Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 31 januari 2018
gepubliceerd op 19 februari 2018

Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018200310
pub.
19/02/2018
prom.
31/01/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 mei 1952 tot inrichting van de Nationale Arbeidsraad, artikel 2, vervangen bij de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, en artikel 5, gewijzigd bij de wet van 27 juli 1979;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 juni 1952 tot bepaling van de modaliteiten van de voordracht van de leden van de Nationale Arbeidsraad, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010200765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verdeling van de mandaten van de meest representatieve werknemersorganisaties in de Nationale Arbeidsraad sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010200765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verdeling van de mandaten van de meest representatieve werknemersorganisaties in de Nationale Arbeidsraad sluiten tot verdeling van de mandaten van de meest representatieve werknemersorganisaties in de Nationale Arbeidsraad;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014201957 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Nationale Arbeidsraad sluiten tot benoeming van de leden van de Nationale Arbeidsraad;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat een lid van deze Raad te vervangen;

Gelet op de voordracht gedaan door een der meest representatieve werkgeversorganisaties;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Erik VAN LAER, te Meise, wordt, als vertegenwoordiger van een der meest representatieve werkgeversorganisaties, tot werkend lid benoemd van de Nationale Arbeidsraad, ter vervanging van mevrouw Sylvie SLANGEN, te Dilsen-Stokkem, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorgangster voleindigen.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met datum van 22 november 2017.

Art. 3.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 januari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS

^