Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 mei 2007
gepubliceerd op 01 juni 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2007022564
pub.
01/06/2007
prom.
07/05/2007
ELI
eli/besluit/2007/05/07/2007022564/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MEI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, inzonderheid op artikel 27bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 december 1996 en bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004 en 13 juli 2006, op artikel 27ter, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 en gewijzigd bij de wetten van 22 februari 1998 en 13 juli 2006 en op artikel 58bis, § 1, 2°, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, inzonderheid op de artikelen 2, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 september 2005 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 september 2006, 3, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 oktober 1990 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 2001 en 23 september 2005, 4, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 september 2005, 4bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 september 2005 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 september 2006, en 5, § 2, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 september 2005 en 15 september 2006;

Gelet op het gezamenlijke advies van de Nationale Arbeidsraad en van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, gegeven op 21 september 2006;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen, gegeven op 18 december 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 januari 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 8 februari 2007;

Gelet op het advies 42.389/1 van de Raad van State, gegeven op 15 maart 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 september 2005 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 september 2006, wordt aangevuld met de volgende leden : « Aan de getroffenen en rechthebbenden, bedoeld in artikel 27bis, eerste lid, en 45quater, eerste en tweede lid, van de wet, wordt door de verzekeringsonderneming, behoudens uitzondering bepaald in artikel 4bis, vanaf 1 september 2007 een herwaarderingsbijslag toegekend, wanneer het ongeval zich voordeed in de periode van 1 januari 2000 tot 31 december 2001. Deze bijslag is gelijk aan 2 % van het bedrag van de eventueel overeenkomstig artikel 27bis van de wet geïndexeerde jaarlijkse vergoeding of werkelijk uitbetaalde rente.

Aan de getroffenen en rechthebbenden, bedoeld in artikel 27bis, eerste lid, en 45quater, eerste en tweede lid, van de wet, wordt door de verzekeringsonderneming, behoudens uitzondering bepaald in artikel 4bis, vanaf 1 september 2008 een herwaarderingsbijslag toegekend, wanneer het ongeval zich voordeed ofwel in de periode van 1 januari 1988 tot en met 31 december 1992, ofwel in de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002. Deze bijslag is gelijk aan 2 % van het bedrag van de eventueel overeenkomstig artikel 27bis van de wet geïndexeerde jaarlijkse vergoeding of werkelijk uitbetaalde rente. ».

Art. 2.Artikel 3, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 oktober 1990 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 2001 en 23 september 2005, wordt aangevuld als volgt : « voor de bijslagen verschuldigd vanaf 1 september 2007, op 1,02. ».

Art. 3.Artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 september 2005, wordt aangevuld met het volgende lid : « Aan de in het eerste lid bedoelde getroffene die een jaarlijkse vergoeding of een rente geniet, wordt vanaf 1 september 2007 door het Fonds een herwaarderingsbijslag toegekend die gelijk is aan 2 % van het bedrag van de jaarlijkse vergoeding of rente eventueel verhoogd met de bijslagen bedoeld in de voorgaande leden. ».

Art. 4.Artikel 4bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 september 2005 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 september 2006, wordt aangevuld met de volgende leden : « In afwijking van artikel 2, derde lid, is voor de gevallen bedoeld in artikel 45quater van de wet, de bijslag verschuldigd door het Fonds, wanneer de datum van de bekrachtiging van de overeenkomst of van de in artikel 24 van de wet bedoelde beslissing gelegen is vóór 1 september 2007.

In afwijking van artikel 2, vierde lid, is voor de gevallen bedoeld in artikel 45quater van de wet, de bijslag verschuldigd door het Fonds, wanneer de datum van de bekrachtiging van de overeenkomst of van de in artikel 24 van de wet bedoelde beslissing gelegen is vóór 1 september 2008. ».

Art. 5.Artikel 5, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 september 2005 en 15 september 2006, wordt aangevuld als volgt : « deze coëfficiënt wordt vastgesteld op 1,02 voor de bijslagen verschuldigd vanaf 1 september 2007. ».

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007.

Art. 7.Onze minister die Werk onder zijn bevoegdheid heeft is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 mei 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^