Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 maart 2020
gepubliceerd op 12 mei 2020

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het anciënniteitsverlof

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020200686
pub.
12/05/2020
prom.
06/03/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MAART 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het anciënniteitsverlof (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het anciënniteitsverlof.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 maart 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de metaalhandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019 Anciënniteitsverlof (Overeenkomst geregistreerd op 24 oktober 2019 onder het nummer 154705/CO/149.04) In uitvoering van artikel 17 van het nationaal akkoord 2019-2020 van 26 juni 2019. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. - Toekenningsmodaliteiten

Art. 2.Vanaf 1 januari 2019 heeft de arbeider recht op 1 dag anciënniteitsverlof na 10 jaar anciënniteit in de onderneming.

Vanaf 1 januari 2019 heeft de arbeider recht op een 2de dag anciënniteitsverlof na 15 jaar anciënniteit in de onderneming.

Voor deeltijdse arbeiders wordt het recht op anciënniteitsverlof toegekend in verhouding tot hun arbeidsstelsel op het ogenblik van opname van het verlof.

Art. 3.De dagen anciënniteitsverlof worden toegekend in het kalenderjaar waarin de arbeider de hierboven vermelde anciënniteit bereikt.

Bovendien blijft de arbeider deze anciënniteitsdagen behouden tijdens de jaren volgend op het jaar waarin hij de nodige anciënniteit bereikt.

Art. 4.Bij overgang van de onderneming blijft de anciënniteit die de arbeider heeft opgebouwd behouden.

Art. 5.Gunstiger regelingen op ondernemingsvlak blijven onverminderd van toepassing. Wanneer echter op het vlak van de onderneming de 1ste anciënniteitsdag later valt dan de sectorale regeling, dient de 1ste anciënniteitsdag te worden geënt op de sectorale regeling, met name vanaf 10 jaar anciënniteit.

Art. 6.Elke dag van het anciënniteitsverlof wordt door de werkgever betaald op basis van het normale loon, berekend met inachtneming van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, en de hieraan aangebrachte wijzigingen. HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2017 betreffende het anciënniteitsverlof, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, geregistreerd onder het nummer 141939/CO/149.04 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 15 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2017206478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het sectorakkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 18/05/2018 numac 2017206468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 24/05/2018 numac 2017206484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, houdende het akkoord van sociale vrede 2017-2018 sluiten (Belgisch Staatsblad van 29 mei 2018).

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2019 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 6 maart 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE

^