Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 maart 2010
gepubliceerd op 16 maart 2010

Koninklijk besluit tot verdeling van de mandaten van de meest representatieve werknemersorganisaties in de Nationale Arbeidsraad

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010200765
pub.
16/03/2010
prom.
04/03/2010
ELI
eli/besluit/2010/03/04/2010200765/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 MAART 2010. - Koninklijk besluit tot verdeling van de mandaten van de meest representatieve werknemersorganisaties in de Nationale Arbeidsraad (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 mei 1952 tot inrichting van de Nationale Arbeidsraad, artikel 2, § 4, derde lid, en § 7, gewijzigd bij artikel 91 van de wet van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 januari 2010;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de wet van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen werd gepubliceerd op 31 december 2009 en in werking trad op 1 januari 2010 en dat er een dringende noodzaak is om de Nationale Arbeidsraad terug samen te stellen met het oog op het verzekeren van de continuïteit van haar werkzaamheden wat betreft het nemen van beslissingen, het uitbrengen van adviezen en het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Op de voordracht van de Minister van Werk en op het advies van de in Raad verenigde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De navolgende werknemersorganisaties komen voor vertegenwoordiging in de Nationale Arbeidsraad in aanmerking en krijgen de volgende mandaten toegekend : Effectieve Plaatsvervangende 6Algemeen Belgisch Vakverbond 6Algemeen Christelijk Vakverbond van België 1 Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 maart 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 29 mei 1952, Belgisch Staatsblad van 31 mei 1952. Wet van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 december 2009.

^