Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 oktober 2011
gepubliceerd op 18 november 2011

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022376
pub.
18/11/2011
prom.
07/10/2011
ELI
eli/besluit/2011/10/07/2011022376/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 OKTOBER 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 09/06/1998 numac 1998022364 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 34, eerste lid, 14°, ingevoegd door de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sommige sociale bepalingen type wet prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten en gewijzigd bij wet van 25 januari 1999, artikel 35, § 1, zevende lid, ingevoegd door de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sommige sociale bepalingen type wet prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten en gewijzigd bij wet van 27 april 2005 en artikel 37, § 20, eerste lid, ingevoegd door de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sommige sociale bepalingen type wet prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wetten van 27 april 2005 en 27 december 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 09/06/1998 numac 1998022364 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 6 mei 2009;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 4 mei 2009;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 april 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Ministerraad van 1 juli 2011;

Gelet op het advies nr. 49.978/2/V van de Raad van State, gegeven op 3 augustus 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 2 juni 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 09/06/1998 numac 1998022364 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 5 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000022886 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000022887 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, wordt als volgt gewijzigd : 1° In het huidige enige lid worden de woorden « 15 000 frank » vervangen door de woorden « 449,06 euro » en worden de woorden « die in het volgende artikel zijn vastgesteld.», vervangen door de woorden « die in artikel 3, § 1 zijn vastgesteld »; 2° een tweede lid wordt toegevoegd, dat luidt als volgt : « Aan de rechthebbenden van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 3 § 1, maar die van de adviserend geneesheer, op aanvraag van de behandelende geneesheer, de instemming hebben gekregen om een forfait te genieten voor onbehandelbare incontinentie zoals bedoeld in artikel 3, § 2, wordt een jaarlijkse tegemoetkoming van 150 euro toegekend.»

Art. 2.Artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000022886 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000022887 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, wordt als volgt gewijzigd : 1° het huidige eerste lid, wordt de eerste paragraaf;2° een tweede paragraaf wordt toegevoegd, die luidt als volgt : « § 2 De adviserend geneesheer geeft zijn instemming met de toekenning van de in artikel 2, tweede lid bedoelde tegemoetkoming aan de rechthebbende op voorlegging van een attest van de behandelende arts en het door die arts behoorlijk ingevulde formulier dat de gevolgde diagnostische en therapeutische methode samenvat op grond waarvan betrokkene onbehandelbaar incontinent wordt verklaard en waarvan het model als bijlage bij dit besluit gaat. Deze door de adviserend geneesheer gegeven instemming geldt voor een periode van drie jaar. »; 3° Het huidige tweede lid, wordt de derde paragraaf;4° Het huidige derde lid, dat de vierde paragraaf wordt, wordt als volgt vervangen : « De in artikel 2 eerste lid vastgestelde forfaitaire tegemoetkoming wordt toegekend op voorwaarde dat de rechthebbende de laatste dag van de in artikel 3, § 1 bedoelde periode van vier maanden niet in een verzorgingsinrichting verblijft waarvoor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging kan worden verleend. De in artikel 2, tweede lid vastgestelde forfaitaire tegemoetkoming wordt toegekend op voorwaarde dat de rechthebbende de laatste dag van de periode van 12 maanden waarvoor het recht op het forfait door de verzekeringsinstelling wordt onderzocht, niet in een verzorgingsinrichting verblijft waarvoor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging kan worden verleend, met uitzondering van de opneming in een acute dienst A, C, D, E, G, K, L, M of N van een algemeen ziekenhuis als bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/1964 pub. 21/01/2009 numac 2008001066 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd. Het in artikel 2, tweede lid bedoelde forfait kan niet worden toegekend wanneer de betrokkene een tegemoetkoming voor autosondage of incontinentiemateriaal heeft genoten bedoeld in artikel 27 van de nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen. »

Art. 3.In artikel 5 van hetzelfde besluit, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 5 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000022886 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000022887 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, worden de woorden « Het in artikel 2 bedoelde bedrag van 15 000 frank » vervangen door de woorden « De in artikel 2 bedoelde bedragen ».

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt een bijlage ingevoegd die als bijlage is gevoegd bij dit besluit.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 oktober 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

Bijlage bij het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 09/06/1998 numac 1998022364 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 Bijlage bij het koninklijk besluit van 2 juni 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 09/06/1998 numac 1998022364 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 FORMULIER AANVRAAG « ONBEHANDELBARE INCONTINENTIE-FORFAIT » Voor thuiszorg door de huisarts in te vullen Naar de adviserend geneesheren te sturen 1. Identificatie van de patiënt 2.Evaluatie * Anamnese - Incontinentie is continu O - Incontinentie is intermittent O - Stress incontinentie O - Urge incontinentie O - Urinaire incontinentie en ook faeces incontinentie O * Objectieve gegevens > Klinisch onderzoek ter opzoeken van 1. fecaloma O 2.globus vesicalis O 3. prostatische hypertrofie O 4.gynecologische prolaps O 5. anale hypotonus O > Technische onderzoeken : - Urine O Eventuele specialistische onderzoeken : - (uro, genyco, geriater) O > Eventuele intercurrente factoren : - sommige geneesmiddelen O - omgevingsfactoren O - gevorderde dementie O > Therapie : - Medicatie O - Kine O - Heelkunde O 3.Na uitsluiting van behandelbare oorzaken van incontinentie en poging tot therapie toch blijvende incontinentie. Daarom vraag ik voor De heer/Mevr. ................................................. de toekenning van het forfait aan de adviserend geneesheer.

Stempel en handtekening van de huisarts Datum Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 7 oktober 2011 tot wijziging van het besluit van 2 juni 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie Mevr. L. ONKELINX

^