22 juni 2004, en II, a), 1°, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 januari 1991 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 juli 1992, 8 december 2000 en 22 juni 2004;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 30 mei 2006;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering gegeven op 30 mei 2006;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 12 juni 2006;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole gegeven op 28 juni 2006;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 3 juli 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 september 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, van 25 oktober 2006;

Gelet op advies 41.644/1 van de Raad van State, gegeven op 8 maart 2007;

Overwegende dat de huidige moderne technieken inzake medische beeldvorming niet meer toelaten aan de driedimensionale studie van de wervelkolom met optische scanner een diagnostische meerwaarde toe te schrijven; dat enerzijds 2 verstrekkingen met therapeutische golven uit de nomenclatuur van de fysiotherapie zijn geschrapt en dat anderzijds de behandeling met elektromagnetische golven niet meer apart in de kinesitherapienomenclatuur is opgenomen, gezien haar integratie in een geheel van revalidatietechnieken; dat al deze elementen het schrappen van de geïsoleerde toepassing van dergelijke golven verantwoorden;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 22, I, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 januari 1991 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 juli 1992, 12 augustus 1994, 9 oktober 1998, 8 december 2000, 22 augustus 2002, 27 maart 2003, 22 april 2003 en 22 juni 2004, en II, a), 1°, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 januari 1991 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 juli 1992, 8 december 2000 en 22 juni 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in I, a) wordt de verstrekking 558854-558865 geschrapt;b) in de toepassingsregel die op de verstrekking 558854-558865 volgt wordt de bepaling « De verstrekkingen nrs.558633-558644 en 558854-558865 mogen » vervangen door de bepaling « De verstrekking nr. 558633-558644 mag »; 2° In II, a) 1°, worden de verstrekking 558714-558725 en de toepassingsregel die haar volgt geschrapt.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 februari 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mme L. ONKELINX

^