Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 september 2002
gepubliceerd op 10 oktober 2002

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de bijdrage in de vervoerskosten

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012990
pub.
10/10/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/besluit/2002/09/04/2002012990/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBER 2002. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de bijdrage in de vervoerskosten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de bijdrage in de vervoerskosten.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 september 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2001 Bijdrage in de vervoerskosten (Overeenkomst geregistreerd op 29 juni 2001 onder het nummer 57699/CO/222) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. HOOFDSTUK II. - Gemeenschappelijk openbaar treinvervoer

Art. 2.De tussenkomst van de werkgever in de prijs van het gebruikte vervoerbewijs voor het door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen georganiseerde vervoer zal worden berekend op basis van het barema, dat is opgenomen in bijlage van het koninklijk besluit dat getroffen werd in uitvoering van de wet van 27 juli 1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor arbeiders en bedienden. HOOFDSTUK III. - Gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer

Art. 3.Voor wat betreft het gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer, zal de bijdrage van de werkgever in de prijs van de abonnementen vastgesteld worden volgens de hierna vastgestelde modaliteiten : a) wanneer de prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat, is de bijdrage van de werkgever gelijk aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement voor een overeenstemmende afstand, zonder ooit 60 pct.van de effectief door de bediende betaalde prijs te mogen overschrijden; b) wanneer de prijs een eenheidsprijs is, ongeacht de afstand, is de bijdrage van de werkgever beperkt tot de werkgeverstussenkomst in de prijs voor de treinkaart geldend als sociaal abonnement voor een afstand van 7 km, zonder ooit de 60 pct.van de effectief door de bediende betaalde prijs te mogen overschrijden. HOOFDSTUK IV. - Gecombineerd gemeenschappelijk openbaar vervoer

Art. 4.Indien de bediende gebruik maakt van een combinatie van de trein en één of meerdere andere gemeenschappelijke openbare vervoermiddelen, en voor zover er slechts één vervoerbewijs wordt afgeleverd voor het volledige traject zonder dat dit vervoerbewijs een onderverdeling maakt per gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel zal de bijdrage van de werkgever gelijk zijn aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement.

Art. 5.In elk ander geval waar de bediende meer dan één gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruikt, wordt de bijdrage van de werkgever voor het geheel van de afstand als volgt berekend : nadat met betrekking tot elk afzonderlijk gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel waarvan de bediende gebruik maakt, de bijdrage van de werkgever is berekend overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 2, 3a , 3b en 4 van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst, worden de aldus bekomen bedragen opgeteld om de bijdrage van de werkgever voor het geheel van de afgelegde afstand vast te stellen. HOOFDSTUK V. - Andere vervoermiddelen

Art. 6.Indien de bediende gebruik maakt van enig ander vervoermiddel dan het gemeenschappelijk openbaar vervoer waarvan sprake in de hoofdstukken II tot IV hierboven, zal de bijdrage van de werkgever voor de afstanden van 5 km en meer berekend vanaf de woonplaats van de bediende gelijk zijn aan 60 pct. van de door de bediende werkelijk gedragen kosten, zonder evenwel het bedrag van de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement voor een overeenstemmende afstand te overschrijden. HOOFDSTUK VI. - Terugbetalingstijdstip

Art. 7.De bijdrage van de werkgevers in de door de bedienden gedragen vervoerskosten zal maandelijks betaald worden. HOOFDSTUK VII. - Modaliteiten van terugbetaling

Art. 8.De tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten zal betaald worden op voorlegging van de vervoerbewijzen, uitgereikt door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en/of de andere maatschappijen van gemeenschappelijk openbaar vervoer.

Art. 9.De bedienden, die geregeld een ander vervoermiddel benutten dan het gemeenschappelijk openbaar vervoer om zich van hun woonplaats naar de plaats van tewerkstelling te begeven, leggen aan hun werkgever een ondertekende verklaring voor waarin zij verzekeren dit vervoermiddel geregeld te benutten over een afstand gelijk aan of hoger dan 5 km en waarin zij het aantal effectief afgelegde kilometers preciseren. Zij verbinden er zich toe iedere wijziging van deze toestand binnen de kortst mogelijke tijd mee te delen.

De werkgever mag op elk ogenblik nagaan of deze verklaring met de werkelijkheid strookt. HOOFDSTUK VIII. - Duur en opzegging

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001 en vernietigt en vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1989 betreffende de bijdrage in de vervoerskosten.

Zij treedt buiten werking op 31 januari 2003, doch wordt van jaar tot jaar stilzwijgend verlengd, behoudens opzegging door één van de partijen met een opzeggingstermijn van drie maanden, bij een ter post aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het paritair comité.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 septembre 2002.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

^