Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 mei 2022

Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2022202592
pub.
23/05/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MEI 2022. - Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 mei 1952 tot inrichting van de Nationale Arbeidsraad, artikel 2, vervangen bij de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, en artikel 5, gewijzigd bij de wet van 27 juli 1979;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 juni 1952 tot bepaling van de modaliteiten van de voordracht van de leden van de Nationale Arbeidsraad, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010200765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verdeling van de mandaten van de meest representatieve werknemersorganisaties in de Nationale Arbeidsraad sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010200765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verdeling van de mandaten van de meest representatieve werknemersorganisaties in de Nationale Arbeidsraad sluiten tot verdeling van de mandaten van de meest representatieve werknemersorganisaties in de Nationale Arbeidsraad;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 10/12/2018 numac 2018204802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Nationale Arbeidsraad sluiten tot benoeming van de leden van de Nationale Arbeidsraad;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat een lid van deze Raad te vervangen;

Gelet op de voordracht gedaan door een der meest representatieve werkgeversorganisaties;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Mevrouw Eline DE RYCKE, te Beveren, wordt, als vertegenwoordigster van een der meest representatieve werkgeversorganisaties, tot plaatsvervangend lid benoemd van de Nationale Arbeidsraad, ter vervanging van de heer Erik DE BOM, te Sint-Katelijne-Waver, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; zij zal het mandaat van haar voorganger voleindigen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de datum van kennisgeving aan de belanghebbende.

Art. 3.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 mei 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^