Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 maart 2017
gepubliceerd op 19 april 2017

Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan de EPPO

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017040137
pub.
19/04/2017
prom.
05/03/2017
ELI
eli/besluit/2017/03/05/2017040137/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MAART 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan de EPPO (European and mediterranean plant protection organization)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, programma 25.54.0;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 20 januari 2017;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1, vervangen bij de wet van 7 juni 1994;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 33 en 121 tot 124;

Overwegende dat artikel 5/2 van het financieel reglement van de EPPO bepaalt dat voor 2017 de bijdrage van België, die is gerangschikt in categorie 6 van het barema der bijdragen, vastgesteld wordt op 74.880 euro en dat artikel 5/3 voorschrijft dat de betaling van deze bijdrage moet gebeuren vóór eind maart 2017;

Overwegende dat België sinds 18 april 1951 deel uitmaakt van de EPPO en dat de bevoegde dienst Plantenbescherming tot de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu behoort;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bijdrage van vierenzeventig duizend achthonderd tachtig euro (74.880 euro), aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 54 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2017, budgettair adres 25.54.03.3540.01, wordt toegekend aan de EPPO (European and mediterranean plant protection organization) als bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017.

Dit bedrag zal gestort worden op het volgende rekeningnummer : OEPP / EPPO Bank : LCL Adres : 20, boulevard Malesherbes F-75008 PARIS. RIB : 30002 00443 0000006193S 45 SWIFT : CRLYFRPP IBAN : FR81 3000 2004 4300 0000 6193 S45.

Reference : Belgium 2017 contribution.

Art. 2.Overeenkomstig artikel 123 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, zal het in het kader van het hierboven vermelde project niet benutte gedeelte van de verplichte bijdrage door de EPPO (European and mediterranean plant protection organization) worden terugbetaald aan de financiële dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op het bankrekeningnummer 679-2 005917-54 in geval van terugbetaling vanaf een Belgische bankrekening, bij terugbetaling vanaf een bankrekening buiten België zal deze gebeuren op de IBAN rekening BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT: PCHQBEBB) op naam van "diverse ontvangsten".

Art. 3.De schuldverklaring moet worden ondertekend en opgestuurd naar het centrale facturatieadres van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, zijnde : Stafdienst Budget en Beheerscontrole Eurostation, blok 2 Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel.

Art. 4.De minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Landbouw zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 maart 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Landbouw, W. BORSUS

^