Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 mei 2007
gepubliceerd op 31 mei 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in te voeren

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007000522
pub.
31/05/2007
prom.
07/05/2007
ELI
eli/besluit/2007/05/07/2007000522/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MEI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in te voeren


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de wetten van 24 mei 1994 en 12 augustus 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in te voeren, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 juli 2001;

Gelet op het advies 42.674/4 van de Raad van State, gegeven op 23 april 2007, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in te voeren, wordt het punt 4° vervangen als volgt : « 4° de asielzoeker : de vreemdeling die een asielaanvraag indient overeenkomstig de artikelen 50, 50bis, 50ter of 51 van de wet van 15 december 1980; ».

Art. 2.In artikel 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 juli 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de aanhef wordt het woord « kandidaat-vluchtelingen » vervangen door het woord « asielzoekers »;2° in het punt 1° worden de woorden « de status van vluchteling is aangevraagd » vervangen door de woorden « de asielaanvraag werd ingediend »;3° in het punt 2° worden de woorden « de kandidaat-vluchteling » vervangen door de woorden « de asielzoeker » en wordt « 51bis » vervangen door « 51/2 »;4° in het punt 3° worden de woorden « de kandidaat-vluchteling » vervangen door de woorden « de asielzoeker »;5° in het punt 4° worden de woorden « de kandidaat-vluchteling » vervangen door de woorden « de asielzoeker »;6° in het punt 6° worden de woorden « en arresten » ingevoegd tussen de woorden « de beslissingen » en het woord « betreffende », worden de woorden « de kandidaat-vluchteling » vervangen door de woorden « de asielzoeker », en worden de woorden « de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen » vervangen door de woorden « de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen »;7° in het punt 7° worden de woorden « en arresten » ingevoegd tussen de woorden « administratieve beslissingen » en de woorden « werden ingesteld », vervallen de woorden « de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen » en worden de woorden « de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen » vervangen door de woorden « de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen »;8° in het punt 8° worden de woorden « de kandidaat-vluchteling » vervangen door de woorden « de asielzoeker »;9° in het punt 10° worden de woorden « de kandidaat-vluchteling » vervangen door de woorden « de asielzoeker »;10° in het punt 12° worden de woorden « de kandidaat-vluchteling » vervangen door de woorden « de asielzoeker »;11° in het punt 13° worden in punt a) de woorden « of de subsidiaire beschermingsstatus » ingevoegd tussen de woorden « status van vluchteling » en « is toegekend », en worden in punt b) de woorden « de aanvraag tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling » vervangen door de woorden « de asielaanvraag »;12° in het punt 14° worden de woorden « de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen » ingevoegd tussen de woorden « de staatlozen, » en de woorden « de directeurs ».

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 juli 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het punt 2° wordt « 13° » ingevoegd tussen de woorden « tot 8°, » en de woorden « en 14° », en vervallen de woorden « of op de bij hem ingestelde beroepen »;2° in het punt 3° worden de woorden « de kandidaat-vluchteling » vervangen door de woorden « de asielzoeker »;3° het artikel wordt aangevuld als volgt : « 6° of de hoofdgriffier en de griffiers van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, alsmede de leden van het administratief personeel van de griffie, door de hoofdgriffier schriftelijk bij naam aangewezen, uitsluitend voor de informatiegegevens opgesomd in artikel 2, eerste lid, 6° tot 8°, 13° en 14°, wat de bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ingestelde beroepen, de door deze Raad gewezen arresten, alsmede de door de griffie van de rol afgevoerde zaken betreft.»

Art. 4.Artikel 2 van dit besluit heeft geen uitwerking voor de informatiegegevens die reeds voor de inwerkingtreding van dit besluit werden ingevoerd in het wachtregister.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007.

Art. 6.Onze Minister die de toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 mei 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

^