Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 september 2018
gepubliceerd op 21 september 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de invoering van een speciale toeslag op werkloosheidsuitkeringen voor oudere werklozen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018204139
pub.
21/09/2018
prom.
05/09/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de invoering van een speciale toeslag op werkloosheidsuitkeringen voor oudere werklozen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de schoonmaak;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de invoering van een speciale toeslag op werkloosheidsuitkeringen voor oudere werklozen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 september 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de schoonmaak Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2018 Invoering van een speciale toeslag op werkloosheidsuitkeringen voor oudere werklozen (Overeenkomst geregistreerd op 19 juni 2018 onder het nummer 146437/CO/121) Inleiding Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten : - in uitvoering van het protocol van collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017 dat in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104 voorziet in de invoering van een "canada dry" vanaf de leeftijd van 60 jaar, rekening houdend met een budget van 480 000 EUR per jaar; - met het oog op het vermijden van langdurige ziektes aan het einde van de carrière, rekening houdend met de zwaarte van het beroep vanaf een zekere leeftijd; - ten voordele van werknemers die dit zware beroep hebben uitgeoefend en die de toetredingsvoorwaarden om recht te hebben op SWT niet vervullen. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders uit de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de schoonmaak ressorteren, kleine en middelgrote ondernemingen en andere.

Onder "werknemers" verstaat men : de arbeiders en arbeidsters.

Art. 4.De collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst aan een onderneming uit de sector schoonmaak die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, voor zover : 1) een beroepsloopbaan als werknemer kunnen bewijzen van 20 jaar;2) zij kunnen genieten van een werkloosheidsvergoeding;3) zij een aanwezigheid in de sector rechtvaardigen die voldoende is geweest om in de loop van de 10 laatste jaren, 5 eindejaarspremies verkregen te hebben waaronder minstens één tijdens de laatste twee jaar. HOOFDSTUK II. - Financiering

Art. 5.Om de betaling van deze speciale toeslagen tot op termijn te verzekeren, wordt beslist dat het totaal bedrag dat nodig is voor de uitbetaling van elke toeslag, verhoogd met de lasten, tot op de leeftijd van het rustpensioen, zal moeten gebudgetteerd worden vanaf het vertrek en geplaatst op een afzonderlijke rekening.

De sociale partners zijn vastbesloten deze doelstelling te realiseren in het kader van een budget van 480.000 EUR per jaar. Met het oog op de controle van deze doelstelling, zullen de toekenningsvoorwaarden van deze speciale toeslag jaarlijks geëvalueerd worden.

Art. 6.Bedrag van de speciale toeslag, geen cumul, eventuele afhouding De werkloze, beschreven in artikel 2, ontvangt een maandelijkse speciale toeslag, gelijk aan 200 EUR bruto ten laste van het "Sociaal Fonds voor de schoonmaak". Voor de deeltijdsen is het bedrag van de maandelijkse speciale toeslag gelijk aan het resultaat van de prestatiebreuk Q/S (maandelijkse speciale toeslag = 200 EUR x Q/S).

Het bedrag van deze toeslag is gekoppeld aan de evolutie van de gezondheidsindex volgens de modaliteiten van toepassing inzake werkloosheidsvergoedingen.

De aanvraag tot het bekomen van deze uitkering geschiedt in de vorm die de raad van beheer van het sociaal fonds vaststelt.

Driemaandelijks moet de werkloze de bewijzen voorleggen werkloosheidsuitkeringen te hebben ontvangen volgens zijn uitkeringsstelsel, in de vorm vastgesteld door de raad van beheer.

De werknemer die recht heeft op SWT, maar hierop geen aanspraak wenst te maken, komt niet in aanmerking voor de uitkering die in deze collectieve arbeidsovereenkomst is voorzien.

De werkloze, die van de speciale toeslag voor oudere werklozen geniet, mag deze toeslag niet cumuleren met de bijkomende werkloosheidsvergoeding, noch met de bijzondere vergoeding voor arbeiders in geval van ontslag om economische redenen ten laste van het "Sociaal Fonds voor de schoonmaak". HOOFDSTUK III. - Duur van de overeenkomst

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2018 en houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2020.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 5 september 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^