Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 juli 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021228 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 13 oktober 2020 tot vaststelling voor het jaar 2020 van het bedrag van de repartitiebijdrage en tot vaststelling van het jaarlijks minimumbedrag voor de repartitiebijdrage voor de jaren 2020, 2021 en 2022, zoals bedoeld in artikel 14, § 8, zestiende lid, van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales type wet prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021042576 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de derde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021021166 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 3526 van 14 juni 2021: Wordt kapitein van het vliegwezen ****. Bourgeois, op 1 juli 2021, aangewezen voor het ambt van Ordonnansofficier van de Koning. type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021021231 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3529 van 17 juni 2021, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021268 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag bestemd voor de financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor het jaar 2022 type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021021277 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 maart 2021, wordt de heer Philippe CARION, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zake Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021021282 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 29 juni 2021 wordt, met ingang van 1 oktober 2021, de heer JACQUIJ, Philippe, M.A., aangeduid als houder van de managementfunctie -1 "Administrateur-generaal van de Fiscaliteit" in de Bij koninklijk besluit van 29 juni 2021 wordt, met ingang van 1 juli 2021, mevrouw SIMON, Véronique(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021021298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij type koninklijk besluit prom. 05/07/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021299 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk Besluit betreffende de uitvoering van de snelle antigeentesten, de staalafname, evenals de interpretatie van het resultaat en de rapportering door de apothekers type koninklijk besluit prom. 29/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021303 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende oprichting van een wetenschappelijk comité in het kader van het online platform over de modernisering, de verhoging van de efficiëntie en de verdieping van de democratische beginselen van de staatsstructuren type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021309 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de aanstelling van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Paleis voor Schone Kunsten" type koninklijk besluit prom. 01/07/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de verdeling van bepaalde bevoegdheden met betrekking tot de mobiliteit type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021021329 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 20 mei 2020, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan dhr. Delcroix L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Bergen Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijke besluiten van 24 (...) type koninklijk besluit prom. 07/07/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021380 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2020 tot uitvoering van het artikel 3, § 2 van de wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn type koninklijk besluit prom. 27/05/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021041987 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 22/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021042476 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021042534 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanwijzing van de administratie bedoeld in artikel 7, § 1, tweede lid, van de wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021042552 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 juni 2021, is aan mevr. Herck A., stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché bij het parket van het hof van beroep te Antwerpen, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt; Dit besluit Bij koninklijk besluit van 9 juni 2021, is benoemd in de klasse A2 met de titel van secretaris-(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021042566 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 3523 van 14 juni 2021: Worden benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II: mevrouwen: Brassart Thérèse, Technisch deskundige De Winter Rita Polfliet Myriam, Technisch deskundige Van Cauwenberg Linda, Technisch deskundige mijnheer: type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021042582 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Bij koninklijk besluit nr. 3524 van 14 juni 2021: Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hiernavernoemde Rijksambtenaren die behoren tot het Ministerie van Landsverdediging, te weten: 1° a) Het Burgerlijk Kruis van eerste klasse aan: de heren: Jacobs Benoni, Technisch assistent type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021202946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 juni 2021, wordt aan de heer SERRU Eddy op het einde van de maand september 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van we Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021202947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 juni 2021, wordt aan de heer DESMET Johan op het einde van de maand september 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021203300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 27 juni 2021, wordt met ingang van 1 juli 2021, eervol ontslag uit zijn ambt van Administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voo De heer DE COCK Johan wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam va(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021158 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021021283 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 25 juni 2021, is aan mevr. Pilette L., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, opdracht gegeven om de functie van `seconded national expert' bij het Belgisch lid van Euro Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. 31/05/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021042080 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders type ministerieel besluit prom. 24/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021042545 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van verschillende ministeriële besluiten betreffende de registratie van wapenschilden van natuurlijke personen of familieverenigingen type ministerieel besluit prom. 28/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021042577 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid 2021 - geïndexeerd bedrag 2010 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021203006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, Boek II, titel 3 De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Bij ministerieel besluit van 7 juli 2021 is de vzw CLB EDPB, met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Industrieterrein

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021203213 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 250.617 van 18 mei 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 juni 2021, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële v « 1. Is artikel 186, § 1, zevende lid, van het Gerechtelijk Wetboek strijdig met de artikelen (...)

decreet

type decreet prom. 25/03/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021196 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet 2020/11 houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2012 type decreet prom. 25/03/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021197 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet 2020/13 houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2013 type decreet prom. 21/05/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031630 bron vlaamse overheid Decreet houdende de machtiging van de Vlaamse deelnemers aan en de regeling van de modaliteiten van deelname aan de lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme type decreet prom. 18/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021042595 bron vlaamse overheid Decreet tot invoeging van een artikel 3ter in de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen type decreet prom. 24/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021203349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 3 september 2020 tot vaststelling van de modaliteiten van het recht voor de indiener van een verzoekschrift om te worden gehoord voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021165 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het openstellen van en het verlenen van steun binnen de oproep City of Things 2021

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/07/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021312 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijzigingen aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015 tot regeling van de samenstelling en de werking van het comité van experten op het vlak van niet-ioniserende stralingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/07/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021310 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 8 oktober 2009 tot vaststelling van de methode en de omstandigheden voor de meting van het elektromagnetisch veld dat door bepaalde zendmasten uitgezonden wordt type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/07/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021311 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering houdende wijzigingen aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden, en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021339 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 1 april 2021 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding aan verenigingen zonder winstoogmerk die een economische activiteit uitoefenen in het kader van de COVID-19-crisis type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021340 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 10 juni 2021 tot voortzetting van de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van de verenigingen zonder winstoogmerk die een economische activiteit in het kader van de COVID-19-crisis uitoefenen type besluit van de waalse regering prom. 02/07/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021337 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2021 tot uitvoering van artikel 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021338 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de invoering van een weerbaarheidsmechanisme voor de sectoren die het zwaarst getroffen zijn sinds het begin van de COVID-19-crisis

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021042543 bron ministerie van de franse gemeenschap Rangschikking van roerende culturele goederen - Bij ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2021 heeft de Minister van Cultuur het beroep van jacquard weefgetouw van de tweede helft van de XIXe eeuw, als schat gerangschikt ov - Bij ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap van 23 april 2021 heeft de Minister van Cultuu(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021042544 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de gegroepeerde basisopties "kinderverzorging" en "aspirant-nursing" van de derde kwalificatiegraad van het secundair onderwijs, alsook betreffende het 7de jaar beroepssecundair onderwijs dat leidt tot het kwalificatiegetuigschrift van kinderverzorger en tot wijziging van bijlage 54 van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2016 betreffende de attesten, verslagen, certificaten en brevetten afgeleverd tijdens het secundair onderwijs met volledig leerplan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021203303 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van een basisoverlegcomité voor de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren type besluit van de waalse regering prom. 24/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021203305 bron waalse overheidsdienst Besluit van Waalse Regering houdende oprichting van een basisoverlegcomité voor de "Société publique de Gestion de l'Eau" type besluit van de waalse regering prom. 24/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021203307 bron waalse overheidsdienst Besluit van Waalse Regering houdende oprichting van een basisoverlegcomité voor de "Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement" type besluit van de waalse regering prom. 24/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021203345 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoersprijzen te innen op het reizigersnet van de "Opérateur de Transport de Wallonie"

overeenkomst

type overeenkomst prom. 25/03/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021200 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening 2015/498 houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2002 type overeenkomst prom. 25/03/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021202 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening 2015/500 houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2004 type overeenkomst prom. 25/03/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021210 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening 2019/1695 houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2006 type overeenkomst prom. 25/03/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021213 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening 2019/1697 houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2008 type overeenkomst prom. 25/03/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021209 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening 2015/501 houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2005 type overeenkomst prom. 25/03/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021215 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening 2019/1697 houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2008 type overeenkomst prom. 25/03/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021217 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening 2019/1699 houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2010 type overeenkomst prom. 25/03/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021216 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening 2019/1698 houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2009 type overeenkomst prom. 25/05/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021221 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening 2020/12 houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2012 type overeenkomst prom. 25/03/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021220 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening 2020/10 houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2011 type overeenkomst prom. 25/05/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021222 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ontwerp van verordening 2020/14 houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2013 type overeenkomst prom. 25/05/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021223 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening 2020/14 houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2013

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021203176 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 11 juni 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 juni 2021, heeft de bv « Immo Soi Die zaak is ingeschreven onder nummer 7599 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. 28/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021203288 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bericht over de representativiteit van vakorganisaties in de federale overheidsdiensten. - Vakorganisaties die representatief zijn om zitting te hebben in het sectorcomité II - Financiën, alsmede in de overeenkomstige overlegcomités . Bekendmaking ter uitvoering van artikel 65 van het koninklijk besluit van 28 september 1984 type bericht prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021203318 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 juni 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 juni 2021, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling « Schendt artikel 2.1.5.0.1, § 1, 2° VCF, in die zin geïnterpreteerd dat het hoe dan ook uitge(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021203148 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige financieel beheerders (niveau B) voor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Beliris. - Selectienummer: ANG21206 Solliciteren kan tot 10/09/2021 via www.selor.be De gedetaille(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021203328 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Productveiligheid (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21184 Solliciteren kan tot 23/07/2021 via www.selor.be De gedetailleerde fu(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021203342 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021203366 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: Griffiers (m/v/x) bij het hof van beroep Brussel. - BFG21071 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgeslot(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...) type lijst prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021203378 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen (niveau A3) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen, Leefmilieu. - Selectienummer : ANG21095 Deze selectie werd afgesloten op 24/06/2021. De lijst v(...) Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...) type lijst prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021203380 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Chief Data Officers (niveau A4) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG21210 Solliciteren kan tot 09/08/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021021331 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Als gevolg van de aanduiding van het College van de hoven en rechtbanken op 14 juni 2021, die in werking treedt op datum van heden, wordt de heer Philippe Ch., hoofdgriffier van de vredegerechten en van de politierechtbank van Als gevolg van de aanduiding van het College van het Openbaar Ministerie op 1 juni 2021, die in wer(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021021360 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Tuchtrechtbanken. - Erratum In de bekendmaking van het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2021, pagina 66963, houdende aanwijzing van de heer D'Hondt K., tot rechter in de Nederlandstalige tuchtrechtbank, dienen de woorden &quo

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021042536 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde TUCHTRECHTBANK EN TUCHTRECHTBANK IN HOGER BEROEP Oproep tot magistraten ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen Deze oproepen worden gedaan ter uitvoering van de artikelen 259 Er bestaat voor België en niet-permanente Nederlandstalige tuchtrechtbank en een niet-permanente Fr(...)

document

type document prom. 01/07/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021203314 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het reglementaire deel van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling type document prom. 01/07/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021203353 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 januari 2021 tot vaststelling van maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021021260 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3530 van 17 juni 2021, wordt mevrouw Sylvie Couturier op 1 mei 2021, benoemd in het kader van de federale mobiliteit, in de klasse A1, bij het Ministerie van Landsverdediging. Zij draagt de Voor de vaststelling van haar anciënniteit in de klasse A1 worden de werkelijke diensten gepresteer(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021021352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 januari 2021, wordt de heer Nathan MOCOGNI benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, met in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021203383 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van artsen-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 4 juli 2021, dat in werking treedt de Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. VAN POECK Celien, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangen(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021021144 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende bijzondere mandaten zullen vacant zijn vanaf 1 december 2021: - rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te: ? Brussel : 1 ? Br(...) ? Luik: 2 - substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021021265 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Oproep tot kandidaten voor magistraten voor mandaten voor de controlecommissie van de representativiteit van de vakorganisaties van het militair personeel 1. Context Artikel 11 van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van Artikel 10 van de wet van 23 april 2010 tot tijdelijke uitvoering van de betrekkingen tussen overhe(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021021264 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van hoofdgriffier wordt vacant verklaard voor aanwijzing in een mandaat, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd : Hoofdgriffier bij de vredegerechten en de politierechtbank van H Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard voor aanwijzing in een man(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021021266 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Oproep tot kandidaten voor Franstalige magistraten voor mandaten voor de Kamer van beroep voor de diensten van de Waalse Regering en van instellingen van openbaar nut die van het Gewest afhangen 1. Context Artikelen 186 e Deze kamer is bevoegd om een met redenen omkleed advies te geven over elk beroep tegen een voorstel(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021021333 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2021, bladzijde 67359, akte nr. 2021/42529, onder de Regel 6, toevoeging van de volgende vacante betrekkingen : " Assistent dossierbeheer bij de grif type vacante bettreking prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021202949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging van de heer Eddy S De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikel(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021202948 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer Johan DESMET

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021021229 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Rekrutering via **** en externe mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor 1 **** van Assistent/assistente **** niveau **** in de **** **** **** selectie, via **** en externe mobiliteit, van een Assistent/****(...) Er is 1 laureaat.

document

type document prom. 30/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021236 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van de Directeur-generaal van Brussel Huisvesting houdende delegatie van de functie van leidend ambtenaar van de Cel Leegstaande Woningen type document prom. 30/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021237 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Beslissing van de Directeur-generaal Brussel Huisvesting tot subdelegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor herhuisvestingstoelagen type document prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021203343 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Directeur-generaal Bilaterale Zaken voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer: ANG21723 Solliciteren kan tot en met 05/08/2021 via www.selor.be De functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. (...) type document prom. -- pub. 09/07/2021 numac 2021203369 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige business analisten (niveau A1) voor FOD Financiën. - Selectie-nummer : ANG21081 Deze selectie werd afgesloten op 01/07/2021. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar gel(...)
^