Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 november 1999
gepubliceerd op 03 december 1999

Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Tongeren

bron
ministerie van justitie
numac
1999010152
pub.
03/12/1999
prom.
09/11/1999
ELI
eli/besluit/1999/11/09/1999010152/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 NOVEMBER 1999. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Tongeren


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op artikel 84, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, op artikel 85, gewijzigd bij de wet van 15 juli 1970, op artikel 86, op artikel 86bis, ingevoegd bij de wet van 10 februari 1998, op artikel 88, gewijzigd bij de wet van 15 juli 1970, op artikel 89, gewijzigd bij de wet van 17 februari 1997, op artikel 90, gewijzigd bij de wet van 22 december 1998, op artikel 91, gewijzigd bij de wetten van 25 juli 1985, 3 augustus 1992 en 11 juli 1994, op artikel 92, gewijzigd bij de wetten van 25 juli 1985 en 3 augustus 1992 en op de artikelen 93, 95 en 96;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 september 1991 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Tongeren;

Gelet op de adviezen van de eerste voorzitter van het Hof van beroep te Antwerpen, van de eerste voorzitter van het Arbeidshof te Antwerpen, van de procureur-generaal te Antwerpen, van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Tongeren, van de procureur des Konings te Tongeren, van de hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Tongeren en van de stafhouder van de Orde van advocaten te Tongeren;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De rechtbank van koophandel te Tongeren bestaat uit zes kamers.

Art. 2.De inleiding van alle zaken geschiedt voor de eerste kamer, op maandag om 9 uur.

De inleidingen in kort geding geschieden op dinsdag om 9 uur.

De inleidingen zoals in kort geding geschieden op dinsdag om 10 uur.

De inleidingen voor het bureau voor rechtsbijstand geschieden op dinsdag om 9 uur.

Art. 3.Alle kamers zijn bevoegd voor beroep tegen de beslissingen van de vrederechter, voor gewone zaken en voor zaken met betrekking tot faillissement of gerechtelijke akkoord.

De eerste kamer houdt tevens zitting als kamer voor handelsonderzoek.

Art. 4.De kamers houden zitting als volgt : - de eerste kamer, op maandag en dinsdag om 9 uur; - de tweede kamer, op donderdag om 9 uur; - de derde kamer, op woensdag om 9 uur; - de vierde kamer, op vrijdag om 9 uur; - de vijfde kamer, op dinsdag om 9 uur; - de zesde kamer, op woensdag om 9 uur.

Art. 5.Alle zittingen kunnen naargelang de behoeften van de dienst om 14 uur worden voortgezet.

De voorzitter van de rechtbank houdt zitting in kort geding op dinsdag om 9 uur. Hij behandelt ook de verzoekschriften en de verzoeken om rechtsbijstand.

De voorzitter van de rechtbank houdt zitting zoals in kort geding en betreffende handelspraktijken op dinsdag om 10 uur.

De getuigenverhoren worden gehouden op woensdag of donderdag om 14 uur.

De handelsonderzoeken bedoeld in artikel 10 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord vinden plaats op maandag en dinsdag om 14 uur, of op enige andere dag en uur bepaald door de voorzitter van de rechtbank, op grond van de behoeften van de dienst.

Art. 6.Wanneer de behoeften van de dienst zulks verantwoorden, kan de voorzitter van de rechtbank, na het advies van de procureur des Konings te hebben ingewonnen, beslissen dat een of meer kamers bijkomende zittingen houden op de dagen en de uren die hij vaststelt.

Art. 7.De voorzitter van de rechtbank bepaalt, na het advies van de procureur des Konings te hebben ingewonnen, de dag en het uur van de vakantiezittingen en wijst de magistraten aan die daarin zitting nemen.

Art. 8.De beschikkingen die de voorzitter neemt op grond van de artikelen 89 en 90 van het Gerechtelijk Wetboek of op grond van dit besluit, worden ter kennis gebracht van de eerste voorzitter van het hof van beroep en van de procureur des Konings.

Deze beschikkingen worden ter griffie van de rechtbank aangeplakt.

Art. 9.Het koninklijk besluit van 11 september 1991 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Tongeren wordt opgeheven.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 11.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 november 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

^