Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 september 2002
gepubliceerd op 26 september 2002

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 146 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002013117
pub.
26/09/2002
prom.
05/09/2002
ELI
eli/besluit/2002/09/05/2002013117/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 146 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, § 1, derde lid, i , vervangen bij de wet van 14 februari 1961;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op artikel 146, gewijzigd bij het koninklijk besluit 30 april 1999;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 9 november 2000;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 juli 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 16 juli 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat dit besluit zo snel mogelijk in werking moet treden om de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening toe te laten om alle nodige schikkingen te treffen en om alle technische implicaties uit te werken met de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen, ten einde de erkenning van de procedure, voorzien in het koninklijk besluit van 15 maart 1999 betreffende de bewijskracht, terzake van de sociale zekerheid en het arbeidsrecht, van de door de ministeriële diensten en parastatalen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid uitgewisselde, meegedeelde, opgeslagen, bewaarde of weergegeven informatiegegevens, te kunnen vragen aan de minister die Tewerkstelling en Arbeid onder zijn bevoegdheid heeft;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 146 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 april 1999, wordt aangevuld met de volgende leden : « De uitkeringskaart kan worden vervangen door een elektronische drager indien, krachtens het koninklijk besluit van 15 maart 1999 betreffende de bewijskracht, terzake van de sociale zekerheid en het arbeidsrecht, van de door de ministeriële diensten en parastatalen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid uitgewisselde, meegedeelde, opgeslagen, bewaarde of weergegeven informatiegegevens, de procedures die worden toegepast voor het opslaan, bewaren, weergeven en uitwisselen van de betreffende gegevens erkend werden of geacht worden erkend te zijn.

Indien de uitkeringskaart overeenkomstig het vorige lid vervangen wordt door een elektronische drager, wordt de transmissie van gegevens door middel van een elektronische drager of via elektronische weg, voor de toepassing van dit besluit en van zijn uitvoeringsbesluit, gelijkgesteld met het verzenden van de uitkeringskaart. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 september 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Besluitwet van 28 december 1944, Belgisch Staatsblad van 30 december 1944. Wet van 14 februari 1961, Belgisch Staatsblad van 15 februari 1961.

Koninklijk besluit van 25 november 1991, Belgisch Staatsblad van 31 december 1991.

Koninklijk besluit van 30 april 1999, Belgisch Staatsblad van 1 juni 1999.

^