Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 december 2017
gepubliceerd op 05 januari 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de vaststelling van een schadevergoeding wegens het verlies van medische schifting voor het rijdend personeel

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017204898
pub.
05/01/2018
prom.
10/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de vaststelling van een schadevergoeding wegens het verlies van medische schifting voor het rijdend personeel (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de vaststelling van een schadevergoeding wegens het verlies van medische schifting voor het rijdend personeel.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de handel in brandstoffen Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2017 Vaststelling van een schadevergoeding wegens het verlies van medische schifting voor het rijdend personeel (Overeenkomst geregistreerd op 22 juni 2017 onder het nummer 140008/CO/127) 1. - Toepassingsgebied Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen.

Zij vervangt vanaf 1 januari 2017 de collectieve arbeids overeenkomst van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 19/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009031011 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening betreffende de verwijdering van afval door middel van ophalingen type overeenkomst prom. 19/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031020 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de algemene uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het Begrotingsjaar 2009 type overeenkomst prom. 19/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031019 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2009 sluiten (nr. 90988/CO/127). 2. - Uitbetalingsmodaliteiten Art.2. § 1. Bij definitieve intrekking van het getuigschrift van medische schifting, zal aan de arbeid(st)er bedoeld in artikel 1, een schadevergoeding uitbetaald worden van maximaal 5 500 EUR. Dit onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 3 en 4. § 2. De werkgever bedoeld in artikel 1 betaalt deze schadevergoeding aan de rechthebbende arbeid(st)er binnen de eerste maand na het ontslag ingevolge het verlies van de medische schifting. § 3. Na uitbetaling kan de werkgever het bedrag van de schadevergoeding recupereren bij het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van de handel in brandstoffen". 3. - Bedrag en voorwaarden Art.3. § 1. De schadevergoeding van maximaal 5 500 EUR zal enkel betaald worden aan de arbeid(st)ers bedoeld in artikel 1, die hun medische schifting verliezen, als gevolg daarvan ontslagen worden en dus geen gelijkwaardig werk binnen hun bedrijf aangeboden krijgen. § 2. De schadevergoeding zal enkel uitbetaald worden aan de arbeid(st)ers die een anciënniteit van in het totaal 20 jaar in de sector hebben opgebouwd. § 3. Indien de arbeid(st)er na het verlies van de medische schifting in een andere functie binnen het bedrijf kan tewerkgesteld blijven en de schadevergoeding dus niet gekregen heeft, behoudt hij/zij het recht op de schadevergoeding mocht hij/zij binnen een periode van 5 jaar toch nog ontslagen worden.

Art. 4.§ 1. De schadevergoeding bedraagt maximaal 5 500 EUR voor wie voltijds werkt. Voor deeltijdse arbeid(st)ers wordt een berekening pro rata gemaakt. § 2. Deze schadevergoeding zal degressief afgebouwd worden, en dit vanaf 56 jaar, naarmate de arbeid(st)er dichter bij zijn/haar wettelijke pensioenleeftijd komt (10 pct. per jaar), zodanig dat ze volledig vervalt op 65-jarige leeftijd.

Dit betekent concreet dat in functie van het aantal jaren dat de arbeid(st)er verwijderd is van zijn/haar wettelijke pensioenleeftijd de volgende bedragen gelden voor de voltijdse arbeid(st)ers : - tot en met 55 jaar : 5 500 EUR; - vanaf 56 jaar : 4 950 EUR; - vanaf 57 jaar : 4 400 EUR; - vanaf 58 jaar : 3 850 EUR; - vanaf 59 jaar : 3 300 EUR; - vanaf 60 jaar : 2 750 EUR; - vanaf 61 jaar : 2 200 EUR; - vanaf 62 jaar : 1 650 EUR; - vanaf 63 jaar : 1 100 EUR; - vanaf 64 jaar : 550 EUR; - vanaf 65 jaar : 0 EUR. 4. - Geldigheidsduur Art.5. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en is gesloten voor onbepaalde duur. § 2. Elk van de contracterende partijen kan ze opzeggen mits een opzeggingstermijn van drie maanden, te betekenen bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^