Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 september 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/09/2002 numac 2002011362 bron ministerie van economische zaken Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Doorhaling van een inschrijving Bij ministerieel besluit van 2 september 2002 genomen in toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr Dit besluit treedt in werking de tiende dag volgend op zijn bekendmaking bij uittreksel in het Bel(...) type wet prom. 26/09/2001 pub. 26/09/2002 numac 2002015070 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatsverandering, en met de Bijlagen A en B, gedaan te Kyoto op 11 december 1997 (2) type wet prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de rechten van de patiënt

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2002 numac 2002000603 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2002 wordt Mevr. Anne Vagman, adjunct-referendaris bij de Raad van State, gemachtigd om gedurende de academiejaren 2002-2003 en 2003-2004, het ambt van ass type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002000677 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002002215 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002011367 bron ministerie van economische zaken,federale overheidsdienst justitie en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Tuchtcommissie van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2002 numac 2002011369 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 4 september 2002 wordt aan de voorzorgsinstelling « Onderlinge Verzekeringsvereniging Pensioenfonds Oleon », afgekort : « Pensio Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2002 numac 2002011371 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 4 september 2002 wordt aan de voorzorgsinstelling « Enerbel » , vereniging zonder winstoogmerk(...) Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2002 numac 2002011370 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 4 september 2002 wordt aan de voorzorgsinstelling « Pensioenfonds/Fonds de Pension BP, onderlinge verzekeringsvereniging » Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002012913 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft de onderdanen van de **** ****, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002013046 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002013095 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot ontslag, vervanging en benoeming van leden van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002013117 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 146 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002014232 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van een gewoon lid van de raad van bestuur bij de naamloze vennootschap van publiek recht De Post type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002014233 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het ontslag van een regeringscommissaris en van een plaatsvervanger en de benoeming van een regeringscommissaris en van een plaatsvervanger bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij », en betreffende zijn bezoldiging type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022767 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regelen inzake het maximumaantal en tot vaststelling van de programmatiecriteria die van toepassing zijn op de functie « mobile urgentiegroep » type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022729 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2002 numac 2002027846 bron diensten van de eerste minister en ministerie van het waalse gewest Nationale orden Bij koninklijk besluit van 9 januari 2002 wordt de Gouden medaille der Orde van Leopold II verleend aan Mevr. Arlette Cattiez alsook aan de heren Jean Demarez, Willy Hismans, Jérôme Lacanne, René Lamand, Gérard Mac Kay, Jean-Pier Bij koninklijk besluit van 9 januari 2002 worden de volgende personeelsleden benoemd tot Ridder(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002000637 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van bepaalde personeelsleden van de voormalige luchtvaartpolitie overgeplaatst naar de voormalige rijkswacht type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/09/2002 numac 2002013120 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest. - Artikel 148decies 2.5.9.3.4. Bij ministerieel besluit van 12 september 2002, is de N.V. Riva & Mariani de Belgique, Z.A.E. du Faubourg, rue du Chénia 11

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 26/09/2002 numac 2002000587 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Schorsing (...) Bij arrest van de Raad van State nr. 108.931 van 5 juli 2002, afdeling administratie, VIII e

arrest

type arrest prom. -- pub. 26/09/2002 numac 2002036206 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Arresten van de Raad van State Bij arrest nr. 106.416 van 7 mei 2002 vernietigt de Raad van State artikel 2, § 1, 1° van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1974 waarbij Bij arrest nr. 106.417 van 7 mei 2002 vernietigt de Raad van State artikel 2, § 1, 1° van (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002027856 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijziging van de vertegenwoordiger van de Franse Gemeenschap in het kader van de aanwijzing van de leden van de Beheerscommissie voor het « Parc naturel des Hauts-Pays » type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002027863 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij een subsidie aan de steden Charleroi, La Louvière, Luik, Bergen, Namen, Seraing, Doornik en Verviers voor 2002 wordt verleend voor de tenuitvoerlegging van Waalse acties voor de veiligheids- en preventiecontracten, met inbegrip van het aanhangsel over de stadsheropleving type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002027855 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 1998 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de bij de Regering ingestelde beroepen, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 waarbij sommige leden van de Adviescommissie voor de bij de Regering ingestelde beroepen vervangen worden type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002027864 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een toelage aan gemeenten van het Waalse Gewest voor de uitvoering van specifieke acties ter bevordering van de veiligheid en de sociale integratie in het kader van de sociale begeleiding van de politiezones voor het jaar 2002 type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002027865 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een subsidie aan gemeenten van het Waalse Gewest voor de uitvoering van een Geïntegreerd sociaal plan voor het jaar 2002

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/06/2000 pub. 26/09/2002 numac 2002031493 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening ten algemenen nutte van goederen op het grondgebied van Vorst in het kader van de uitbreiding van een industriezone

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002036227 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002027854 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële omzendbrief omtrent de erelonen bedoeld in artikel 462 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/09/2002 numac 2002018072 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De v.z.w. Federatie voor Onafhankelijke Seniorenzorg , met zetel te 2160 Wommelg(...) Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 126.158/VII-27.749. Voor de hoofdgriffier,

erratum

type erratum prom. 05/12/2001 pub. 26/09/2002 numac 2002022752 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de assessoren en van de griffiers-rapporteurs van de Raad van Beroep ingesteld voor de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en tegelijkertijd onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken wat betreft de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Erratum

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 19/07/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002036205 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Bijzonder decreet houdende de controle op de mededelingen van de voorzitter van het Vlaams Parlement

erratum

type erratum prom. 19/07/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002036225 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer. - Erratum

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 26/09/2002 numac 2002095040 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de verzekeringen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum De door de Controledienst goedgekeurde overdracht geldt ten aanzien van alle verzekerden en alle be(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2002 numac 2002000528 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 9 juli 2002 wordt Mevr. Vinciane Franck, adjunct-referendaris tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2002 numac 2002000530 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur afdelingshoofd Bij koninklijk besluit van 9 juli 2002 wordt de heer Benoît Jadot, eerste auditeur, tot eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2002 numac 2002000529 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-referendaris Bij koninklijk besluit van 9 juli 2002 wordt de heer Yves Chauffoureaux tot adjunct-refendaris bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2002 numac 2002000599 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een referendaris Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2002 wordt de heer Luc Van Calenbergh, adjunct-referendaris, tot referendaris bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2002 numac 2002000600 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een referendaris Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2002 wordt Mevr. Kristine Bams, adjunct-referendaris, tot referendaris bij de Raad van State benoemd.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/09/2002 numac 2002009903 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - opsteller bij de griffie van : - het Hof van Cassatie : 2, vanaf 1 oktober 2002; - de politierechtbank te : - Antwerpen : 2; - Mechelen : 1; - Hasselt : 1;(...) - Tongeren : 1; - Halle : 1; - Vilvoorde : 1; - Gent : 1; - Brugge : 2; - Kort(...)
^