Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juli 2021
gepubliceerd op 09 juli 2021

Koninklijk besluit tot aanwijzing van de administratie bedoeld in artikel 7, § 1, tweede lid, van de wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2021042534
pub.
09/07/2021
prom.
04/07/2021
ELI
eli/besluit/2021/07/04/2021042534/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de administratie bedoeld in artikel 7, § 1, tweede lid, van de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen sluiten houdende diverse financiële bepalingen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, wordt genomen ter uitvoering van artikel 7, § 1, tweede lid, van de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen sluiten houdende diverse financiële bepalingen (de "wet").

Artikel 7, § 1, eerste lid, van de wet bepaalt dat alle activa en passiva en alle rechten en plichten van het Kringloopfonds, dat in vereffening is, van rechtswege en zonder tegenprestatie worden overgedragen aan de Belgische Staat. Deze overdracht gebeurt op de dag waarop bovengenoemd artikel 7 in werking treedt en zonder de sluiting van de vereffening af te wachten.

Artikel 7, § 1, tweede lid, van de wet bepaalt dat de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de administratie aanwijst die belast is met het verdere beheer van de lopende kredieten en participaties van het Kringloopfonds in vereffening.

De Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën ("de Thesaurie") werd de meest geschikte entiteit bevonden om deze opdracht uit te voeren, omdat zij beschikt over de gepaste instrumenten en het nodige personeel om dergelijke financiële producten te beheren.

Dit ontwerp van koninklijk besluit wijst dus de Thesaurie aan als de administratie bedoeld in artikel 7, § 1, tweede lid, van de wet.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

4 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de administratie bedoeld in artikel 7, § 1, tweede lid, van de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen sluiten houdende diverse financiële bepalingen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen sluiten houdende diverse financiële bepalingen, artikel 7, § 1, tweede lid;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 26 maart 2021;

Op de voordracht van de minister van Financiën en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën wordt aangewezen als de administratie bedoeld in artikel 7, § 1, tweede lid, van de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen sluiten houdende diverse financiële bepalingen, die belast is met het verdere beheer van de lopende kredieten en participaties van het Kringloopfonds in vereffening.

Art. 2.De minister die bevoegd is voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

^