Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 augustus 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/08/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021032597 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/11/1991 pub. 30/08/2021 numac 2021032164 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van de regels die gelden bij de beoordeling van de karakteriële hoedanigheden van een kandidaat-militair van het actief kader of van een dienstplichtige, kandidaat-reserveofficier of kandidaat-reserve-onderofficier. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/07/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021032436 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende tweede verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende het nieuw beleid type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 30/08/2021 numac 2021032440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de eco-cheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2021 numac 2021032595 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 juli 2021, wordt de heer Mattia BALLONI, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in een b Bij koninklijk besluit van 30 juli 2021, wordt mevrouw Els VAN DER DOOD, bevorderd door overgan(...) type koninklijk besluit prom. 24/07/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021042755 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 3 juli 2019 betreffende de verlenging 2020 van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2018-2019, gewijzigd bij Koninklijk besluit van 24 december 2020 type koninklijk besluit prom. 14/08/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021042774 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021042778 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 22.000 euro aan de « Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw » voor het begrotingsjaar 2021

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/08/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021032548 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren bevoegd voor de opsporing en vaststelling van de inbreuken begaan door de architect en het voorstellen van de transactie in het kader van de twee wetten betreffende de verplichte verzekeringen in de bouwsector type ministerieel besluit prom. 19/08/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021032550 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee vennootschappen als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 14/07/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021042760 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de verblijfkosten voor 2021 van de universitaire ziekenhuizen voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022, ter uitvoering van de artikelen 6 tot 10 van het decreet van 19 juli 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen

arrest

type arrest prom. -- pub. 30/08/2021 numac 2021203620 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 63/2021 van 22 april 2021 Rolnummer 7382 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 9, § 1, tweede lid, en 11 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 30 mei 2008 « betreffende de vestiging, de invorder Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, en de rechters (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/08/2021 numac 2021203866 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 20 mei 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 16 juni 2021, heeft het Hof van Beroep te Luik de volgende prejudiciële vrag « Schenden artikel 220 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, dat bepaalt da(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/08/2021 numac 2021204044 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 29 juni 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 juli 2021, heeft het Hof van Beroep te Antwerpen de volgende prejudicië « Schendt artikel 82 van de Faillissementswet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/08/2021 numac 2021204045 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 24 juni 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 juli 2021, heeft het Hof van Beroep te Antwerpen de volgende prejudicië « Schendt artikel 221, § 1, van de AWDA, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet gelezen in same(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/08/2021 numac 2021204047 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 15 juli 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 juli 2021, heeft het Hof van Beroep te Gent de volgende prejudiciële vr « In welke mate [schendt] artikel 1004/1 § 1 Ger.W. de artikelen 12 IVRK en 22bis GW [...] alw(...)

decreet

type decreet prom. 19/07/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021032557 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van onderwijzend personeel type decreet prom. 14/07/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021042805 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

beschikking

type beschikking prom. 24/04/2007 pub. 30/08/2021 numac 2021032552 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met de Conventie nr. 159 betreffende de beroepsrevalidatie en werkgelegenheid van personen met een handicap, aangenomen te Genève op 20 juni 1983 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 69ste zitting

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021021694 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd "HR en financiën" bij Leefmilieu Brussel

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 29/06/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021042587 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van de Leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot bepaling van de referentierentevoet van het jaar 2021 voor de vaststelling van het maximumbedrag van de gebruikssubsidie voor de rusthuizen De Lede Gelet op de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting v(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021042792 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de Vlaamse Mobiliteitsvisie

overeenkomst

type overeenkomst prom. 16/08/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021032299 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle houdende de vastlegging van de oppervlakte vrijgaveniveaus voor gebouwen, voor bepaalde materialen of voor materialen afkomstig van specifieke handelingen type overeenkomst prom. -- pub. 30/08/2021 numac 2021032549 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door EUROCONTROL in het Luchtverkeersleidingscentrum Maastricht, ondertekend op 25 november 1986 Op 27 juli 2021 werd het aanvaardingsinstrument van het Koninkrijk der Nederlanden (aanvaarding voo(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 30/08/2021 numac 2021032530 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief Procedures inzake de omzetting van richtlijnen, inbreuken alsook beroepen voor het hof van justitie INLEIDING: DOELSTELLINGEN VAN DE OMZENDBRIEF De Gemeenschappelijke Algemene Beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Tegen deze achtergrond wil de omzendbrief een aantal zaken verduidelijken en ertoe bijdragen dat ze(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/08/2021 numac 2021032568 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van openbaar onderzoek. - Ontwerp van richtplan van aanleg "zuid" + milieueffectenrapport Gelegen in de Gemeente Sint-Gillis, in de Gemeente Anderlecht, in de gemeente Vorst en op de grens van de Stad Brussel. Het openbaar o van 01/09/2021 tot en met 02/11/2021 Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kunnen de d(...) type bericht prom. -- pub. 30/08/2021 numac 2021203867 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 juni 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 juni 2021, is beroep tot vernieti Die zaak is ingeschreven onder nummer 7612 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/08/2021 numac 2021204158 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Database Administratoren (niveau A3) voor HVW. - Selectienummer : ANG21217 Solliciteren kan tot 20/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 30/08/2021 numac 2021204159 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Database Administratoren (niveau A3) voor Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. - Selectienummer : AFG21154 Solliciteren kan tot 20/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 30/08/2021 numac 2021204170 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten medische hulpmiddelen in de gezondheidszorg (niveau A2) voor RIZIV. - Selectienummer : ANG21078 Solliciteren kan tot 13/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 30/08/2021 numac 2021032558 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor camerasystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 1 april 2020, wordt de onderneming GEM SECURITY, met als ondernemingsn Bij besluit van 16 april 2020, wordt de onderneming A.B. & D., met als ondernemingsnummer 0(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2021 numac 2021021662 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 juli 2021, wordt mevrouw Els ANGENON benoemd tot rijksambtenaar in de klasse SW1 bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2021 numac 2021032572 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 juli 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt de heer Joris ELSOCHT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voorz Bij koninklijk besluit van 4 juli 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, wo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2021 numac 2021032576 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 juli 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, wordt mevrouw Veerle D. DELERUE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2021 numac 2021032578 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 juli 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, wordt mevrouw Romina G. BRUYNEEL, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2021 numac 2021032577 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 juli 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, wordt de heer Wouter N.I. BOLLAERT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van

document

type document prom. -- pub. 30/08/2021 numac 2021032594 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de gesloten centra van Dienst Vreemdelingenzaken - **** **** Zaken. - ****: ****21085 Deze selectie werd afgesloten op 07(...) Er zijn 54 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 30/08/2021 numac 2021032604 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG21237 Solliciteren kan tot 13/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. 27/06/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021042809 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden type document prom. 27/06/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021042808 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden type document prom. 27/06/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021042807 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden type document prom. 27/06/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021042806 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden type document prom. 27/06/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021042810 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden type document prom. -- pub. 30/08/2021 numac 2021204065 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige HR Services Consultants (niveau B) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : AFG21103 Deze selectie werd afgesloten op 23/06/2021. Er zijn 4 laureaten. De lij(...) type document prom. -- pub. 30/08/2021 numac 2021204063 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Milieucoördinatoren (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG21029 Deze selectie werd afgesloten op 12/05/2021. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1(...) type document prom. -- pub. 30/08/2021 numac 2021204090 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Personeel en Organisatie (niveau A3) voor de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. - Selectienummer : ANB21018 Solliciteren kan tot 13/09/2021 via www.selor.be De gede(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 30/08/2021 numac 2021204171 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Tandarts-Sociaal inspecteurs (niveau A2) voor RIZIV. - Selectienummer : ANG21204 Deze selectie werd afgesloten op 19/08/2021. Er zijn 0 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 30/08/2021 numac 2021204172 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratief Cijfertalent Metrologie (niveau B) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectie-nummer : ANG21174 Deze selectie werd afgesloten op 02/08/2021.
^