Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 augustus 2015
gepubliceerd op 01 oktober 2015

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2015, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de overdracht van het actief en passief, met inbegrip van alle andere rechten en plichten, van het fonds voor bestaanszekerheid van het Paritair Comité nr. 218 aan dat opgericht op het niveau van het Paritair Comité nr. 200

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015203509
pub.
01/10/2015
prom.
23/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2015, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de overdracht van het actief en passief, met inbegrip van alle andere rechten en plichten, van het fonds voor bestaanszekerheid van het Paritair Comité nr. 218 aan dat opgericht op het niveau van het Paritair Comité nr. 200 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2015, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de overdracht van het actief en passief, met inbegrip van alle andere rechten en plichten, van het fonds voor bestaanszekerheid van het Paritair Comité nr. 218 aan dat opgericht op het niveau van het Paritair Comité nr. 200.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Genève, 23 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2015 Overdracht van het actief en passief, met inbegrip van alle andere rechten en plichten, van het fonds voor bestaanszekerheid van het Paritair Comité nr. 218 aan dat opgericht op het niveau van het Paritair Comité nr. 200 (Overeenkomst geregistreerd op 21 april 2015 onder het nummer 126640/CO/200) Het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden werd opgericht bij koninklijk besluit van 5 januari 1957 waarbij de benaming, de bevoegdheid en de samenstelling van de paritaire comités opgericht in uitvoering van de besluitwet van 9 juni 1945 tot vaststelling van het statuut der paritaire comités, bepaald worden.

Zij is gekend onder de naam "Paritair Comité nr. 218" (hierna genoemd "Paritair Comité nr. 218").

De reglementering betreffende de paritaire comités werd hervormd door de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (hierna "de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten"). Het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden werd opgericht per koninklijk besluit van 4 november 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/11/1974 pub. 21/11/2007 numac 2007000941 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 04/11/1974 pub. 21/11/2007 numac 2007000942 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden. Zij is gekend onder de naam "Paritair Comité nr. 200". Het voormeld koninklijk besluit werd afgesloten op basis van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten.

Het toepassingsgebied van het paritair comité werd gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014202475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 november 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014202474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 november 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 november 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/11/1974 pub. 21/11/2007 numac 2007000941 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 04/11/1974 pub. 21/11/2007 numac 2007000942 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden.

Dit besluit voorziet eveneens in de opheffing van de bepaling van het koninklijk besluit van 5 januari 1957 die het Paritair Comité nr. 218 opricht, en dit op de dag van de inwerkingtreding van het besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité nr. 200.

Het Paritair Comité nr. 218 zal dus opgeheven worden de dag waarop het Paritair Comité nr. 200 operationeel zal worden ingevolge de inwerkingtreding van het besluit tot benoeming van haar leden.

Het Paritair Comité nr. 218 beschikt over een fonds voor bestaanszekerheid opgericht op 1 april 1975 en genaamd "sociaal fonds". De statuten worden beheerst door de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 1997 (die de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 1975 wijzigt en coördineert).

Rekening houdend met de opheffing van Paritair Comité nr. 218, de dag waarop Paritair Comité nr. 200 operationeel wordt, en in de mate dat deze laatste ertoe gebracht wordt de rechten en plichten van Paritair Comité nr. 218 over te nemen en - in principe - de werkgevers en werknemers te dekken die ressorteerden onder het Paritair Comité nr. 218, wordt overeengekomen dat de rechten en plichten van het sociaal fonds integraal worden overgedragen aan het Paritair Comité nr. 200.

Onderhavige overeenkomst heeft tot doel deze overdracht van rechten en plichten in het kader van bovenvermelde context te regelen.

Artikel 1.Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel de overname door het fonds opgericht op het niveau van Paritair Comité nr. 200 van heel het vermogen van het fonds voor bestaanszekerheid opgericht op het niveau van het Paritair Comité nr. 218 te regelen.

Art. 2.Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, genaamd Paritair Comité nr. 200.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk bediendepersoneel.

Art. 3.Het geheel van het vermogen, daarin begrepen het actief en passief en alle andere rechten en plichten, van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "sociaal fonds" opgericht op 1 april 1975 en beheerst door de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 1997 zoals zij werd gewijzigd en van toepassing is op het moment van de opheffing van Paritair Comité nr. 218, worden, overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité nr. 218, met betrekking tot de overdracht door het sociaal fonds van haar actief en passief, met inbegrip van alle andere rechten en plichten, aan het fonds voor bestaanszekerheid opgericht op het niveau van het Paritair Comité nr. 200 en gesloten op het niveau van het Paritair Comité nr. 218, integraal overgedragen aan het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "sociaal fonds" gecreëerd op het niveau van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden gekend onder de benaming "Paritair Comité nr. 200". Deze overdracht wordt met unanimiteit van de leden van het Paritair Comité nr. 200 aanvaard.

Art. 4.Er wordt door de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité nr. 218, met betrekking tot de overdracht door het sociaal fonds van haar actief en passief, met inbegrip van alle andere rechten en plichten, aan het fonds voor bestaanszekerheid opgericht op het niveau van het Paritair Comité nr. 200 en gesloten op het niveau van het Paritair Comité nr. 218, voorzien dat het sociaal fonds - opgericht op het niveau van het Paritair Comité nr. 218 waarvan de integraliteit van het activa en passiva wordt overgedragen naar het fonds voor bestaanszekerheid opgericht op het niveau van het Paritair Comité nr. 200 - op het einde van de overdracht bedoeld in artikel 3 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt ontbonden en vereffend.

De vereffenaars aangeduid door de leden van het Paritair Comité nr. 218 in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst ter organisatie van de overdracht van patrimonium van het sociaal fonds maken een rapport met betrekking tot de vereffeningsoperaties over aan het Paritair Comité nr. 200, op basis van het rapport opgesteld door de revisor in deze context.

De leden van het Paritair Comité nr. 200 zullen zich over de kwijting aan de vereffenaars en revisor uitspreken.

Art. 5.Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst dient geïnterpreteerd te worden met naleving van het principe van interpretatie en de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomsten.

Art. 6.Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur.

Zij heeft uitwerking de dag van de inwerkingtreding van het besluit houdende de benoeming van de leden van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (Paritair Comité nr. 200). Zij houdt op uitwerking te hebben 90 kalenderdagen na haar inwerkingtreding, met dien verstande dat de gevolgen van de overdracht verworven blijven.

Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten onder volgende opschortende voorwaarden : - Het Paritair Comité nr. 200 richt een fonds voor bestaanszekerheid op overeenkomstig de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid; - De leden van het Paritair Comité nr. 200 bevestigen dat de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten op het niveau van het Paritair Comité nr. 218 wel degelijk overgenomen worden op het niveau van het Paritair Comité nr. 200.

Onderhavige overeenkomst heeft uitwerking op het moment waarop de hierboven vermelde voorwaarden vervuld zijn, en ten vroegste op de dag van inwerkingtreding van het besluit tot benoeming van de leden van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (Paritair Comité nr. 200).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^