Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 maart 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/2009 pub. 16/03/2010 numac 2010000112 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Adviesraad van burgemeesters. - Oproep tot de kandidaten Artikel 8 van de wet van 7 december 1998, tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, heeft een Adviesraad van burgemeesters opgericht. Deze is bel Het koninklijk besluit van 6 april 2000 betreffende de Adviesraad van burgemeesters bepaalt de same(...) type wet prom. 01/03/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010009204 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 353ter van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de uitoefening van politieke mandaten door personeelsleden van griffies en parketsecretariaten

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2009054774 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** **** ****, ongehuwd, geboren te **** op 2 Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...) type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010009193 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Uittreksel overeenkomstig het oud artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne gegeven op 17 april 2008, bevestigd de heer Graaf d'Ursel, Jean-Michel, wonende te 6940 Durbuy, rue Comte Théodule d'Ursel 2; Mevr.(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/03/2010 numac 2009012236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het loonsupplement voor arbeid in opeenvolgende ploegen (1) type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/03/2010 numac 2009012235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/03/2010 numac 2009012238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de vastheid van betrekking type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 16/03/2010 numac 2009012254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 en 2 maart 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 16/03/2010 numac 2009205137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 en 2 maart 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de vrijstelling van prestaties in uitvoering van het Vlaams akkoord voor de non profit/social profitsector type koninklijk besluit prom. 19/11/2009 pub. 16/03/2010 numac 2009205151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en de inningswijze van de bijdrage voor de opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven ten gunste van de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 13/12/2009 pub. 16/03/2010 numac 2009205521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 56 jaar type koninklijk besluit prom. 13/12/2009 pub. 16/03/2010 numac 2009205570 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de vorming en de bevordering van initiatieven ten behoeve van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 19/11/2009 pub. 16/03/2010 numac 2009205153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en de inningswijze van de bijdrage voor de opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven ten gunste van de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 19/11/2009 pub. 16/03/2010 numac 2009205202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van de bijlage in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 inzake toekenning van de eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 13/12/2009 pub. 16/03/2010 numac 2009205523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, houdende toevoeging van een zesde lid in artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2000 houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 16/03/2010 numac 2009205987 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, houdende een premie voor bepaalde bedienden met halftijds tijdkrediet type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 16/03/2010 numac 2009205992 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een koopkrachtverhoging conform het "uitzonderlijk akkoord van de onderhandelingen op sector- en ondernemingsvlak in de periode 2009-2010" van 22 december 2008 en in uitvoering van het sectoraal protocolakkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010009218 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 maart 2010, dat in werking treedt op 31 maart 2010, is het aan de heer Joukes, R., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen eershalve te Bij koninklijke besluiten van 4 maart 2010 : - is aan de heer Riebs, G., op zijn verzoek, ee(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010009219 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 mei 2009, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en ten laatste op 5 juni 2010, is aan de heer Beuckelaers, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit z Bij koninklijk besluit van 4 maart 2010, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging (...) type koninklijk besluit prom. 26/02/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010011090 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de overdracht van gebruiksrechten voor radiofrequenties die geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor elektronische-communicatiediensten die aan het publiek worden aangeboden type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010012004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de bezoldigingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010012003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 25/02/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010024075 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2010, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 26/02/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010024076 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 12/01/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010200045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 12/01/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010200050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, houdende een sectoraal vormings- en tewerkstellingsakkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 12/01/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010200051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 12/01/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010200107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de werkgeversbijdrage voor de financiering van maatregelen ter bevordering van de vorming en tewerkstelling van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010200647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010200764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 1952 tot vaststelling van het aantal leden van de Nationale Arbeidsraad en bepaling van de modaliteiten van hun voordracht type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010200765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verdeling van de mandaten van de meest representatieve werknemersorganisaties in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010201126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 54ter en 55 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010201251 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Auditcomité van de Federale Overheid. - Aanstellingen Bij koninklijke besluiten van 21 februari 2010, die uitwerking hebben met ingang van 21 februari 2010, worden voor een mandaat van zes jaar aangesteld als leden van het Auditcomité van de F - de heer M. De Samblanx (NL) - de heer L. Keuleneer (NL) - de heer P. Meersschaut (NL) - (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010201256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 februari 2010 wordt Mevr. Ingrid Schreyen, met ingang van 1 december 2009, ontslag verleend in de klasse A1, met als titel attaché. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010201254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 10 februari 2010 wordt de heer Hervé Bourgeois, attaché bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, met ingang van 1 februari 2010, op eigen verzoek, in dezelfde hoedanigheid over Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010201253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 10 februari 2010 wordt de heer Harry ACKERMANS, met ingang van 1 december 2010, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adviseur. Het is hem vergund aanspraak op het pensioen te doen gelden.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010015048 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij ministeriele besluiten van 22 juni 2009 worden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de diplomatieke of consulaire post vermeld onder hun naam : MEERT, Isabelle : Ministerraad bij de Ambassa DELHAYE, François : Adjunct-Permanent Vertegenwoordiger van België bij de N.A.V.O. te Brussel. type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010015047 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij ministeriele besluiten van 28 mei 2008 worden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de diplomatieke of consulaire post vermeld onder hun naam : QUINTIN, Bernard : Ambassadesecretaris bij de DE PIERPONT, José : Ambassadeattaché bij de Ambassade van België te Boekarest. LECOMTE, Julie(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010015050 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 28 januari 2010 wordt Mevr. Cathy BUGGENHOUT ontheven uit haar functie van Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Organisatie voor Economische Same Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afd(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010015049 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 3 november 2009 worden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de diplomatieke of consulaire post vermeld onder hun naam : LEPAGE, Christian : Ambassaderaad bij de Per PEETERMANS, Michel : Adjunct-Permanent Vertegenwoordiger van België bij de O.E.S.O. te Parijs. type ministerieel besluit prom. 29/11/2009 pub. 16/03/2010 numac 2010201038 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen bevoegd zijn om een voorlopig voorstel tot tuchtstraf te doen type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010201271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 16 februari 2010 is de NV B type ministerieel besluit prom. 26/02/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010201274 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden voor de herkwalificatie van bedden van rustoorden in bedden van rust- en verzorgingstehuizen en voor de herkwalificatie van de plaatsen van dagopvangcentra in plaatsen van dagverzorgingscentra

arrest

type arrest prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010200984 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 6/2010 van 4 februari 2010 Rolnummers 4653, 4658 en 4690 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 69 en 70 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Martens en M. Bossuyt, en de rechters(...)

decreet

type decreet prom. 17/12/2009 pub. 16/03/2010 numac 2010201067 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van de Regering van 25 september 1996 tot uitvoering van het decreet van 5 februari 1996 betreffende de controle van de afwezigheden wegens ziekte voor de personeelsleden van de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen en PMS-centra

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010029108 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van de aanwending van de begroting 2009 van de Nationale Loterij, de lijst wordt opgesteld van de rechthebbende verenigingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/01/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regels betreffende de samenstelling en de werking van de Hoge Raad voor Gespecialiseerd Onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010029130 bron ministerie van de franse gemeenschap Karakteroverschrijdende Commissie. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 januari 2010 worden in artikel 3, § 2, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart 2008 houdende benoemin type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010029132 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Schenking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap, van 29 januari 2010, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Stallestraat 96, te 1180 Brussel, ertoe gemachtigd het legaat te aanvaarden dat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/01/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van twee afgevaardigden van de Regering bij het Waarborgfonds voor Schoolgebouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010029135 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor Gezondheidspromotie. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2010 wordt artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009 tot benoeming van de werkende en « Worden benoemd tot vertegenwoordiger met raadgevende stem van de Regering van de Franse Gemeensch(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010031142 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter invoering van de gewestelijke politieverordening voor het kanaal en de Haven van Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010035189 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende klassering van een deel van de Wolfseikloop, onbevaarbare waterloop van derde categorie, tot onbevaarbare waterloop van tweede categorie in Scherpenheuvel-Zichem

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010018098 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3**** van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling **** van de Raad van **** **** **** en **** ****, beiden wonende te ***** Deze zaak is ingeschreven onder het **** ****/**** 195.381/****-37.650. Voor de ****, (...) type bericht prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010018100 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Mediapub heeft de nietigverklaring gevorderd van het Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 195.537/ XV-1207. Voor de Hoofdgriffier, Ch(...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2009205607 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wijziging van het huishoudelijk reglement van de Interministeriële Conferentie « Welzijn, Sport en Gezin ». - Deel « Personen met een handicap ». - 16 december 2009 Artikel 1. Artikel 3 van het huishoudelijk reglement van de Interministeriële « Art. 3. De Conferentie wordt voorgezeten afwisselend door een lid van de federale Regering en doo(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010015046 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 3 maart 2010 hebben H.E. de Heer Amar Bendjama, de Heer Jalil Abbas Jilani, de Heer Bakhtiyar Gulyamov en Mevrouw Viviane Fock-Tave de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te ove H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

document

type document prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010201297 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige veiligheidscoördinatoren (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer De vergelijkende selectie van Nederlandstalige veiligheidscoördinatoren (m/v) (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer ((...) Er is 1 geslaagde.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 januari 2010 wordt Mevr. Céline Paulus benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 6 oktob type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010011099 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 21 februari 2010 werden met ingang van 15 november 2009 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heren : Henry Van Den Daele, Ronse; Dirk Martin Ridder De heren : Maurice Caerdinael, Durbuy; Claude Camps, Romedenne; Raymond Clément,(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010011109 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 februari 2010, wordt de heer Baeten, Henri, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, A Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010022167 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Antwerpen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk b Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemde Gewestelijke commissie, als vertegenwoordigers v(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010201260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Beleidsorganen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 februari 2010 wordt met ingang van 25 november 2009 een einde gesteld aan de aanstelling van de heer Philippe Donnay in de hoedanigheid van directeur algemeen bel De heer Philippe Donnay wordt met ingang van 25 november 2009 aangesteld in de hoedanigheid van dir(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010201296 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** coördinatoren interne ****. - Uitslag De vergelijkende selectie van **** coördinatoren interne **** (niveau ****) voor de **** **** Ontwikkeling (...) Er zijn 4 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2009205608 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Interministeriële Conferentie « Welzijn, Sport en Gezin » Deel Personen met een handicap Verklaring over de zware zorgbehoevendheid. - 16 december 2008 1. Voor het in 2009 vrijgemaakte budget van het RIZIV belast de interministeriële confe 2. Teneinde discriminatie te vermijden tussen de potentiële genieters van de RIZIV-overeenkomsten &(...) type document prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2009205609 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Interministeriële Conferentie « Welzijn, Sport en Gezin ». - Deel Personen met een handicap. - Verklaring over het opnemen van vragen inzake handicap in de enquête over de arbeidskrachten. - 16 december 2008 Alle Ministers bevoegd voor handicap Daartoe vragen alle leden van de Interministeriële Conferentie « Welzijn, Sport en Gezin » - Deel (...) type document prom. -- pub. 16/03/2010 numac 2010009217 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Nederlandse of van de Franse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van mei 2010 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor geg Voornoemde examens lopen over de kennis van de Nederlandse taal of van de Franse taal. De aandac(...)
^