Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 juni 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/03/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State type wet prom. 21/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007003208 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 - Sectie 16 « Landsverdediging » type wet prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007007129 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 11 april 2003 tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut type wet prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie type wet prom. -- pub. 01/06/2007 numac 2007009496 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 25 april 2007 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 25 april 2007 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****(...) type wet prom. 03/06/1999 pub. 01/06/2007 numac 2007015044 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot herziening van de Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut, en met de Slotakte, gedaan te Florence op 18 juni 1992 en 17 september 1992 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000308 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 december 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1998 met betrekking tot de organisatie van een controle op de gehalten van sommige contaminanten in zuivelproducten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 juli 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1995 getroffen ter uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de programmawet van 27 december 2006 type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000389 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000392 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000393 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de programmawet van 27 december 2006 type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007003158 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « 21 » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007003182 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van afschaffing van het Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting en inzonderheid tot regeling van de overdracht van zijn taken, goederen, rechten en verplichtingen naar de Staat type koninklijk besluit prom. 31/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000541 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 21 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en van de wet van 4 mei 2007 tot wijziging van de artikelen 39/20, 39/79 en 39/81 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2007 numac 2007002114 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 wordt Mevr. Fanny François aangesteld als houder van de managementfunctie N-1 van directeur Netwerkbeheer en -controle bij het Federaal Agentschap voor Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2007 numac 2007002113 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 wordt Mevr. Isabelle Küntziger aangesteld als houder van de managementfunctie van directeur-generaal bij het Federaal Agentschap voor de opvang van Asie Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007003224 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel en houdende sommige wijzigingen met betrekking tot de loopbaan in de niveaus B, C en D bij de Federale Overheidsdienst Financiën en bij de Pensioendienst voor de Overheidssector type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2007 numac 2007003269 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « 21 » genaamd Overeenkomstig artikel 10, van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten "21" genaamd, een openbare loterij ge - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 322), op 2 juni 2007 v(...) type koninklijk besluit prom. 31/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007003279 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2007 type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007007118 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het reglement van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007007119 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de raad van beheer van het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007007123 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2006 betreffende het vrijwillig ontslag vergezeld van een geïndividualiseerd beroepsomschakelingsprogramma ten behoeve van bepaalde militairen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007007124 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007007125 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007007126 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2007 numac 2007007127 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 6522 van 21 april 2007 : Wordt benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold : De heer Patrik Raes, adviseur. Hij zal op datum van 8 april 2007 r Worden tot Officier in de Leopoldsorde benoemd : De heren : Didier Batsele, hoogleraar. Pa(...) type koninklijk besluit prom. 10/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009529 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot instelling bij de Minister van Justitie van een Technisch en Administratief Secretariaat type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2007 numac 2007009540 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17 mei 2007 is de heer De Clercq F., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Charleroi, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteke type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2007 numac 2007009541 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 mei 2007 : - is aan de heer Bricart, J.-M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel; - is aan de heer Krack, L., op z Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007011267 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende reglementering van de financiële postdiensten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende reglementering van de postdienst type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007022564 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007022577 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 11/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007022735 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij de datum wordt vastgesteld van inwerkingtreding van de artikelen 89 tot 112 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende de gezondheid, en de artikelen 2 en 3 van de wet van 21 december 2006 houdende oprichting van Kamers van eerste aanleg en Kamers van beroep bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV, de artikelen 254 tot 261 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen en artikel 159 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (II) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2007 numac 2007041902 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Thesaurie Deposito- en Consignatiekas Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 . Consignaties die verjaren in de loop van het jaar 2008. Alle aanspraak op terugbetaling dient gericht te worden tot de(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007201656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000540 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de commissie belast met de beoordeling van de specifieke beroepsgeschiktheid van de kandidaten voor sommige graden bij de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid voorzien in artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 tot vaststelling van de bijzondere toelaatbaarheidsvereisten voor sommige graden bij de Algemene Directie van de Civiele Bescherming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 25/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009511 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Nationale Tuchtraad type ministerieel besluit prom. 20/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007011268 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende reglementering van de particuliere brievenbussen type ministerieel besluit prom. 30/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007011281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende reglementering van de financiële postdiensten type ministerieel besluit prom. 03/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007022664 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de centrale examencommissie voor voetverzorger en voor masseur/masseuse

arrest

type arrest prom. 03/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007003227 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type arrest prom. 19/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007003265 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type arrest prom. 24/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007003264 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type arrest prom. -- pub. 01/06/2007 numac 2007201714 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 80/2007 van 16 mei 2007 Rolnummer 4151 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, ingest Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter A. Arts en de rechters-versl(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 01/06/2007 numac 2007201721 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 3 april 2007 in zake Ann Dhondt tegen Marc Balcaen en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 april 2007, heeft het H « Schenden de artikelen 22, tweede lid, en 39 van het decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 01/06/2007 numac 2007201720 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 20 maart 2007 in zake het Vlaamse Gewest tegen de NV « Boortmalt », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 april 2007, heeft h « Schendt artikel 35quater, § 1, 2°, van het Decreet van 29 [lees : 21] december 1990 [houdend(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 01/06/2007 numac 2007201722 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 169.627 van 30 maart 2007 in zake Marcel Duyvejonck en André Vermoortele tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ing « Schendt artikel 2 van het Gecoördineerde Stedenbouwdecreet (het vroegere artikel 87, vierde lid v(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 01/06/2007 numac 2007201792 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 170.895 van 7 mei 2007 in zake Jacques Vandenhaute, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 mei 2007, heeft de Raad van State 1. « Schendt artikel 75, § 1, vijfde lid, van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek de artikel(...)

decreet

type decreet prom. 25/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007029054 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende maatregelen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 19/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007201735 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende de terbeschikkingstelling van voorzieningen in het kader van de herwaardering van het kwalificerend onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007201746 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het Begeleidingscomité voor de opleidingscheque

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/06/2007 numac 2007201711 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 26 april 2007 in zake het openbaar ministerie tegen Mhamed Taheri, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 mei 2007, heeft de C « Schendt artikel 759 van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet indien het(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 01/06/2007 numac 2007000544 bron raad voor vreemdelingenbetwistingen Mededeling De Raad voor **** neemt vanaf 1 juni 2007 de bevoegdheden van de Raad van State inzake **** over, alsook de bevoegdheden van de **** ****. De Raad is een administratief **** **** Raad voor Vreemdelingen is gevestigd te **** 92-94, te 1030 **** en is telefonisch(...)

erratum

type erratum prom. 30/03/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007029053 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van hetgeen dient te worden verstaan onder minvermogende student in het hoger onderwijs buiten de universiteiten. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 01/06/2007 numac 2007042405 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand mei 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document

type document prom. -- pub. 01/06/2007 numac 2007201770 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige beschermingsassistenten (niveau C), voor de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat - FOD Justitie (ANG07821) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 60 geslaagden aangelegd, die twee(...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttre(...) type document prom. -- pub. 01/06/2007 numac 2007201772 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige functioneel adviseur eHR (klasse A3) voor de FOD Personeel en Organisatie (MNG07058) Opgepast : voor deze selectie kan u alleen solliciteren als u reeds federaal statutair ambtenaar b(...) Nodige anciënniteit : - de titel van attaché hebben met een klassenanciënniteit van zes jaar in(...) type document prom. -- pub. 01/06/2007 numac 2007201771 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Franstalige contractuele expert met speciale kwalificatie (niveau A3) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (CFG07002) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste er(...) 2. Vereiste diploma's op 18 juni 2007 : diploma van basisopleiding van de 2e cyclus (b.v. licentiaa(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2007 numac 2007000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 april 2007 wordt Mevr. **** **** ****, met ingang van 1 mei 2007, benoemd als beheerder bij de Raad voor ****, voor een mandaat van vijf jaar. Het beroep van **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2007 numac 2007022848 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 9 mei 2007, dat uitwerking heeft me Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Devriese, M., benoemd tot plaatsvervangend lid bij genoemde ra(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2007 numac 2007022847 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 9 mei 2007, dat in werking treedt de dag van deze bekendmak Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Slegers, S., benoemd bij genoemde raad, als vertegenwoordigster v(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/06/2007 numac 2007007115 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren in 2007 Erratum 1 In het Belgisch **** ****. 347 van 27 oktober 2006, bladzijden 58090 en 58091, dient men punt 4 « Vacatures « door het hierna vermelde punt 4 te vervangen : (1)(...) Onder voorbehoud van aanpassing in **** van de budgettaire middelen van het departement Defensie (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/06/2007 numac 2007015089 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Oproep tot kandidaten voor een betrekking als senior deskundige De Directie Generaal Ontwikkelingssamenwerking financiert de aanwerving door de **** **** **** **** on ****/AIDS (****) van een senior deskundige. **** ****(...) - titularis zijn van een diploma van hoger onderwijs en van een diploma van gespecialiseerde of pro(...)

document

type document prom. 21/03/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000382 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 10 juni 2007 - Administratieve onderrichtingen voor de voorzitters van de stembureaus met geautomatiseerde stemming. Duitse vertaling type document prom. -- pub. 01/06/2007 numac 2007002102 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Aanwijzing Bij ministeriële beslissing van 30 mei 2007, wordt de heer Jacky Leroy, directeur-generaal Organisatie aangewezen om het voorzitterschap ad interim van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organ Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...)
^