Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 september 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018013283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de instelling en de vaststelling, voor 2017-2018, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 124 en nr. 125 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018013328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018013667 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2405 van 26 augustus 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018013666 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2404 van 26 augustus 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018013871 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, is aan mevr. De Baere M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van stagiair in de graad van griffier bij het arbeidshof Antwerpen; Dit besluit heeft uitwerking met inga Bij koninklijk besluit van 2 september 2018, is aan mevr. Delaruelle S., op haar verzoek, ontsl(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018031830 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 2407 van 26 augustus 2018, wordt aan mijnheer Philippe Manigart, op 1 augustus 2018 eervol ontslag uit zijn ambt van gewoon hoogleraar aan de Koninklijke Hij wordt de toestemming verleend om de titel van het laatst uitgeoefende ambt eershalve te voeren.(...) type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018031877 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de automatische verbinding tussen het verbruiksprofiel en de elektronische toepassing voor tariefvergelijking op de website van het Instituut type koninklijk besluit prom. 09/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018031907 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 2 december 2011 betreffende de kritieke infrastructuren in de deelsector van het luchtvervoer type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018203536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018204111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018204110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018204139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de invoering van een speciale toeslag op werkloosheidsuitkeringen voor oudere werklozen type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018204140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018204142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017 tot vaststelling, voor 2017 en 2018, van het interprofessioneel kader van de verlaging van de leeftijdsgrens tot 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018204741 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 september 2018, dat uitwerking heeft op 31 maart 2018 's avonds, is de heer Moerman S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, toegelaten tot het definitief vervroegd pensioen. Bij koninklijk besluit van 2 september 2018, dat uitwerking heeft sedert 30 april 2018 's avond type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018204742 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 31 juli 2017, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Timmermans A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Saint-Hubert. Bij koninklijk besluit van 6 september 2017, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegg type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018204743 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 2 september 2018, is de heer Lemmerling L., erevrederechter van het kanton Meise, benoemd tot Officier in de Kroonorde.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/08/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018013367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 22/08/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018013368 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018013731 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij ministerieel besluit van 7 september 2018 dat in werking treedt vanaf heden, zijn benoemd: - in de Nederlandstalige benoemingscommissie voor gerechtsdeurwaarders, voor een termijn van vier jaar: - in de hoedanighei A) gerechtsdeurwaarder: o de heer Desmet Frank, gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondis(...) type ministerieel besluit prom. 17/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018013879 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende een tijdelijk verbod op het verkeer in bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken type ministerieel besluit prom. 25/07/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018031824 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de toestemming van de burgemeester zoals bedoeld in artikel 24 van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type ministerieel besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018031854 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de delegatie van bevoegdheid bedoeld in artikel 6, § 5, eerste lid, van de wet van 29 maart 2018 tot registratie van de dienstverleners aan vennootschappen type ministerieel besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018031855 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de delegatie van bevoegdheid tot het intrekken van de registratie zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet van 29 maart 2018 tot registratie van de dienstverleners aan vennootschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018031888 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevorderingen Bij de centrale diensten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden bij ministeriele besluiten van 27 juli 2018 bevorderd : - De h. Jean-Sébastien WALHIN, attaché , door verhoging(...) - De h. Erwin DE PAEPE, ICT-deskundige (Niv. B), door overgang naar het hogere niveau tot de eerste(...) type ministerieel besluit prom. 14/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018040657 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid van de minister van Justitie aan de Kansspelcommissie inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake diverse uitgaven

arrest

type arrest prom. 14/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018031916 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de K.M.O. Centra en het Centrum Buitenland binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid zoals gewijzigd door de besluiten van de Voorzitter van het Directiecomité van 28 juni 2016, 2 december 2016, 8 december 2017, 24 januari 2018 en 11 juli 2018

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018204744 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 4 september 2018 werd de heer Teirlinck E., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent, aangewezen om, vanaf 1 oktober Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 24 augustus 2018, werd mevr. Benoit B., eresubsti(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018013878 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 september 2018 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 oktober 2012 tot bepaling van de voorwaarden voor de bijvoedering van grof wild en van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2016 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2016 tot 30 juni 2021 vastgelegd worden type besluit van de waalse regering prom. 23/08/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018204707 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bevoegd personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en Commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 30/08/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018204705 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot toekenning van verhuis-, huur- en installatietoelagen type besluit van de waalse regering prom. 07/06/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018204706 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de bestuurders die het Gewest vertegenwoordigen binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen en tot aanwijzing van een tweede bestuurder die het Gewest vertegenwoordigt binnen drie openbare huisvestingsmaatschappijen krachtens artikel 148, § 1, tweede lid, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018013805 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Joseph PEETERS en Albert DEWAELHEYNS, hebben op 20 augustu Het bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2018. Deze zaken z(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018204628 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond Nr. 0700.318.224 DDM TECHNICS Op 06/09/2018 werd het ondernemingsnummer 0700.318.224 afge(...) type lijst prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018204633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. 0430.197.572 SAMACO intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf : 26/08/20(...) type lijst prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018204753 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. 0414.420.721 HOTELEX intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 31/08/20(...) type lijst prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018204754 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr. 0403.678.168 R. JANSSENS EN COMPAGNIE ALGEMENE BOUWONDERNEMING Annulatie van de ambts(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018013797 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 11 september 2018 hebben H.E. Prof. Jacob Thuranira Kaimenyi, de heer John Harold Licht, de heer Tchary Atayev en de heer Toomas Tirs de eer gehad aan de Koning, in officië H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

erratum

type erratum prom. 19/10/2017 pub. 21/09/2018 numac 2018204704 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende vaststelling van de verschuldigde rechten en retributies voor de uitvoering van de maatregelen getroffen in verband met de controle van de productie en de afzet van zaaizaden en pootgoed. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018204796 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs NOE (niveau A1) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid voor de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer : ANG18219 Solliciteren kan tot 05/10/2018 via www.selor.be De gedet(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018204817 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juristen (niveau A1) voor de Gewestelijke overheidsdiensten en ION's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Selectie-nummer : AFB18019 Deze selectie werd afgesloten op 14/09/2018(...) Er zijn 76 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018204818 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Bachelors (niveau B) voor de Gewestelijke overheidsdiensten en ION's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Selectie-nummer : AFB18018 Deze selectie werd afgesloten op 14/09/2018(...) Er zijn 500 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018204819 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige onderzoekers (niveau A1), voor de Belgische Mededingingsautoriteit. - Selectienummer : ANE18004 Solliciteren kan tot 5/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018204824 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige onderzoekers (niveau A1), voor de Belgische Mededingingsautoriteit. - Selectienummer : AFE18005 Solliciteren kan tot 5 oktober 2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018204840 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Vertalers (niveau A), voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : AFG18119 Solliciteren kan tot 5/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorw(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018204884 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige opsporingsagenten (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18222 Solliciteren kan tot 08/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsv(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 100 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. N(...) type document prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018204883 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel deskundigen (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: MNG18058 Deze selectie werd afgesloten op 11/09/2018. Er zijn geen laureaten.(...) type document prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018204885 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juridisch dossierbeheerders (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18103 Deze selectie werd afgesloten op 13/09/2018. Er zijn 21 laureaten. De lijst is 1 (...) type document prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018204887 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Financiën BFG17200 Webdesigner (m/v/x) voor de Diensten van de Voorzitter. Er is 1 laureaat. BFG17194 Dossierbeheerder Vastl(...) BFG17176 Attaché Budget P&O (m/v/x) voor de Stafdienst P&O. Er zijn 2 laureaten. BFG1715(...) type document prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018204886 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Financiën BNG17185 Webdesigner (m/v/x) voor de Diensten van de Voorzitter. Er zijn 0 laureaten. BNG17163 Dossierbeheerd(...) BNG17172 Attaché Budget P&O (m/v/x) voor de Stafdienst P&O. Er zijn 0 laureaten. BNG1715(...) type document prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018204891 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen voor de Ombudsdienst voor de treinreizigers (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG18158 Deze selectie werd afgesloten op 11/09/2018. E(...) De lijst is 1 jaar geldig.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018013852 bron federale overheidsdienst justitie Benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders. - Oproep tot de kandidaten magistraten, hoogleraren en docenten recht ten einde de Franstalige Benoemingscommissie voor de gerechtsdeurwaarders samen te stellen Ter uitvoe(...) Het nieuwe statuut van de gerechtsdeurwaarders, ingevoegd bij de wet van 7 januari 2014, voorziet i(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018013853 bron federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Oproep tot kandidaten voor de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens De wet van 4 februari 2010 betreffende de meth Geïnteresseerden worden op de hoogte gebracht van het feit dat de bovenvermelde bestuurlijke Commis(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018204733 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - werkend assessor, gespecialiseerd in sociale re-integratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : 1 Elke kandidaatstelling voor een benoeming in de rechterlijke orde(...) De kandidaatstelling wordt ingediend langs elektronische weg (e-mail: vacatures.roj1@just.fgov.be).(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018204751 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te : - Assenede : 1 Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 december 2017. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe van "FOD JUSTITIE, DIRECTORAAT-GENERAAL - RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIENST HR MAGISTRATUUR - NOTA(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/09/2018 numac 2018204779 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)
^