Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 januari 2002
gepubliceerd op 29 januari 2002

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 houdende maatregelen tot consolidatie van de financiële activa van de overheid, genomen met toepassing van artikelen 2, § 1, en 3, § 1, 6°, en § 2, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001003643
pub.
29/01/2002
prom.
07/01/2002
ELI
eli/besluit/2002/01/07/2001003643/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 JANUARI 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 houdende maatregelen tot consolidatie van de financiële activa van de overheid, genomen met toepassing van artikelen 2, § 1, en 3, § 1, 6°, en § 2, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 1997 houdende maatregelen tot consolidatie van de financiële activa van de overheid, genomen met toepassing van artikelen 2, § 1, en 3, § 1, 6°, en § 2 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 12 december 1997 tot bekrachting van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, inzonderheid op artikel 5, 1°;

Gelet op de wet van 15 januari 1999 houdende budgettaire en diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 13;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 oktober 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 18 december 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat dit besluit zo vlug mogelijk uitwerking moet hebben zodat de bedoelde nieuwe organismen zo vlug mogelijk de plaatsing van hun beschikbare gelden zouden kunnen aanpassen in functie van de verplichtingen vervat in dit besluit, met name rekening houdend met de vervaldagen van de huidige beleggingen;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Van artikel 1 van het koninklijk besluit houdende maatregelen tot consolidatie van de financiële activa van de overheid, genomen met toepassing van artikelen 2, § 1, en 3, § 1, 6°, en § 2 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, worden de alinea's 10°, 12°, 20°, 30°, 45°, 46°, 48°, 51°, 52°, 66°, 67°, 68°, 69°, 75°, 79°, 81° en 85° ingetrokken.

Art. 2.Artikel 1 van hetzelfde koninklijk besluit wordt als volgt aangevuld : « 92° Centrum voor Onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie; 93° Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij;94° Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;95° Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk (BELNET); 96° N.V. CREDIBE; 97° Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting (ALESH); 98° N.V. SOPIMA; 99° N.V. Federale Participatiemaatschappij; 100° Zilverfonds;101° Militair hospitaal;102° Pool der parastatalen;103° Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten;104° Overleg- en Controlecomité voor de Petroleum;105° Nationaal comité voor de energie;106° Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas;107° Muntfonds;108° Deposito- en Consignatiekas;109° Restaurants en refters (Financiën, Justitie, Buitenlandse zaken, Economische zaken, Landsverdediging);110° Stichting Helena et Isabelle Goldtschalck (behalve gesticht voor oude zeelieden te Oostende);111° Nationale Delcrederedienst (verrichtingen voor rekening van de Staat);112° Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie;113° Hoge Raad voor Financiën;114° Hoge Raad voor Werkgelegenheid;115° Hoge Raad voor de Justitie;116° Koninklijke Militaire School;117° Burgerlijke rechtbanken;118° Militaire rechtbanken;119° Krijgsmacht;120° Federale politie;121° Ministeries (federale openbare diensten), inbegrepen de diensten van het Belgisch Staatsblad.».

Art. 3.Aan artikel 1 van hetzelfde koninklijk besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : bij 1°, wordt de Nederlandse tekst vervangen door de volgende tekst : « Dienst voor de overzeese sociale zekerheid; » bij 15°, wordt de Nederlandse tekst vervangen door de volgende tekst : « Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden; » en de Franse tekst door de volgende tekst : « Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins; » bij 33°, wordt de Nederlandse tekst vervangen door de volgende tekst : « Nationaal instituut voor de statistiek; » en de Franse tekst door de volgende tekst : « Institut national de statistique; » bij 40°, wordt de Franse tekst vervangen door de volgende tekst « Centre de recherches agronomiques de Gembloux; » bij 41°, wordt de Franse tekst vervangen door de volgende tekst : « Centre de recherches agronomiques de Gand; » bij 44°, wordt de Nederlandse tekst vervangen door de volgende tekst : « Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie; » en de Franse tekst door de volgende tekst : « Institut national de criminalistique et de criminologie; » bij 47°, wordt de Franse tekst vervangen door de volgende tekst : « Jardin botanique national de Belgique; » bij 55°, wordt de Nederlandse tekst vervangen door de volgende tekst : « Nationaal Onderzoeksinstituut voor arbeidsomstandigheden; » bij 58°, wordt de tekst in het Nederlands en in het Frans vervangen door : « Selor; » bij 70°, wordt de Nederlandse tekst vervangen door de volgende tekst : « Controledienst voor de ziekenfondsen en de nationale landsbonden van ziekenfondsen; » en de Franse tekst door de volgende tekst : « Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités; » bij 71°, wordt de Nederlandse tekst vervangen door de volgende tekst : « Federale Voorlichtingsdienst; » en de Franse tekst door de volgende tekst : « Service fédéral d'information; » bij 86°, wordt de Nederlandse tekst vervangen door de volgende tekst : « Groepering Natuur (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en Koninklijk Museum voor Midden-Afrika); » en de Franse tekst door de volgende tekst : « Groupement Nature (Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et Musée royal d'Afrique centrale); » bij 87°, wordt de Nederlandse tekst vervangen door de volgende tekst : « Groepering Musea (Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België); » en de Franse tekst door de volgende tekst : « Groupement Musées (Musées royaux d'Art et d'Histoire et Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique); » bij 89°, wordt de Nederlandse tekst vervangen door de volgende tekst : « Groepering Documentatie (Koninklijke Bibliotheek van België en Algemeen Rijksarchief); » en de Franse tekst door de volgende tekst : « Groupement Documentation (Bibliothèque royale de Belgique et Archives générales du Royaume); » bij 90°, wordt de Nederlandse tekst vervangen door de volgende tekst : « Groepering Ruimte (Koninklijke Sterrenwacht van België, Koninklijk Meteorologisch Instituut van België en Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie); » en de Franse tekst door de volgende tekst : « Groupement espace (Observatoire royal de Belgique, Institut royal météorologique de Belgique et Institut d'aéronomie spatiale de Belgique; ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 januari 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

^