Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 april 2014
gepubliceerd op 15 mei 2014

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011291
pub.
15/05/2014
prom.
10/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/10/2014011291/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 september 1948Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende organisatie van het bedrijfsleven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende organisatie van het bedrijfsleven;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 december 1956 tot vaststelling van het statuut van het personeel van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 januari 1981 en 9 mei 2008;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 469 van 9 oktober 1986 houdende afschaffing van de Bedrijfsraden en herstructurering van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddenschalen der aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene graden, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 juni 1996, 4 oktober 1996, 22 mei 2000, 20 juli 2000, 9 januari 2002, 5 september 2002, 28 september 2003, 25 april 2004, 3 augustus 2004, 4 augustus 2004, 10 augustus 2005, 30 januari 2006, 22 november 2006, 7 juni 2007, 19 november 2008, 29 augustus 2009, 2 juni 2010 en 25 oktober 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002002215 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen sluiten houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 september 2003, 25 april 2004, 3 augustus 2004, 5 december 2004, 10 augustus 2005, 30 januari 2006, 6 juli 2006, 22 november 2006, 7 juni 2007 en 21 januari 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 augustus 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/08/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004002088 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel sluiten betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 mei 2005, 30 januari 2006, 22 november 2006, 15 januari 2007, 7 juni 2007, 19 november 2008, 29 augustus 2009 en 21 januari 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 mei 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 januari 2011 en 21 januari 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2010 pub. 05/02/2010 numac 2010011026 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de vaste personeelsformatie van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten houdende vaststelling van de vaste personeelsformatie van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Gelet op het voorstel van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Gelet op het advies van de regeringscommissaris;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 21 januari 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, d.d. 10 januari 2014;

Gelet op het protocol van de onderhandelingen nr. 111 van het comité IV, gesloten op 20 januari 2014;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat in het belang van de personeelsleden enerzijds en de goede werking van de instelling anderzijds, de in dit besluit opgenomen bepalingen dringend toegepast moeten worden;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 25 van het koninklijk besluit van 9 mei 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven worden de woorden "bedoeld in artikel 70 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel" geschrapt.

Art. 2.In artikel 26 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/01/2011 pub. 09/02/2011 numac 2011011037 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de laatste zin "In voorkomend geval verliest het het recht op de premie voor competentieontwikkeling." geschrapt; 2° er wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "De duur voorzien in het derde en het vierde lid wordt vermeerderd met de duur tijdens dewelke de ambtenaar een premie voor competentieontwikkeling heeft ontvangen".

Art. 3.In artikel 27 van hetzelfde besluit worden het tweede en het derde lid opgeheven.

Art. 4.Artikel 28 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 5.Artikel 29 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 6.Artikel 30 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 7.In artikel 31 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/01/2011 pub. 09/02/2011 numac 2011011037 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 januari 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 3 wordt vervangen als volgt : " § 3.De personeelsleden die geslaagd zijn voor een gecertificeerde opleiding terwijl ze waren aangeworven in het kader van een arbeidsovereenkomst bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven of in het federaal administratief openbaar ambt, behouden het voordeel van hun resultaat voorzover : 1° er niet meer dan drie maanden zijn verstreken tussen het einde van de arbeidsovereenkomst en de indiensttreding of de benoeming in definitief verband;2° deze indiensttreding of benoeming in definitief verband gebeurde binnen de eerste achttien maanden van de geldigheidsduur van de geslaagde gecertificeerde opleiding; 3° deze indiensttreding of benoeming in vast verband gebeurde in dezelfde klasse of graad." 2° Er wordt een § 5 ingevoegd luidende : " § 5.Met ingang van 1 oktober 2009 en tot en met 3 februari 2013 worden §§ 2, 3 en 4 vervangen als volgt : " § 2. Personeelsleden van wie de rechtspositie, het niveau, de klasse of de weddenschaal verandert, behouden het recht op de premie voor competentieontwikkelingen die ze eerder kregen, zolang de geldigheidsduur van hun gecertificeerde opleiding niet is verstreken.

Ze kunnen zich ook onmiddellijk opnieuw inschrijven voor een nieuwe gecertificeerde opleiding, op basis van hun nieuwe rechtspositie, hun nieuwe niveau, hun nieuwe klasse of hun nieuwe weddenschaal.

Als ze slagen voor die nieuwe gecertificeerde opleiding krijgen ze de daaraan verbonden premie voor competentieontwikkeling en verliezen ze de vorige premie voor competentieontwikkeling. Er begint een nieuwe geldigheidstermijn op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van hun inschrijving.

Als een personeelslid dat regelmatig is ingeschreven voor een gecertificeerde opleiding niet werd uitgenodigd, ofwel voor die opleiding, ofwel voor de validatietest van de verworven kennis vóór hij van rechtspositie, van niveau, van klasse of van weddenschaal is veranderd, kan hij die gecertificeerde opleiding volgen alsof hij zich nog in de vorige situatie zou bevinden en, in voorkomend geval, de daaraan verbonden rechtsgevolgen verkrijgen.

In afwijking van het eerste lid stopt het recht op de premie voor competentieontwikkeling definitief als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd en er meer dan drie maanden verlopen vóór een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt gesloten bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven." 3° Er wordt een § 6 ingevoegd luidende : " § 6.Met ingang van 4 februari 2013 worden §§ 2, 3 en 4 vervangen als volgt : " § 2. Personeelsleden van wie de rechtspositie, het niveau, de klasse of de weddenschaal verandert, behouden het recht op de premie voor competentieontwikkelingen die ze eerder kregen, zolang de geldigheidsduur van hun gecertificeerde opleiding niet is verstreken.

Als een personeelslid dat regelmatig is ingeschreven voor een gecertificeerde opleiding niet werd uitgenodigd, ofwel voor die opleiding, ofwel voor de validatietest van de verworven kennis vóór hij van rechtspositie, van niveau, van klasse of van weddenschaal is veranderd, kan hij die gecertificeerde opleiding volgen alsof hij zich nog in de vorige situatie zou bevinden en, in voorkomend geval, de daaraan verbonden rechtsgevolgen verkrijgen.

In afwijking van het eerste lid stopt het recht op de premie voor competentieontwikkeling definitief als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd en er meer dan drie maanden verlopen vóór een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt gesloten bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.""

Art. 8.In artikel 34, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het laatste lid wordt opgeheven;2° de volgende leden worden toegevoegd : "De personeelsleden, die op 1 juni 2002 geïntegreerd werden in respectievelijk de weddenschaal CA2 of CT2 en die vervolgens bevorderd werden in respectievelijk de weddenschaal CA3 of CT3, kunnen genieten van een premie voor competentieontwikkeling als ze slagen in een gecertificeerde opleiding. De personeelsleden, die op 1 juni 2002 geïntegreerd werden in de weddenschaal CA3 of CT3 en die vervolgens bevorderd werden in weddenschaal 22B, kunnen genieten van een premie voor competentieontwikkeling als ze slagen in een gecertificeerde opleiding.

De personeelsleden, die op 1 juni 2002 geïntegreerd werden in respectievelijk de weddenschaal CA2 of CT2 en die vervolgens bevorderd werden in respectievelijk CA3 en CT3 en daarna 22B, kunnen genieten van een premie voor competentieontwikkeling als ze slagen in een gecertificeerde opleiding."

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2009, met uitzondering van : - artikel 5 dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2008; - artikel 7, 1° dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2004; - artikel 7, 3° dat uitwerking heeft met ingang van 4 februari 2013; - artikel 8, 2° dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2008.

Art. 10.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

^