Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 december 2017
gepubliceerd op 05 januari 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende het tijdskrediet

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017204872
pub.
05/01/2018
prom.
10/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende het tijdskrediet (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende het tijdskrediet.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017 Tijdskrediet (Overeenkomst geregistreerd op 27 juli 2017 onder het nummer 140651/CO/128) HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten ressorteren.

Onder "werknemers" verstaat men : de arbeiders en de arbeidsters.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen. HOOFDSTUK II. - Tijdskrediet met motief

Art. 3.Overeenkomstig artikel 4, § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 wordt de duur van het bijkomend tijdskrediet met motief, voor de opnamevormen voltijds tijdskrediet of halftijdse loopbaanvermindering, gebracht op 36 maanden (regeling artikel 4, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103) of 51 maanden (regeling artikel 4, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103). HOOFDSTUK III. - Landingsbanen

Art. 4.Overeenkomstig artikel 8, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 wordt de leeftijd op 50 jaar gebracht voor de werknemers die voldoen aan alle voorwaarden van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 en die hun voltijdse betrekking verminderen ten belope van één dag of twee halve dagen per week voor zover hun beroepsloopbaan minstens 28 jaar bestrijkt. HOOFDSTUK IV. - Vlaamse aanmoedigingspremies

Art. 5.De ondertekenende partijen verklaren zich ermee akkoord dat de aanmoedigingspremies voorzien in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 20/03/2002 numac 2002035414 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de prive-sector type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002035566 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de voorwaarden en de procedureregels inzake erkenning en subsidiëring van de consultatiebureaus voor het jonge kind sluiten toegekend worden. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd door iedere partij mits een opzeggingstermijn van drie maanden betekend bij aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^