Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 oktober 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/10/2015 numac 2015011290 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wettelijke bevolking per gemeente op 1 januari 2015 BIJLAGE 1 Wettelijke bevolking per gemeente op 1 januari 2015 Population de droit par commune au 1 janvier 2015 Administratieve eenheden Entités administratives Mannen Hommes Vrouwen Fem(...) type wet prom. 23/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015012198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers wat de uitbetaling van het loon betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2014 pub. 01/10/2015 numac 2015000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 207 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid voor de leden van het administratief personeel van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015003317 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 betreffende de verzaking van de inning van roerende voorheffing type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2015 numac 2015011367 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Bevordering door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 wordt de heer Jozef DE PROFT, klasse A2 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A3 bevorderd tot de t Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2015 numac 2015011370 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunning Een koninklijk besluit van 18 september 2015 verleent een wegvergunning met index 235/80822 aan de NV Elia Asset, Keizerlaan 20, te 1000 Brussel, voor het aanleggen en exploiteren van een ondergrondse ka type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015012174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2015, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, met betrekking tot de continuïteit van de collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden gesloten op het niveau van het Paritair Comité nr. 218 type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2015 numac 2015014226 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numéro d'agrément du centre de formation Erk(...) type koninklijk besluit prom. 16/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015022312 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015022343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015022342 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 08/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015024224 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 1980 betreffende de reclame voor voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015203509 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2015, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de overdracht van het actief en passief, met inbegrip van alle andere rechten en plichten, van het fonds voor bestaanszekerheid van het Paritair Comité nr. 218 aan dat opgericht op het niveau van het Paritair Comité nr. 200 type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015203593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2015 numac 2015204127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 september 2015, wordt aan de heer STEVERLYNCK Michel op het einde van de maand september 2015, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het a Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 08/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015204322 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/10/2014 pub. 01/10/2015 numac 2015000525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 2005 tot bepaling van de functionele opleidingen betreffende de bijzondere bekwaamheden van de personeelsleden van de politiediensten. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 10/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015002028 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit van 10 september 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 2011 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de raad van beroep voor het geheel van de instellingen van openbaar nut type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/10/2015 numac 2015011348 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van één van de commissarissen van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten type ministerieel besluit prom. 27/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015027189 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers type ministerieel besluit prom. 21/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015031607 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van werkende en plaatsvervangende leden van de Vestigingsraad, voorgedragen door de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 25/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015031605 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair

arrest

type arrest prom. -- pub. 01/10/2015 numac 2015031609 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit. - Samenvatting Bij collegebesluit nr. 20152016-0063 van 10 september 2015 werd de gewone zitting 2014-2015 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie gesloten op 22 september 2015.

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015027169 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35032 - "Bassin ardennais du Viroin" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015027170 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35044 'Bassin du Ruisseau du Ru au Moulin' type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015027188 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015029437 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oproep tot kandidaten voor de oprichting van nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het basis- en secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2015-2016 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015029436 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van 225 bijkomende lestijden aan 6 schoolinrichtingen voor gewoon secundair en basisonderwijs voor de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van artikel 12 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2015-2016

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015031608 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijzinging van het besluit van 12 december 2002 tat vastelling van de modaliteiten voor herfinanciering van de werkende en coördinerende partners van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015031610 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verdeling van de betrekkingen en van de subsidies inzake professionele inschakeling van jongeren uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen voor het schooljaar 2015-2016

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015029438 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een afwijking aan 3 schoolinrichtingen voor gewoon secundair onderwijs voor de voortzetting van de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van artikel 6 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2015-2016

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015031613 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 20 januari 1993 tot regeling van de toekenning van maaltijdbons aan het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van sommige instellingen van openbaar nut die onder het gezag of controle staan van de Executieve

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/10/2015 numac 2015018326 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw Chèvremont c.s. heeft de nietigverklaring gevorder Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 216.572/ XIII-7384. Voor de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 01/10/2015 numac 2015203364 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 26 juni 2015 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 29 juni 2015, zijn beroepen t Die zaken, ingeschreven onder de nummers 6235, 6239 en 6241 van de rol van het Hof, werden samengev(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/10/2015 numac 2015003335 bron federale overheidsdienst financien Thesaurie. - Deposito- en consignatiekas. - www.depositokas.be Lijst van consignaties waarvan de rechten zullen vervallen in 2016 Koninklijk Besluit nr. 150 van 18 maart 1935 - Art. 27 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. -- pub. 01/10/2015 numac 2015000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen . - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 245 van 23 september 2015, bladzijde 59.765, moet de volgende correctie worden aangebracht: In h(...) type erratum prom. 10/12/2014 pub. 01/10/2015 numac 2015003336 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing Erratum

document

type document prom. -- pub. 01/10/2015 numac 2015003337 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen De derde kwartaalbetaling waarvan sprake in het stelsel van de voorafbetalingen van belasting, moet(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 01/10/2015 numac 2015009490 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O - Bevordering - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 9 september 2015, bladzijde 57112, gelieve in de titel verwijzend naar de overheidsdienst te lezen « Federa

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 01/10/2015 numac 2015009498 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging De diensten van het Vredegerecht van Bastenaken - Neufchâteau, zetel Neufchâteau zijn vanaf 6 oktober 2015 gevestigd op het volgend adres : Vredegerecht van Bastenaken - Neufchâteau Zetel Neufchâteau place Charles Bergh, 6840 NEUFCHATEAU

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2015 numac 2015011366 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 wordt met ingang van 1 juli 2015, de heer Willem-Jan JACOBS in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van at Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2015 numac 2015204365 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een effectief lid Bij koninklijk besluit van 16 september 2015, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking : - wordt aan de heer Marc JUSTAERT eervol ontslag ve - wordt, op voordracht van het Nationaal Intermutualistisch College, benoemd ten titel van effectie(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2015 numac 2015204363 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fonds voor de beroepsziekten. - Wetenschappelijke Raad Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 16 september 2015 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt aan Mevr. ROUSSEAU, Agnès eervol ontslag verl - wordt Mevr. HANSENNE, Catherine benoemd tot effectief lid van dezelfde Wetenschappelijke Raad, in(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/10/2015 numac 2015009499 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 28 juli 2015, pagina 47882, akte nr. 2015/09295, regel 53 lezen : « Kanton Kraainem-Sint-Genesius-Rode : 1 » i.p.v. « Kanton Sint-Genesius-Rode(...) In het Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2015, pagina 54599, akte nr. 2015/09425, regel 30, is de(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/10/2015 numac 2015204128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging van de heer Michel STEVERLY De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/10/2015 numac 2015204186 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oproep tot kandidaten voor een mandaat van regeringscommissaris bij het Fonds voor de medische ongevallen (Het gebruik van de mannelijke vorm in onderhavige oproep is gemeenslachtig) Referenties : - Artikel 137ter van de wet betreffe(...) - Artikel 137quater, § 5 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige v(...)
^