Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 augustus 2015
gepubliceerd op 01 september 2015

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 oktober 2011 houdende benoeming van de gewone leden van de Farmacopeecommissie

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2015018297
pub.
01/09/2015
prom.
10/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011018380 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de gewone leden van de Farmacopeecommissie sluiten houdende benoeming van de gewone leden van de Farmacopeecommissie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1960 houdende instelling van een nieuwe Farmacopeecommissie, artikel 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 maart 1977;

Gelet op de wet van 25 maart 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de geneesmiddelen type wet prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet op de geneesmiddelen - Bekendmaking overeenkomstig artikel 13bis, § 2quinquies, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies sluiten op de geneesmiddelen, artikel 2, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1983, 12 augustus 2000 en 1 mei 2006;

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011018380 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de gewone leden van de Farmacopeecommissie sluiten houdende benoeming van de gewone leden van de Farmacopeecommissie;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt benoemd tot gewoon lid van de Farmacopeecommissie tot 7 oktober 2016 : -De heer Deconinck, E., apotheker bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid; - De heer .Frédérich, M., apotheker, hoogleraar aan de « l'Université de Liège »; - Mevr. Fillet, M., apotheker, hoogleraar aan de « l'Université de Liège »; - De heer Perdieus, P., apotheker; - De heer Wagemans, E., apotheker, luitenant-kolonel.

Art. 2.Uit de lijst van de gewone leden van de Farmacopeecommissie wordt geschrapt : - De heer Angenot, L., apotheker, hoogleraar-emeritus aan de « l'Université de Liège »; - De heer Collard, L., apotheker; - De heer De Beer, J., apotheker, diensthoofd bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid; - De heer D'Hollander, G., apotheker-kolonel, militair farmaceutisch inspecteur; - Mevr. Ludwig, A., apotheker, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Poitiers, 10 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK

^