Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 september 2015
gepubliceerd op 05 oktober 2015

Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 16.000 euro aan de provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking rond het thema" Duurzaam Kustbeheer"

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024234
pub.
05/10/2015
prom.
03/09/2015
ELI
eli/besluit/2015/09/03/2015024234/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 16.000 euro aan de provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking rond het thema" Duurzaam Kustbeheer"


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavensbegroting voor het begrotingsjaar 2015, programma 25.55.5;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financien, gegeven op 2juli 2015;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 en 124;

Overwegende het Koninklijk Besluit van 31 mei 1993 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1, vervangen bij wet van 1 juni 1994;

Overwegende dat de actie van de Provincie betreffende het duurzame beheer van de kustzone een interface vormt tussen een zeker aantal actoren aan de Belgische kust om de coördinatie betreffende de thematiek van het geïntegreerd beheer van de kustgebieden te vergemakkelijken;

Overwegende dat dit een zeker aantal acties tot promotie en sensibilisatie opzet aangaande het geïntegreerd beheer van de kustgebieden gericht naar een breed publiek;

Overwegende dat sommige van deze acties dezelfde richting uitgaan als deze opgenomen in de Aanbeveling 2002/413/EG van het europees Parlement en de Raad van 30 mei 2002 betreffende de uitvoering van een geïntegreerd beheer van kustgebieden in europa;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Staatssecretaris van de Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een facultatieve toelage van maximum 16.000 euro (zestienduizend euro), aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 51.43.11.01 (programma 25.55.5) van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2015, wordt verleend aan de provincie West-Vlaanderen ondernemingsnummer 0207.725.696 ) ter financiële ondersteuning van de werking van het "Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer" voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015, voor activiteiten van gemeenschappelijk belang betreffende de interface land-zee.

Art. 2.§ 1. Het bedrag van de toelage zal gestort worden op rekeningnummer 091-0005483-80 van de "provincie West Vlaanderen", met zetel te 8000 Brugge, Koning Leopold III-laan 41. § 2. De uitbetaling geschiedt na voorlegging van een staat van inkomsten en uitgaven teweeggebracht door de in artikel 1 vermelde activiteiten, alsmede van een activiteitenrapport.

Art. 3.§ 1. De uitbetaling gebeurt bij voorlegging ten laatste op 31 juli 2016 van de vorderingen voor uitbetaling van de bijdrage. Deze vorderingen worden opgesteld in toepassing van de geldende regelgeving en worden ingediend bij FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Stafdienst Budget en Beheerscontrole Eurostation blok 2 Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 BRUSSEL § 2. De uitbetaling gebeurt ten laatste op 31 december 2016.

Art. 4.De minister bevoegd voor het mariene milieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK De Staatssecretaris van de Noordzee, Bart TOMMELEIN

^