Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 november 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/11/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011003373 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 171, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. 07/11/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011003374 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de programmawet van 23 december 2009, wat de steun aan de landbouw betreft type wet prom. -- pub. 16/11/2011 numac 2011009745 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2011, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijd Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2011, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 16/11/2011 numac 2011009746 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2011, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, Axel, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2011, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 16/11/2011 numac 2011009750 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2011 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende **** **** koninklijk besluit van 19 oktober 2011 is machtiging verleend aan ****. **** de ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2011 numac 2011009755 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2011 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het tiende kanton Antwerpen, Mevr. Laermans, R., griffier bij het vredegerecht van het elfde kanton Antwerpen. Dit besluit treedt in Bij koninklijke besluiten van 7 november 2011 zijn benoemd tot : - in de vakklasse A3 met de(...) type koninklijk besluit prom. 14/09/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022308 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2004 tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de erkende huisarts een honorarium betaalt voor het beheer van het globaal medisch dossier type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022380 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, i), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022378 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022379 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022381 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 11, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022384 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022382 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, c), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022383 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, c) en i), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022387 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022385 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011204964 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 16/09/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011205742 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 250 euro aan de VZW Greenpeace Belgium type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2011 numac 2011205738 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Wettelijke Metrologie Interlock XT van het merk Dräger. - Goedkeuring In uitvoering van artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 november 2010, betreffende de technische specificaties van de alcoholsloten b een alcoholslot Interlock XT met zijn toebehoren van het merk Dräger. Voor dit toestel werd het (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2012 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 04/11/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011011382 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van enkele leden van de Technische Commissie voor de Bouw type ministerieel besluit prom. 10/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011014273 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van een commissaris bij Belgocontrol Erratum type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/11/2011 numac 2011029551 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad voor de endogene gewestelijke talen. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 22 augustus 2011 wordt artikel 1, 3°, eerste streepje, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van

decreet

type decreet prom. 27/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011205731 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011029547 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2010 houdende aanstelling van de leden van de zonale en interzonale affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011029548 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2010 houdende aanstelling van de leden van de zonale en interzonale affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/09/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011029552 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998 waarbij machtiging wordt verleend een specifiek onderwijs van ritmiek en lichamelijke expressie te organiseren in het "Institut de rythmique Jacques Dalcroze" te Brussel

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 22/09/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011031513 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2011/183 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende programmering van de ambulante diensten "Sociale Actie en Gezin" en "Gezondheid" van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011035931 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de taken van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de universiteiten en de hogescholen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011035929 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende innovatie in de lerarenopleidingen

document

type document prom. -- pub. 16/11/2011 numac 2011014269 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het ko De examenzittijd begint op 1 januari 2012. De inschrijvingsperiode voor deze zittijd wordt gesloten(...) type document prom. -- pub. 16/11/2011 numac 2011205749 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders personeelsdossiers De vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders personeelsdossiers (niveau B) voor de FOD Personeel & Organisatie (ANG11821) werd afgesl(...) Er zijn 8 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 16/11/2011 numac 2011205761 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige economist analyse en studies K.M.O.-beleid De vergelijkende selectie van Nederlandstalige economist analyse en studies K.M.O.-beleid (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energ(...) Er zijn 6 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 16/11/2011 numac 2011205763 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige geomatici De vergelijkende selectie van Nederlandstalige geomatici (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG11818) werd afgesloten op 9 november 2011. Er is 1 geslaagde. (...) type document prom. -- pub. 16/11/2011 numac 2011205768 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige expert "System Security" De vergelijkende selectie van Nederlandstalige expert "System Security" (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG11047) werd afgesloten op 8 n(...) Er is 1 geslaagde. type document prom. -- pub. 16/11/2011 numac 2011205770 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige artsen medische kwaliteit De vergelijkende selectie van Franstalige artsen medische kwaliteit (Medex) (m/v) (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen (AFG11816)) werd a(...) Er zijn 6 geslaagden. type document prom. -- pub. 16/11/2011 numac 2011205797 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige directiesecretarissen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige directiesecretarissen (niveau B) voor de Koninklijke Bibliotheek van België (ANG11023) werd afgesloten op 10 november 2011. type document prom. -- pub. 16/11/2011 numac 2011205796 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchef werkplaatsen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchef werkplaatsen (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (ANG11036) werd afgesloten op 14 oktober 2011. type document prom. -- pub. 16/11/2011 numac 2011205810 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief assistenten boekhouding De vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief assistenten boekhouding (niveau C) voor het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (ANG11(...) Er zijn 4 geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2011 numac 2011000655 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2011 wordt Mevr. Francesca Nastri benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 1 jul Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2011 wordt Mevr. Séverine Alexander benoemd tot rijksambte(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2011 numac 2011002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2011 wordt de heer Ahmed Bajou tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, in een betrekking van het Fr Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2011 numac 2011007242 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functie. - Benoeming **** koninklijk besluit ****. 8522 van 26 september 2011 wordt luitenant-kolonel ****. **** benoemd in het ambt van hoofdofficier adjunct van de directeur van het academisch onderwijs aan de **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2011 numac 2011007243 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming in de **** van kandidaat-beroepsofficieren gesproten van de normale en aanvullende werving Bij koninklijk besluit ****. 8523 van 26 september 2011 : Marine **** aangestelde vaandrig-ter-zee tweede klasse van de 4 De aangestelde vaandrig-ter-zee tweede klasse van de 101**** promotie van de hogere zeevaartschool, ****.(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2011 numac 2011007244 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit ****. 8524 van 26 september 2011 : Worden benoemd in het ambt van **** militair docent van het organieke kader van het militair onderwijzend personeel van Kapitein-commandant van het vliegwezen ****. **** en kapitein ingenieur van het militair materie(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/11/2011 numac 2011205799 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** boekhouder De vergelijkende selectie van **** boekhouder (niveau ****) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (****11803) werd afgesloten op 20 oktober 2011. (...) Er zijn 6 geslaagden. (...)
^