Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 oktober 2010
gepubliceerd op 25 oktober 2010

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2010205404
pub.
25/10/2010
prom.
04/10/2010
ELI
eli/besluit/2010/10/04/2010205404/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 OKTOBER 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/1971 pub. 27/02/2001 numac 2001000081 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 . - Duitse vertaling sluiten houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten, de artikelen 57 en 58, § 1, 19°, ingevoegd bij de wet van 21 december 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/1971 pub. 27/02/2001 numac 2001000081 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 . - Duitse vertaling sluiten houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;

Gelet op het advies van het beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen, gegeven op 21 september 2009;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 oktober 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting d.d. 19 april 2010;

Gelet op advies 48.504/1/V van de Raad van State, gegeven op 26 juli 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 48, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/1971 pub. 27/02/2001 numac 2001000081 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 . - Duitse vertaling sluiten houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 november 1996 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 november 2001, 5 juni 2007 en 23 december 2008, wordt de bepaling onder 7° vervangen als volgt : « 7° de toekenning van attesten bedoeld in artikel 7, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 91 van 20 december 2007, aan de werknemers met ernstige lichamelijke problemen die worden ontslagen en die, overeenkomstig artikel 3, § 6, van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 sluiten tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het Generatiepact, op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn en op dat ogenblik een beroepsverleden van minstens 35 jaar als loontrekkende kunnen rechtvaardigen, volgens de nadere regels die in het huishoudelijk reglement van het beheerscomité zijn bepaald. »

Art. 2.De Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 oktober 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. J. MILQUET

^