Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 september 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/07/2015 pub. 01/09/2015 numac 2015009417 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 1299 van het Gerechtelijk Wetboek, in verband met het aantekenen van hoger beroep tegen een vonnis dat de echtscheiding op grond onderlinge toestemming uitspreekt, in geval van verzoening type wet prom. -- pub. 01/09/2015 numac 2015009450 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Rechterlijke Macht Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.- Benoemingen In de probatiecommissies, waarvan de voorzitters werden Probatiecommissie bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen: - Effectieve leden: - MATTHEE(...) type wet prom. -- pub. 01/09/2015 numac 2015009451 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Rechterlijke Macht Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. In de probatiecommissie werden door de heren eerste voorzitters van Probatiecommissie bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen: - voorzitter: de heer Van Santvl(...) type wet prom. 10/08/2015 pub. 01/09/2015 numac 2015014210 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2015 numac 2015000452 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015 wordt de heer DALLE Jean-Louis aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone GAVERS voor een termijn van vijf jaar(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2015 numac 2015014208 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015, wordt de heer David SCHOENMAEKERS, klasse A1 met de titel van attaché, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse naar de klasse A2, met de titel van attaché, in het Nederlands taalkad Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015, wordt mevrouw Tamara BLOMMAERT, klasse A1 met de t(...) type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/09/2015 numac 2015015108 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande de uitreiking van identiteitsdocumenten aan kinderen jonger dan 12 jaar type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 01/09/2015 numac 2015018297 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 oktober 2011 houdende benoeming van de gewone leden van de Farmacopeecommissie type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 01/09/2015 numac 2015202205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE en/of de basiskwalificatie voor beroepschauffeur C en de op deze opleiding volgende wettelijke examens van de werknemers die in dienst zijn of treden van ondernemingen behorend tot de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 01/09/2015 numac 2015202270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskrediet in de subsector van de afhandeling op de luchthavens type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 01/09/2015 numac 2015202499 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur" type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 01/09/2015 numac 2015202529 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het recht op tijdskrediet, de invoering van het recht op een landingsbaan en de complementaire uitbreiding van het tijdskrediet met motief voor de werknemers en werkneemsters tewerkgesteld in de subsector voor verhuisondernemingen type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 01/09/2015 numac 2015203448 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 01/09/2015 numac 2015203519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen voor groenteconserven die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 01/09/2015 numac 2015203533 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 houdende uitvoering van hoofdstuk 4, afdeling 2, van de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 01/09/2015 numac 2015202530 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het recht op tijdskrediet, de invoering van het recht op een landingsbaan en de complementaire uitbreiding van het tijdskrediet met motief voor de werknemers tewerkgesteld in de sector van de taxi's en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 01/09/2015 numac 2015202528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van een schadevergoeding in geval van ontslag wegens het definitief verlies van de medische schifting voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 01/09/2015 numac 2015202564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, houdende de maatregelen ter attentie van de risicogroepen in de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 01/09/2015 numac 2015203290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die speciaal staal onder de vorm van continu gegoten cylindrische blooms vervaardigen, gelegen op het grondgebied van Seraing en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2015 numac 2015203927 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 augustus 2015 : - dat in werking treedt op de dag van de eedaflegging welke niet mag gebeuren vóór 1 oktober 2015, is mevr. Colautti S., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondisse Zij is in subsidiaire orde benoemd tot rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Bru(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2015 numac 2015204007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Verlenging mandaat Bij koninklijk besluit van 26 mei 2015 wordt het mandaat van de heer Jan Vanthuyne in de managementfunctie n-1 van directeur-generaal bij de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt, met ingang van 1 juni Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/08/2015 pub. 01/09/2015 numac 2015000451 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing en hernieuwing van de bijzitters - personeelsleden van de politiediensten bij de raad van beroep type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/09/2015 numac 2015000450 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Bij ministerieel besluit dd. 24 augustue 2015 wordt de aanstelling van hoofdcommissaris van politie François ADAM in het ambt van Inspecteur-generaal van de federale politie en type ministerieel besluit prom. 25/08/2015 pub. 01/09/2015 numac 2015203859 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Rendeux als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra

arrest

type arrest prom. -- pub. 01/09/2015 numac 2015203634 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 105/2015 van 16 juli 2015 Rolnummers : 5935, 5937 en 5939 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van het Waalse Gew(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 01/09/2015 numac 2015203633 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 103/2015 van 16 juli 2015 Rolnummers : 5912, 5959, 5960, 5962, 5965, 5968, 6017, 6018 en 6020 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 20 januari 2014 houdende hervorming van de bevoegdheid Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 01/09/2015 numac 2015203829 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 99/2015 van 2 juli 2015 Rolnummer : 5931 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 39bis van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 01/09/2015 numac 2015203831 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 102/2015 van 2 juli 2015 Rolnummer : 6184 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 329bis, § 2, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling A Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 01/09/2015 numac 2015203830 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 101/2015 van 2 juli 2015 Rolnummer : 6175 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 329bis, § 2, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling A Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/09/2015 numac 2015027126 bron waalse overheidsdienst Advies bedoeld in artikel 461 van het Waals wetboek van Sociale actie en Gezondheid betreffende de erkenning van de federaties en centra voor de coördinatie van thuiszorg en -hulp met het oog op de toekenning van subsidies. - Planning van de centra Dit advies bepaalt het aantal centra voor de coördinatie van thuiszorg en -hulp die het voorwerp ku(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 01/09/2015 numac 2015003297 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft op 24 juli 2015 de Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 01/09/2015 numac 2015009441 bron nationale kamer van notarissen Samenstelling Directiecomite Nationale Kamer van notarissen per 1 september 2015 Voorzitter : Thierry VAN SINAY, notaris te Meerbeke Vice-Voorzitter : Vincent DAPSENS, notaris te Marchin Penningmeester : Guy JANSEN, notaris te Leuven Se Verslaggever : Catherine PONCELET, notaris te Rebecq Verslaggever : Guy VERLINDEN, notaris te He(...)

erratum

type erratum prom. 26/02/2015 pub. 01/09/2015 numac 2015203967 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapcommissie betreffende de oprichting en het beheer van een "Cadre francophone des certifications" . - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2015 numac 2015014204 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015 wordt de heer Bernard SWARTENBROEKX vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming op Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 01/09/2015 numac 2015031523 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluiten van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 8 juli 2015 werden de volgende personen toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van brandweerman bij de Dienst voor Bran ADMISSION AU STAGE - TOELAT(...)
^