Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 september 2022
gepubliceerd op 20 september 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 29 januari 1985 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van sommige bepalingen van Boek I van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022205334
pub.
20/09/2022
prom.
04/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 29 januari 1985Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/1985 pub. 19/01/2016 numac 2016000017 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van sommige bepalingen van Boek I van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van sommige bepalingen van Boek I van de wet van 15 mei 1984Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen sluiten houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Wij hebben de eer uwe Majesteit een koninklijk besluit voor te leggen dat tot doel heeft de begrippen kind ten laste en kind met een handicap te definiëren.

In uitvoering van de artikelen 106 en 107 van de programmawet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten werd de duur van de overgangsuitkering verlengd. De duur van deze verlenging hangt af van het bestaan van een kind ten laste of van een kind met een handicap op het moment van het overlijden van de rechtgever.

Bijgevolg definieert dit koninklijk besluit de begrippen kind ten laste en kind met een handicap om meer duidelijkheid te brengen aan de wettelijke bepalingen, van toepassing in het pensioenstelsel van de overheidssector, die naar deze twee begrippen verwijzen.

Artikelsgewijze toelichting: Artikel 1.

Momenteel is het begrip kind ten laste gedefinieerd door artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 januari 1985Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/1985 pub. 19/01/2016 numac 2016000017 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van sommige bepalingen van Boek I van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van sommige bepalingen van Boek I van de wet van 15 mei 1984Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen sluiten houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen.

Artikel 1 van dit besluit beoogt deze bepaling te vervangen om te preciseren wat moet worden verstaan onder kind ten laste en kind met een handicap.

In uitvoering van artikel 4, § 3, vijfde lid, artikel 5/3, derde lid, artikel 6, eerste lid, en artikel 6/1, vierde lid, van de wet van 15 mei 1984Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen sluiten houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen en de artikelen 106 en 107 van de programmawet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten worden de begrippen kind ten laste en kind met een handicap verduidelijkt in artikel 1 van dit koninklijk besluit.

Met toepassing van het nieuwe artikel 1, § 1, 1°, van dit besluit betekent het begrip kind ten laste: elk kind waarvoor de overleden of langstlevende echtgenoot kinderbijslag of een als zodanig geldende tegemoetkoming ontving.

Deze definitie omschrijft het begrip kind ten laste op algemene wijze, onder voorbehoud van de tweede paragraaf van dit eerste artikel.

Daarnaast viseert de in dit artikel 1 bedoelde definitie eveneens de als kinderbijslag geldende tegemoetkomingen, teneinde de kinderen ten laste in aanmerking te nemen waarvoor de overlevende of langstlevende echtgenoot bijslagen ontving van een buitenlandse instelling die gelijkaardig zijn aan de Belgische kinderbijslagen. De uitdrukking " een als zodanig geldende tegemoetkoming " omvat ook de kinderbijslag toegekend door een Belgische instelling, maar waarvan de terminologie naderhand zou wijzigen ten gevolge van een aanpassing van de bestaande wetgeving betreffende de kinderbijslag.

Het artikel 1, § 1, 2°, van dit besluit voorziet anderzijds wat moet worden verstaan onder kind met een handicap.

De definitie van het begrip kind met een handicap, zoals voorzien door deze bepaling, wordt afgestemd op de fiscale definitie van dit begrip.

Daarom wordt er verwezen naar artikel 135, lid 1, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92). Door naar deze, federale, fiscale wetgeving betreffende het begrip kind met een handicap te verwijzen, wordt vermeden dat latere wijzigingen in de - geregionaliseerde - regelgeving betreffende dit begrip een impact zouden kunnen hebben op de duur van de overgangsuitkering.

Bijgevolg zal elke latere wijziging van de fiscale wetgeving betreffende het begrip kind met een handicap en meer bepaald het voormelde artikel 135 WIB 92 worden geanalyseerd en, indien nodig, leiden tot een wijziging van de definitie voorzien door dit besluit.

Gelijklopend met de algemene definitie van het begrip kind ten laste, zoals bepaald in artikel 1, § 1, 1°, van dit besluit, heeft de tweede paragraaf van dit artikel de bedoeling om het eigen of geadopteerd kind van de overleden of langstlevende echtgenoot ook als een kind ten laste te beschouwen, zelfs indien dit kind geen recht opent op kinderbijslag, voor zover één van de voorwaarden van deze tweede paragraaf worden vervuld. Met het oog op harmonisatie met het pensioenstelsel voor werknemers zijn deze voorwaarden gelijkaardig aan de voorwaarden bedoeld in artikel 55ter van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. Deze voorwaarden bestaan overigens eveneens al in het pensioenstelsel van de overheidssector, meer bepaald in artikel 86 van de programmawet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten dat betrekking heeft op de cumulatie van pensioenen met inkomsten uit een beroepsactiviteit.

Artikelen 2, 3 en 4 Deze artikelen hebben allen hetzelfde doel, met name vermelden dat de bepalingen van hoofdstuk I van het voormelde koninklijk besluit van 29 januari 1985Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/1985 pub. 19/01/2016 numac 2016000017 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van sommige bepalingen van Boek I van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten die de overlevingspensioenen betreffen, ook van toepassing zijn op de overgangsuitkeringen.

Artikel 5 Artikel 5 legt de datum van inwerkingtreding van dit koninklijk besluit vast op 1 oktober 2021, net zoals voor de artikelen 106 en 107 van de programmawet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten die, met toepassing van artikel 108 van die wet, eveneens uitwerking kregen met ingang van 1 oktober 2021.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Pensioenen, K. LALIEUX

4 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 29 januari 1985Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/1985 pub. 19/01/2016 numac 2016000017 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van sommige bepalingen van Boek I van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van sommige bepalingen van Boek I van de wet van 15 mei 1984Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen sluiten houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 15 mei 1984Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen sluiten houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, artikel 4, § 3, vijfde lid, artikel 5/3, derde lid, laatstelijk gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, artikel 6, eerste lid, en artikel 6/1, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 15 mei 2014;

Gelet op de programmawet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, artikel 107;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 januari 1985Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/1985 pub. 19/01/2016 numac 2016000017 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van sommige bepalingen van Boek I van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van sommige bepalingen van Boek I van de wet van 15 mei 1984Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen sluiten houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen;

Gelet op het protocol nr. 232/2 van 2 juni 2022 van het Gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 11 maart 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 27 april 2022;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, verlengd met 15 dagen, die op 4 juli 2022 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 januari 1985Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/1985 pub. 19/01/2016 numac 2016000017 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van sommige bepalingen van Boek I van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van sommige bepalingen van Boek I van de wet van 15 mei 1984Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen sluiten houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, wordt vervangen als volgt: " § 1. Voor de toepassing van artikel 4, § 3, vijfde lid, artikel 5/3, derde lid, artikel 6, eerste lid, en artikel 6/1, vierde lid, van de wet van 15 mei 1984Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen sluiten houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen en artikel 107 van de programmawet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, wordt verstaan onder: 1° kind ten laste: elk kind waarvoor de overleden of langstlevende echtgenoot kinderbijslag of een als zodanig geldende tegemoetkoming ontving;2° kind met een handicap: elk kind zoals bedoeld in artikel 135, lid 1, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. § 2. Het kind wordt eveneens beschouwd als ten laste van de overleden of langstlevende echtgenoot wanneer hij zijn eigen of geadopteerd kind opvoedt, waarvoor hij geen aanspraak kan maken op kinderbijslag of een als zodanig geldende tegemoetkoming, indien: 1° het kind jonger is dan 14 jaar;2° de begunstigde of zijn echtgenoot voor het kind van 14 jaar of ouder wezenuitkeringen ten laste van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid geniet;3° het kind van 14 jaar of ouder waarvoor niet is voldaan aan de onder 2° vermelde voorwaarde: a) jonger is dan 21 jaar en verbonden is door een leerovereenkomst of een andere als zodanig geldende verbintenis;b) jonger is dan 25 jaar en leergangen in het dagonderwijs volgt waarvan de duur ten minste gelijk is aan die vastgesteld bij de regelgeving tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt; c) minstens 66 % arbeidsongeschikt is."

Art. 2.Het opschrift van hoofdstuk I van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de woorden "en de overgangsuitkeringen".

Art. 3.Het opschrift van hoofdstuk I, afdeling 3, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de woorden "en op de overgangsuitkering".

Art. 4.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "Iedere aanvraag tot het bekomen van een overlevingspensioen vermeld" vervangen door de woorden "Iedere aanvraag tot het bekomen van een overlevingspensioen of een overgangsuitkering vermeldt".

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2021.

Art. 6.De minister bevoegd voor Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 september 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, K. LALIEUX

^