Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 oktober 2002

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 10/10/2002 numac 2002054049 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** ****, ongehuwd, geboren te **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2002 numac 2002003441 bron koninklijke munt van belgie Openingsbalans van de Koninklijke Munt van België op 1 januari 1997 die door de Minister van Financiën is vastgesteld in uitvoering van artikel 24 van het koninklijk besluit van 13 april 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type koninklijk besluit prom. 26/09/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002007241 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de Koninklijke Militaire School type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2002 numac 2002009937 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2002 is aan Mevr. Joris, Ch., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen. Het beroep tot nietigverklari type koninklijk besluit prom. 29/09/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002011389 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 29/09/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002011390 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 2001 betreffende het voorlopige systeem tot dekking van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002012706 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen op 57 jaar type koninklijk besluit prom. 17/06/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002012719 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende vrijwillige deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002012800 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende het stelsel van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002012877 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002012905 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende de loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002012993 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002012990 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de bijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002013000 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de wijziging van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002012998 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002013010 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002015141 bron ministerie van binnenlandse zaken buitenlandse handel en internationale samenwerking en ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de materiële organisatie van verkiezingen in de Belgische Ambassades en Beroepsconsulaire posten type koninklijk besluit prom. 24/09/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002022803 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bijkomende toelage ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/09/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002000723 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 13 mei 1999 tot regeling van het medisch toezicht op het personeel van sommige overheidsdiensten type ministerieel besluit prom. 20/09/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002022774 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging, wat de financiering van eindeloopbaanmaatregelen betreft, van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/10/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002027947 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 46, § 1, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, gewijzigd bij het decreet van 18 juli 2002

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 10/10/2002 numac 2002029475 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 augustus 2002, wordt op 1 augustus 2002 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Xavier Lambrecht, directeur. Vanaf deze datum wordt de betrokkene ertoe ge

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/10/2002 numac 2002009938 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - Referendaris bij het Hof van Cassatie : 1. Enkel de kandidaten van het vergelijkend **** dat werd afgesloten op 19 juni 2000 kunnen op geldige wijze hun kandidatuur stellen. **** **** **** kandidatuur voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moet, op straffe van verval, bij een po(...)
^