Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 mei 2007
gepubliceerd op 31 mei 2007

Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft het Paritair Comité voor de houtnijverheid en het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007201514
pub.
31/05/2007
prom.
07/05/2007
ELI
eli/besluit/2007/05/07/2007201514/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

7 MEI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft het Paritair Comité voor de houtnijverheid en het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op de artikelen 35 en 36;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 juni 1978, 2 oktober 1979, 6 augustus 1990, 5 augustus 1991 en 7 april 2000;

Gelet op het in het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2007 bekendgemaakte bericht;

Gelet op het advies nr. 42.686/1 van de Raad van State, gegeven op 17 april 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, § 1, tweede lid van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 augustus 1990 en 7 april 2000, wat het Paritair Comité voor de houtnijverheid betreft, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) punt 3° wordt aangevuld als volgt : « c) Het paritair comité is niet bevoegd voor de ondernemingen gelijkgesteld met ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen zoals bepaald in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, behalve als deze activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een handelsactiviteit »;b) de bepaling onder punt 2°, bewerking, wordt vervangen als volgt : « 2° bewerking : de handelingen die erin bestaan het ruwhout waar en met welk middel ook te bewerken, ten einde er alle dimensionele, kwalitatieve of andere kenmerken aan te geven die door de gebruikers en kopers worden geëist, maar zonder het houtproduct grondig te wijzigen (met uitzondering van de carbonisatie van het hout in het bos), de handelingen zoals het opslaan van hout op voorwaarde dat deze activiteit een onlosmakelijk onderdeel vormt van een productieactiviteit, het hakken in nijverheidshout, allerhande, het aftappen of eventueel ontschorsen van hout, het hakken van de stamstukken, in werkhout, het kloven van mijnstutten, het ontharsen, hakken en rechtkanten ervan, de voorbereiding van heipalen, grondpalen en paalplanken, mijnhout, hout voor papierpap, brandhout, hout voor papierfabrieken, speciaal hout, de bescherming tegen schimmels, insecten en brand van rondhout of aangepast hout ».

Art. 2.Artikel 1, § 1, derde lid van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan, gewijzigd bij koninklijk besluit van 5 augustus 1991, wat betreft het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, wordt aangevuld als volgt : « 4° Het paritair comité is niet bevoegd voor de ondernemingen gelijkgesteld met ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen zoals bepaald in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek behalve als deze activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een productie- of handelsactiviteit ».

Art. 3.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 mei 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 17 maart 1972, Belgisch Staatsblad van 5 mei 1972.

Koninklijk besluit van 1 juni 1978, Belgisch Staatsblad van 18 augustus 1978, erratum van 21 oktober 1978.

Koninklijk besluit van 2 oktober 1979, Belgisch Staatsblad van 6 november 1979.

Koninklijk besluit van 6 augustus 1990, Belgisch Staatsblad van 23 augustus 1990.

Koninklijk besluit van 5 augustus 1991, Belgisch Staatsblad van 28 augustus 1991.

Koninklijk besluit van 7 april 2000, Belgisch Staatsblad van 17 mei 2000.

^