Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 november 2011

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2011 wordt de heer Ahmed Bajou tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, in een betrekking van het Fr Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2011002052
pub.
16/11/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011018380 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de gewone leden van de Farmacopeecommissie type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 17/11/2011 numac 2011024308 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juli 2008 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 19/10/2011 numac 2011002049 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende het telewerk in het federaal administratief openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011018372 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen die een wachtdienst ten huize verzekeren type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011022376 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 19/10/2011 numac 2011204357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 19/10/2011 numac 2011204619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen, gelegen in Ans, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) sluiten wordt de heer Ahmed Bajou tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 15 juini 2010.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^