Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 april 2014
gepubliceerd op 25 april 2014

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 november 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014202475
pub.
25/04/2014
prom.
10/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/10/2014202475/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 november 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/11/1974 pub. 21/11/2007 numac 2007000941 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 04/11/1974 pub. 21/11/2007 numac 2007000942 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, de artikelen 35 en 36;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 november 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/11/1974 pub. 21/11/2007 numac 2007000941 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 04/11/1974 pub. 21/11/2007 numac 2007000942 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden;

Gelet op het in het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014 bekendgemaakte bericht;

Gelet op advies 55.649/1 van de Raad van State, gegeven op 7 april 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 november 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/11/1974 pub. 21/11/2007 numac 2007000941 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 04/11/1974 pub. 21/11/2007 numac 2007000942 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 13 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999012516 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999012495 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3° van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999002105 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999011254 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Normalisatie sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 november 1999, 27 januari 2008 en 7 december 2008, wordt vervangen als volgt : "

Artikel 1.Er wordt een paritair comité opgericht, genaamd « Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden », bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten voor de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en niet onder een eigen paritair comité en noch onder het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector ressorteren en voor hun werkgevers.

Het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden is niet bevoegd voor de werknemers tewerkgesteld door : - de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties bedoeld in artikel 3 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, alsook de vakorganisaties die aangesloten zijn bij of deel uitmaken van deze representatieve organisaties; - de provinciale, regionale of lokale juridisch gescheiden afdelingen van bovenvermelde representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties, voor zover hun activiteiten bestaan uit het deelnemen aan het sociaal overleg; - de representatieve werkgeversorganisaties die lid zijn van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de "Conseil Economique et Social de Wallonie", de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de "Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens"; - de erkende Europese werknemers- en werkgeversorganisaties bedoeld in artikel 154 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, alsook de leden van de hierin opgenomen interprofessionele werknemers- en werkgeversorganisaties."

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "In het koninklijk besluit van 5 januari 1957 waarbij de benaming, de bevoegdheid en de samenstelling van de paritaire comités, opgericht in uitvoering van de besluitwet van 9 juni 1945 tot vaststelling van het statuut der paritaire comités, bepaald worden, wordt de bepaling van artikel 1, § 1, 62, opgeheven de dag van de inwerkingtreding van het besluit tot benoeming van de leden van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden."

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 17 april 2014.

Art. 4.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 april 2014.

FILIP Van Koningswege : Voor de Minister van Werk, afwezig, De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee J. VANDE LANOTTE _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad: Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 4 november 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/11/1974 pub. 21/11/2007 numac 2007000941 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 04/11/1974 pub. 21/11/2007 numac 2007000942 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 19 december 1974.

Koninklijk besluit van 13 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999012516 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999012495 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3° van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999002105 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999011254 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Normalisatie sluiten, Belgisch Staatsblad van 22 september 1999.

Koninklijk besluit van 30 november 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/1999 pub. 04/02/2000 numac 1999012863 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1985 tot vaststelling van de verblijfs- en verfrissingsvergoedingen in de ondernemingen van vervoer van goederen met motorvoertuigen sluiten, Belgisch Staatsblad van 12 januari 2000.

Koninklijk besluit van 27 januari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 18/02/2008 numac 2008024038 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsgeneeskunde te bevorderen gedurende de periode van 1 oktober 2007 tot 30 maart 2008 sluiten, Belgisch Staatsblad van 27 februari 2008.

Koninklijk besluit van 7 december 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 18/03/2009 numac 2008204098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de goedkeuring van de bedragen vastgesteld in uitvoering van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2004 en van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2005 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" en tot vaststelling van de bedragen van de tewerkstellingspremies en de te innen werkgeversbijdragen in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2005 betreffende de uitbetaling van tewerkstellingspremies voor de tewerkstelling van scheepsgezellen ingeschreven in de Belgisch Pool der zeelieden sluiten, Belgisch Staatsblad van 14 januari 2009.

^