Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 augustus 2021

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 juli 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt de heer Joris ELSOCHT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voorz Bij koninklijk besluit van 4 juli 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, wo(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2021032572
pub.
30/08/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 juli 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 16/07/2021 numac 2021203388 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 27/07/2021 numac 2021031803 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het tweede semester van het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 07/07/2021 numac 2021021226 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021042534 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanwijzing van de administratie bedoeld in artikel 7, § 1, tweede lid, van de wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 16/07/2021 numac 2021203400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2015 tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031809 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-52-21 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd voor het dekken van de uitgaven van het project 1733 sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt de heer Joris ELSOCHT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 16 augustus 2021, die uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt de heer Joris ELSOCHT, adviseur, aangewezen in een betrekking bij de Stafdienst ICT. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-centrale diensten.

Bij koninklijk besluit van 4 juli 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 16/07/2021 numac 2021203388 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 27/07/2021 numac 2021031803 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het tweede semester van het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 07/07/2021 numac 2021021226 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021042534 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanwijzing van de administratie bedoeld in artikel 7, § 1, tweede lid, van de wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 16/07/2021 numac 2021203400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2015 tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031809 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-52-21 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd voor het dekken van de uitgaven van het project 1733 sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, wordt de heer Bart I.G. MESKENS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 16 augustus 2021, die uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, wordt de heer Bart I.G. MESKENS, adviseur, aangewezen in een betrekking bij de Stafdienst ICT. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-centrale diensten.

Bij koninklijk besluit van 4 juli 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 16/07/2021 numac 2021203388 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 27/07/2021 numac 2021031803 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het tweede semester van het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 07/07/2021 numac 2021021226 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021042534 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanwijzing van de administratie bedoeld in artikel 7, § 1, tweede lid, van de wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 16/07/2021 numac 2021203400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2015 tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031809 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-52-21 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd voor het dekken van de uitgaven van het project 1733 sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, wordt de heer Jean-François WARNY, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 16 augustus 2021, die uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, wordt de heer Jean-François WARNY, adviseur, aangewezen in een betrekking bij de Stafdienst ICT. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-centrale diensten.

^