Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 september 2002
gepubliceerd op 26 september 2002

Koninklijk besluit betreffende het ontslag van een regeringscommissaris en van een plaatsvervanger en de benoeming van een regeringscommissaris en van een plaatsvervanger bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij », en betreffende zijn bezoldiging

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2002014233
pub.
26/09/2002
prom.
04/09/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBER 2002. - Koninklijk besluit betreffende het ontslag van een regeringscommissaris en van een plaatsvervanger en de benoeming van een regeringscommissaris en van een plaatsvervanger bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij », en betreffende zijn bezoldiging


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op de artikelen 18 en 19;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2002 tot vaststelling van de statuten van de Nationale Loterij;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan Mevr. Smet, Geertje, wordt eervol ontslag verleend uit haar mandaat van regeringscommissaris bij de Nationale Loterij.

Art. 2.Aan de heer Verstraete, Robert, wordt eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van plaatsvervangend regeringscommissaris bij voornoemde instelling.

Art. 3.De heer Baert, Walter, wordt benoemd tot regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht « NATIONALE LOTERIJ ».

Art. 4.De heer Verstraete, Robert, wordt benoemd tot plaatsvervangend regeringscommissaris bij voornoemde instelling.

Art. 5.Er wordt aan de regeringscommissaris bij de Nationale Loterij, voorgedragen door de Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, een jaarlijkse forfaitaire vergoeding toegekend van 15 000 euro en 500 euro per zitting van de Raad van Bestuur, overeenkomstig de regeling voor de gewone leden van de Raad van Bestuur.

Art. 6.Het koninklijk besluit van 12 september 1999 houdende benoemingen van een regeringscommissaris en van een plaatsvervanger bij de Nationale Loterij, wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit van 9 juli 2002 tot vaststelling van de statuten van de Nationale Loterij.

Art. 8.Onze Minister van Overheidsbedrijven en Participaties is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 september 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, R. DAEMS

^