Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 januari 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/01/2002 pub. 01/02/2002 numac 2001011464 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type wet prom. 07/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002003050 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op een wijziging van de Franse benaming van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type wet prom. 07/01/2002 pub. 01/02/2002 numac 2002021011 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 29/01/2002 numac 2001003643 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 houdende maatregelen tot consolidatie van de financiële activa van de overheid, genomen met toepassing van artikelen 2, § 1, en 3, § 1, 6°, en § 2, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 30/03/2002 numac 2001013244 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, tot intrekking van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997 en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 1995 houdende coördinatie van de statuten van het "gemeenschappelijk fonds" type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 19/04/2002 numac 2001013245 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 30/01/2002 numac 2001013246 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1990 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 30/01/2002 numac 2001013247 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 1989 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 31/01/2002 numac 2001013248 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het nationaal akkoord 1997-1998 type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 30/01/2002 numac 2001013249 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, ter vaststelling voor 1999 van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op syndicale bijdrage en van de syndicale vorming in het raam van het Sociaal Fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 30/03/2002 numac 2001013252 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende het sectoraal akkoord 2000-2001 type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 03/04/2002 numac 2001013251 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1995 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de Belgische dagbladen type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 30/01/2002 numac 2001013255 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de tewerkstelling en vorming type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2001013250 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de vaststelling van de verblijfs- en A.R.A.B.-vergoedingen en de berekeningswijze van de A.R.A.B.-vergoeding voor het rijdend personeel in de subsectoren voor het goederenvervoer te land voor rekening van derden en voor de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2001013253 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, in uitvoering van sommige artikelen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1988 en 7 maart 1989 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 19/01/2002 numac 2001013258 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 09/02/2002 numac 2002003026 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 houdende toekenning van een europroductiepremie aan de personeelsleden van de Koninklijke Munt van België type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 23/01/2002 numac 2002009042 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten belast met informaticataken type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 24/01/2002 numac 2002021000 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de bevoegdheid van de organen, en het financieel beheer van het Internationaal Perscentrum als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 21/02/2002 numac 2002022046 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 27/02/2002 numac 2002022098 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor toezicht op en evaluatie van de statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhuizen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002021003 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium op het gebied van conservatie en restauratie type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002021004 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium op het gebied van reproductie van foto's type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002021005 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven voor reproducties van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002022174 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een revisor bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002022175 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Ministerieel besluit houdende ontslag van een revisor bij het Fonds voor beroepsziekten type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002022176 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Ministerieel besluit houdende ontslag van een revisor bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002022177 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een revisor bij het Fonds voor Beroepsziekten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/01/2002 pub. 06/04/2002 numac 2002029107 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/01/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002029113 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitters en de personeelsleden waaruit de interzonale commissie en de zonale commissies voor affectatie bestaan die opgericht zijn bij toepassing van artikel 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen

programmadecreet

type programmadecreet prom. 07/01/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002033024 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2001
^